Informator broj 27/2015 od 14.12.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Novi pravilnik o evidenciji prometa (sa novom knjigom evidencije prometa – KEP) počinje da se primenjuje od 1.01.2016. godine
 • Propisan je sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica (prijava – obrazac PDPO/S)
 • Propisana je poreska prijava za porez na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice (prijava – obrazac PP KDZ)
 • Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju i prevremenu starosnu penziju za lica koja su radila u Srbiji i u nekoj od država koje su bile u sastavu Jugoslavije (bivša SFRJ) – s posebnim osvrtom na razlike u pogledu uslova u 2015. godini i 2016. godini

 


SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ZASEDANJIMA OD 17. NOVEMBRA I 1. DECEMBRA 2015. GODINE

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

NOVI PRAVILNIK O EVIDENCIJI PROMETA (sa novom Knjigom evidencije prometa – KEP) POČINJE DA SE PRIMENJUJE OD 1.01.2016. GODINE

 • Obrasci propisani Pravilnikom o evidenciji prometa robe
  • Knjiga evidencije prometa (KEP)
  • Prijemni list komisione robe (PKR)
  • Evidencija prodate, isplaćene i vraćene komisione robe (PKR-1)
  • Dnevni izveštaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenta fizičkog lica (KRI)
  • Dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe komitentima fizičkim licima (KRI-1)
  • Dnevni pumpni izveštaj (DPI)
  • Obrazac za prijavu mesta na kojem se vodi Knjiga evidencije prometa
 • Način vođenja knjige evidencije (Obrazac KEP)
  • Vođenje KEP u maloprodaji
  • Vođenje KEP i pomoćnih obrazaca pri komisionoj prodaji robe
  • Evidentiranje razlika po popisu i zaključivanje KEP
  • Čuvanje KEP i dokumentacije
 • Novčane kazne za nevođenje, odnosno za nepotpuno i nepropisno vođenje KEP

PROPISAN JE SADRŽAJ PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE I NAKNADE KOJE OSTVARUJU  NEREZIDENTNA I REZIDENTNA PRAVNA LICA (prijava – obrazac PDPO/S)

 • Prilog 1: Šifarnik zemalja
 • Prilog 2: Katalog šifara vrste prihoda/naknade na koje se plaća porez na dobit po odbitku i po rešenju
 • Prilog 3: Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom

PROPISANA JE PORESKA PRIJAVA ZA POREZ NA DOBIT PO REŠENJU NA PRIHODE KOJE PO OSNOVU KAPITALNIH DOBITAKA I PO OSNOVU ZAKUPA I PODZAKUPA NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI OSTVARUJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE (prijava – obrazac PP KDZ)

 • Prilog: Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike sa šiframa trezora i nadležnim unutrašnjim jedinicama Uprave za trezor

USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU ZA LICA KOJA SU RADILA U SRBIJI I U NEKOJ OD DRŽAVA KOJE SU BILE U SASTAVU JUGOSLAVIJE (BIVŠA SFRJ) – s posebnim osvrtom na razlike u pogledu uslova u 2015. godini i 2016. godini –

 • Bitne karakteristike sporazuma o socijalnom osiguranju sa stanovišta ostvarivanja prava na starosnu penziju
 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju i prevremenu starosnu penziju u Srbiji i zemljama bivše SFRJ
 • Primeri ostvarivanja prava na starosnu penziju na osnovu sporazuma o socijalnom osiguranju sa državama na teritoriji bivše SFRJ
  • Uslovi za starosnu penziju po državama u 2015. i 2016. godini
  • Zahtevi za utvrđivanje penzijskog staža u inostranstvu (koji se podnose RF PIO – filijali i RF PIO – Direkciji)

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU

BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE ZA 2016. GODINU

MEŠOVITE NABAVKE SHODNO ZAKONU O JAVNIM NABAVKAMA