Informator broj 27/11 od 25.11.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Donet je novi Zakon o prebivalištu i boravištu građana
 • Donet je Zakon o upravnoj inspekciji
 • Ažurirana projekcija osnovnih makroekonomskih pokazatelja za 2012. godinu u cilju pripreme budžeta i finansijskih planova budžetskih korisnika
 • Nova Odluka o bližim uslovima i načinu postupanja banke po prigovoru klijenta

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA DRUGOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2011. GODINI

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU

DONET JE NOVI ZAKON O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU GRAĐANA

DONET JE ZAKON O UPRAVNOJ INSPEKCIJI

AŽURIRANA PROJEKCIJA OSNOVNIH MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA ZA 2012. GODINU U CILJU PRIPREME BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA BUDŽETSKIH KORISNIKA

NOVE ODLUKE NARODNE BANKE SRBIJE KOJE SE ODNOSE NA SPROVOĐENJE ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

 • Odluka o uslovima i načinu obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom u dinarima
 • Odluka o evidentiranju kreditnih poslova sa inostranstvom
 • Odluka o utvrđivanju stepena rizika izdavaoca dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti u koje rezidenti mogu da ulažu u inostranstvu
 • Odluka o obavljanju poslova sa finansijskim derivatima

NOVA ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU POSTUPANJA BANKE PO PRIGOVORU KLIJENTA

NEMA OSNOVA DA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE JAVNIM OGLASOM OBAVESTE OBVEZNIKE POREZA NA IMOVINU DA IM JE PORESKA OBAVEZA ZA 2012. GODINU ISTE VISINE KAO I ZA 2011. GODINU, NITI DA UREDE DOSPELOST TOG POREZA

POPIS IMOVINE I OBAVEZA NA KRAJU GODINE

 • Propisi, rokovi, predmet, organizacija i priprema popisa
 • Način popisa pojedinih vrsta imovine i obaveza
 • Izveštaj o izvršenom popisu i postupak po izveštaju
 • Obaveza obračuna i uplate akcize i poreza na dodatu vrednost na manjkove i rashode
 • Utvrđivanje i knjiženje manjkova, rashoda i viškova, sa praktičnim primerima
 • Specifičnosti popisa kod preduzetnika
 • Popis kod korisnika budžetskih sredstava i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

OBRAČUN AMORTIZACIJE ZA 2011. GODINU

 • Uvodne napomene
 • Sredstva koja podležu obračunu amortizacije
 • Osnovica za obračun amortizacije
 • Procenjivanje korisnog veka upotrebe i utvrđivanje stopa amortizacije
 • Metode obračuna amortizacije
 • Primer obračuna amortizacije i knjiženje amortizacije
 • Obračun amortizacije za poreske svrhe