Informator broj 26/2015 od 25.11.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izrada godišnjeg programa poslovanja za 2016. godinu javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica čiji je osnivač Republika Srbija, APV i lokalne samouprave, u skladu sa smernicama Vlade RS
 • Doneto je Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
 • Popis imovine i obaveza na kraju godine
 • Obračun amortizacije za 2015. godinu

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA, VISINA I OSNOV ZA OBRAČUN NAKNADA ZARADA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Naknade troškova zaposlenima i druga primanja koja nemaju karakter zarade u smislu Zakona o radu
 • Visina naknada zarada i utvrđivanje osnova za njihov obračun

IZRADA GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2016. GODINU JAVNIH PREDUZEĆA, PRIVREDNIH DRUŠTAVA I DRUGIH PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, APV I LOKALNE SAMOUPRAVE, U SKLADU SA SMERNICAMA VLADE RS

DONETO JE UPUTSTVO ZA PRIPREMU ODLUKE O BUDŽETU LOKALNE VLASTI ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

POPIS IMOVINE I OBAVEZA NA KRAJU GODINE

 • Propisi, rokovi, predmet, organizacija i priprema popisa
 • Način popisa pojedinih vrsta imovine i obaveza kod privrednih društava, zadruga i preduzetnika
 • Izveštaj o izvršenom popisu i postupak po izveštaju
 • Obaveza obračuna i uplate akcize i poreza na dodatu vrednost na manjkove i rashode
 • Utvrđivanje i knjiženje manjkova, rashoda i viškova, sa praktičnim primerima
 • Specifičnosti popisa kod preduzetnika
 • Popis kod korisnika budžetskih sredstava i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

OBRAČUN AMORTIZACIJE ZA 2015. GODINU

 • Uvodne napomene
 • Sredstva koja podležu obračunu amortizacije
 • Osnovica za obračun amortizacije
 • Procenjivanje korisnog veka upotrebe i utvrđivanje stopa amortizacije
 • Metode obračuna amortizacije
 • Primer obračuna amortizacije i knjiženje amortizacije
 • Obračun amortizacije za poreske svrhe

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

 • Primena Zakona o računovodstvu
 • Primena Zakona o reviziji