Informator broj 27/2019 od 25.12.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine
 • Plenidba pokretnih stvari, shodno Zakonu o izvršenju i obezbeđenju
 • Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara – iznosi poreza u 2020. godini
 • Propisi čija primena (u celini ili pojedinih odredbi) počinje od 1. januara 2020. godine i propis koji prestaje da važi 31.12.2019. godine

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA VIII I IX SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2019. GODINI, SPORAZUM KOJI JE USVOJILO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I OBAVEŠTENJE O STUPANJU NA SNAGU MEĐUNARODNOG PROPISA

IV. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

V. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA

VI. POTPISAN JE ANEKS III POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA JAVNA PREDUZEĆA U KOMUNALNOJ DELATNOSTI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

VII. NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE

 • Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine shodno Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Uredbe u 2019. godini

VIII. POVEĆANJE BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU U 2020. GODINI NIJE  MOGUĆE BEZ POSEBNIH ZAHTEVA I SAGLASNOSTI NADLEŽNOG ORGANA

 • Postupanje po Uredbi o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
 • Angažovanje lica preko Agencije za privremeno zapošljavanje

IX. I DALJE JE U PRIMENI OBRAZAC ZIP-1 KOJI JAVNA PREDUZEĆA DOSTAVLJAJU NADLEŽNIM ORGANIMA PRILIKOM ISPLATA ZARADA I PRE PODNOŠENJA PPP-PD PRIJAVE

X. POREZI NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA – iznosi poreza u 2020. godini

XI. USVOJENA JE NOVA UREDBA KOJOM SE DEFINIŠE ISPLATA NOVČANOG  IZNOSA UZ PENZIJE OD DECEMBRA 2019. DO NOVEMBRA 2020. GODINE

XII. PLENIDBA POKRETNIH STVARI, SHODNO ZAKONU O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

XIII. ODLUKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA O ODREĐIVANJU TAKSI, PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI, ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR, USLOVIMA KORIŠĆENJA KESA ZA ISPORUKU ROBE

 • Izmena Odluke o lokalnim administrativnim taksama
 • Izmene i dopuna Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju Beograda
 • Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu
 • Izmena Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja
 • Izmena Odluke o boravišnoj taksi
 • Odluka o uslovima korišćenja kesa za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga

XIV. PROPISI ČIJA PRIMENA (U CELINI ILI POJEDINIH ODREDBI) POČINJE OD 1. JANUARA 2020. GODINE I PROPIS KOJI PRESTAJE DA VAŽI 31.12.2019. GODINE

XV. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA