Informator broj 25/2014 od 17.10.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Prestanak radnog odnosa po odredbama Zakona o radu
 • Prestanak radnog odnosa po odredbama drugih zakona
 • Ostvarivanje prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku radnog odnosa
 • Modeli akata o prestanku radnog odnosa (dodatak časopisu “Informator” br. 25/2014)

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRESTANAK RADNOG ODNOSA

I. PRESTANAK RADNOG ODNOSA PO ODREDBAMA ZAKONA O RADU

A) PRESTANAK RADNOG ODNOSA PO ODREDBAMA ČL. 175. i 176. ZAKONA O RADU

 • Osnovi prestanka radnog odnosa iz člana 175. Zakona o radu
  • Prestanak radnog odnosa istekom roka za koji je zasnovan
  • Prestanak radnog odnosa navršavanjem radnog veka
   • Staž osiguranja
   • Donošenje rešenja o otkazu
   • Sporazum o nastavku rada
   • Otpremnina pri odlasku u penziju
  • Sporazumni prestanak radnog odnosa
  • Otkaz od strane zaposlenog
  • Prestanak radnog odnosa na zahtev roditelja ili staratelja zaposlenog mlađeg od 18 godina života
  • Prestanak radnog odnosa smrću zaposlenog
 • Prestanak radnog odnosa nezavisno od volje zaposlenog i volje poslodavca (“po sili zakona”) – član 176. Zakona o radu
  • Prestanak radnog odnosa zbog gubitka radne sposobnosti
  • Prestanak radnog odnosa zbog zabrane obavljanja određenih poslova
  • Prestanak radnog odnosa zbog izdržavanja kazne zatvora
  • Prestanak radnog odnosa zbog izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere u trajanju dužem od šest meseci
  • Prestanak radnog odnosa zbog prestanka rada poslodavca

B) OTKAZ UGOVORA O RADU OD STRANE POSLODAVCA PO ODREDBAMA ČLANA 179. ZAKONA O RADU

 • Prestanak radnog odnosa ako postoji opravdan razlog koji se odnosi na radnu sposobnost i ponašanje zaposlenog (član 179. stav 1. tač. 1) do 3) Zakona)
  • Prestanak radnog odnosa zbog neostvarivanja rezultata rada ili nedostatka znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi
  • Prestanak radnog odnosa po osnovu pravnosnažne osuđujuće presude za krivično delo na radu ili u vezi sa radom
  • Prestanak radnog odnosa zbog nevraćanja na rad u zakonom propisanom roku
 • Prestanak radnog odnosa zbog povrede radnih obaveza (član 179. stav 2. tač. 1) do 5) Zakona)
  • Prestanak radnog odnosa zbog nesavesnog ili nemarnog izvršavanja radne obaveze
  • Prestanak radnog odnosa zbog zloupotrebe položaja i prekoračenja ovlašćenja
  • Prestanak radnog odnosa zbog necelishodnog i neodgovornog korišćenja sredstava rada
  • Prestanak radnog odnosa ako zaposleni ne koristi ili nenamenski koristi obezbeđena sredstva ili opremu za ličnu zaštitu
  • Utvrđivanje drugih povreda radne obaveze opštim aktom ili ugovorom o radu
 • Prestanak radnog odnosa zbog nepoštovanja radne discipline (član 179. stav 3. tač. 1) do 8) Zakona)
  • Prestanak radnog odnosa zbog neopravdanog odbijanja zaposlenog da obavlja poslove i izvršava naloge poslodavca u skladu sa zakonom
  • Prestanak radnog odnosa zbog nedostavljanja potvrde o privremenoj sprečenosti za rad
  • Prestanak radnog odnosa zbog zloupotrebe bolovanja
  • Prestanak radnog odnosa zbog dolaska na rad pod dejstvom alkohola ili drugih opojnih sredstava, odnosno upotrebe alkohola ili drugih opojnih sredstava u toku rada
  • Prestanak radnog odnosa zbog ponašanja zaposlenog koje predstavlja radnju izvršenja krivičnog dela učinjenog na radu ili u vezi sa radom, nezavisno od toga da li je protiv zaposlenog pokrenut krivični postupak
  • Prestanak radnog odnosa zbog davanja netačnih podataka kod zasnivanja radnog odnosa
  • Prestanak radnog odnosa odbijanjem zaposlenog koji radi na poslovima sa povećanim rizikom da se podvrgne oceni zdravstvene sposobnosti
  • Prestanak radnog odnosa zbog povrede radne discipline propisane aktom poslodavca
 • Prestanak radnog odnosa zbog neodazivanja na poziv poslodavca da izvrši analize zbog okolnosti iz člana 179. stav 3. tač. 3) i 4) Zakona
 • Druge mere koje se izriču zbog nepoštovanja radnje discipline, odnosno povrede radne obaveze (član 179a Zakona)
 • Postupak pre prestanka radnog odnosa u slučaju povrede radne obaveze i nepoštovanja radne discipline (član 179. st. 2. i 3.) i izricanje mere iz člana 179a Zakona
  • Pisano upozorenje zaposlenom
 • Prestanak radnog odnosa ako za to postoji opravdani razlog koji se odnosi na potrebe poslodavca (član 179. stav 5. tač. 1) i 2) Zakona)
  • Prestanak radnog odnosa usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena
   • Program rešavanja viška zaposlenih
   • Otpremnina zaposlenima za čijim je radom prestala potreba
  • Prestanak radnog odnosa zbog odbijanja zaposlenog za zaključi aneks ugovora o radu
   • Premeštaj na drugi odgovarajući posao
   • Premeštaj u drugo mesto rada
   • Upućivanje na rad kod drugog poslodavca
   • Neprihvatanje ponuđenih mera za zapošljavanje od lica za čijim je radom prestala potreba
   • Neprihvatanje izmena ugovora o radu u delu kojim se uređuje zarada zaposlenog
   • Postupak izmene ugovora o radu – aneks ugovora o radu
 • Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu
  • Zaštita od otkaza ugovora o radu za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, nege i posebne nege deteta
  • Zaštita od otkaza predstavnika zaposlenih
 • Prednost u zapošljavanju
 • Neopravdani otkaz (član 183. Zakona o radu)
 • Rok zastarelosti u postupku otkaza
 • Obaveze poslodavca prema zaposlenom u slučaju otkaza ugovora o radu
 • Odlučivanje o prestanku radnog odnosa (čl. 192. i 193. Zakona)
  • Dostavljanje akta o otkazu ugovora o radu

C) NEZAKONIT OTKAZ

 • Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa
  • Pravo zaposlenog u slučaju da zahteva da se vrati na rad
  • Prava zaposlenog u slučaju da zaposleni ne želi da se vrati na rad
  • Prava zaposlenog u slučaju kada poslodavac zahteva da se zaposleni ne vrati na rad
 • Pravne posledice u slučaju kada poslodavac pre donošenja rešenja o otkazu nije sproveo zakonski postupak
 • Fiskalni tretman naknade štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa
  • Poreski tretman naknade štete zbog izgubljene zarade kada se zaposleni vraća na rad kod poslodavca
  • Poreski tretman naknade štete kada se zaposleni ne vraća na rad

II. PRESTANAK RADNOG ODNOSA PO ODREDBAMA DRUGIH ZAKONA

 • Prestanak radnog odnosa po Zakonu o državnim službenicima
  • Prestanak radnog odnosa protekom vremena na koje je zasnovan
  • Prestanak radnog odnosa sporazumom
  • Otkaz od strane državnog službenika
  • Prestanak radnog odnosa po sili zakona
  • Otkaz koji daje poslodavac
   • Prestanak radnog odnosa zbog odbijanja premeštaja ili raspoređivanja na drugo radno mesto kada za to nije potrebna saglasnost državnog službenika ili ako državni službenik odbije da stupi na radno mesto na koje je premešten, odnosno raspoređen
   • Prestanak radnog odnosa po isteku perioda mirovanja radnog odnosa
   • Prestanak radnog odnosa zbog nepoloženog državnog stručnog ispita
 • Prestanak radnog odnosa po Zakonu o radnim odnosima u državnim organima
 • Otpremnina državnih službenika, nameštenika i zaposlenih u organima lokalne samouprave
 • Prestanak radnog odnosa po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Prestanak radnog odnosa po Zakonu o visokom obrazovanju
 • Prestanak radnog odnosa po Zakonu o naučnoistraživačkoj delatnosti
 • Prestanak radnog odnosa po Zakonu o sudijama i Zakonu o javnom tužilaštvu
 • Prestanak radnog odnosa po Zakonu o policiji
 • Raskid radnog odnosa prema odredbama Zakona o privrednim društvima
  • Raskid radnog odnosa zbog povrede dužnosti čuvanja poslovne tajne
  • Raskid radnog odnosa zbog povrede zabrane konkurencije

OSTVARIVANJE PRAVA KOD NACIONALNE SLUŽBE
ZA ZAPOŠLJAVANJE PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA

 • Prava za vreme nezaposlenosti
 • Razlozi prestanka radnog odnosa
 • Novčana naknada kod Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku radnog odnosa
  • Trajanje prava na novčanu naknadu
  • Isplata novčane naknade kod Nacionalne službe
   • Isplata novčane naknade u jednokratnom iznosu
 • Obustava isplate novčane naknade
 • Prestanak prava na novčanu naknadu kod Nacionalne službe