Informator broj 28/2017 od 06.12.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Utvrđen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Utvrđen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Utvrđen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Da li ići u starosnu i prevremenu starosnu penziju u 2017. ili u 2018. godini?

SADRŽAJ:

 • PREDLOZI ZAKONA KOJE JE VLADA RS UTVRDILA  I UPUTILA NARODNOJ SKUPŠTINI NA USVAJANJE

 • UTVRĐEN JE PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2017. GODINU

 • UTVRĐEN JE PREDLOG IZMENA I DOPUNA  ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU

 • PREDLOŽEN JE ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2018. GODINU

 • UTVRĐEN JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

  • Osnovne odredbe
  • Porez na zarade
  • Porez na prihode od samostalne delatnosti
  • Porez na prihode od nepokretnosti
  • Porez na kapitalne dobitke
  • Porez na ostale prihode
  • Podnošenje poreske prijave
  • Utvrđivanje i naplata poreza
  • Prelazne i završne odredbe
 • UTVRĐEN JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

 • UTVRĐEN JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

 • UTVRĐEN JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

 • UTVRĐEN JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

 • UTVRĐEN JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

 • PREDLOŽENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O SISTEMU PLATA U JAVNOM SEKTORU

 • UTVRĐEN JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

 • UTVRĐENI SU PREDLOZI ZAKONA O ZAPOSLENIMA U JAVNIM SLUŽBAMA I ZAKONA O PLATAMA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA U ORGANIMA AUTONOMNE POKRAJINE I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

 • UTVRĐEN JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

 • UTVRĐEN JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA

 • UTVRĐEN JE PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O UREĐENJU SUDOVA

 • UTVRĐEN JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU

 • IZRADA GODIŠNJEG, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA JAVNA PREDUZEĆA

 • DONET JE PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

 • DA LI IĆI U STAROSNU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU U 2017. ILI U 2018. GODINI?

  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju
  • Prevremena starosna penzija
  • Određivanje visine penzije kod osiguranika žene – dodati staž
 • USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU ZA LICA KOJA SU, PORED SRBIJE, RADILA U NEKOJ OD DRŽAVA KOJE SU BILE U SASTAVU JUGOSLAVIJE (BIVŠA SFRJ) – s posebnim osvrtom na razlike u pogledu uslova u 2017. godini i 2018. godini –

  • Bitne karakteristike sporazuma o socijalnom osiguranju sa stanovišta ostvarivanja prava na starosnu penziju
  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju i prevremenu starosnu penziju u Srbiji i zemljama bivše SFRJ
  • Primeri za ostvarivanje prava na starosnu penziju na osnovu sporazuma o socijalnom osiguranju sa državama na teritoriji bivše SFRJ
 • OBRAČUN AMORTIZACIJE ZA 2017. GODINU

  • Sredstva koja podležu obračunu amortizacije
  • Osnovica za obračun amortizacije
  • Procenjivanje korisnog veka upotrebe i utvrđivanje stopa amortizacije
  • Metode obračuna amortizacije
  • Primer obračuna amortizacije i knjiženje amortizacije
  • Obračun amortizacije za poreske svrhe
 • AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI PODACI