Informator broj 30/2016 od 26.12.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

PROPISI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ŠESTOJ  SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2016. GODINI

VAŽENJE ODREDABA ZAKONA O STANOVANJU POSLE STUPANJA NA SNAGU NOVOG ZAKONA O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA

 • Otkup stanova, revalorizacija otplatnih rata stanova i postupak kod jednokratne otplate ostatka duga
 • Zakup na neodređeno vreme stana u javnoj svojini i u svojini građana
 • Korišćenje stana u javnoj svojini u zakup na osnovu prava stečenog po prethodnim propisima
 • Postupci za rešavanje stambenih potreba po odlukama korisnika sredstava u državnoj svojini donetim na osnovu prethodnih propisa
 • Prestanak važenja propisa po stupanju na snagu Zakona i izuzeci

OD 1. JANUARA 2017. GODINE IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU OBAVEZE  ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM (NOVI OBRAZAC IOSI) PODNOSI SE ISKLJUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM (detaljnije)

 • Način praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom
 • Način dokazivanja izvršenja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom
 • Popunjavanje podataka u Obrascu IOSI
  • Podaci o izveštaju
  • Podaci o poslodavcu
  • Podaci o broju zaposlenih
  • Način izvršenja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom
   • Primer popunjenog obrasca IOSI

NOVI PRAVILNICI KOJI SE ODNOSE NA SASTAVLJANJE PORESKOG  BILANSA I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU

OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA, MUP-u, BIA I VOJSCI SRBIJE, POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2016. GODINE

 • Osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama, počev od plate za decembar 2016. godine
 • Osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, počev od plate za decembar 2016. godine
 • Osnovica za obračun i isplatu plata pripadnika Bezbednosno-informativne agencije, počev od plate za decembar 2016. godine
 • Osnovica za obračun i isplatu plata profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, počev od plate za decembar 2016. godine

DONETA JE ODLUKA O KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA RAD U NADZORNIM ODBORIMA JAVNIH PREDUZEĆA

OBAVEZA PLAĆANJA ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE, POČEV OD 1. JANUARA 2017. GODINE

PODSETNIK NA PORESKI I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN BONUSA KOJI SE ISPLAĆUJU PO OSNOVU DOPRINOSA U OSTVARIVANJU POSTIGNUTIH REZULTATA

PRIMENA POJEDINIH PROPISA (u celini ili određenih članova) POČINJE OD 1.01.2017. GODINE

 • Zakon, čija primena u celosti počinje od 1. januara 2017. godine
  • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva (“Sl. glasnik RS”, br. 123/14, 106/15)
 • Zakoni, čije pojedine odredbe počinju da se primenjuju 1. januara 2017. godine
  • Zakon o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15)
  • Zakon o budžetskom sistemu (“Sl. glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15, 99/16)
  • Zakon o privrednim komorama (“Sl. glasnik RS”, br. 112/15)
  • Zakon o privatnom obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 104/13, 42/15)
  • Zakon o turizmu (“Sl. glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 99/11 – dr. zakon, 93/12, 84/15)
 • Uredbe, čija primena u celosti počinje od 1. januara 2017. godine
 • Pravilnici, čija primena u celosti/pojedinih odredbi počinje 1. januara 2017. godine
 • Odluke, čija primena počinje od 1. januara 2017. godine

PREDLOŽENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O SISTEMU PLATA  ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU, KOJIMA SE POMERAJU ROKOVI ZA PRIMENU ZAKONA I ZA DONOŠENJE PRATEĆIH ZAKONA

MINIMALNI KRITERIJUMI U POGLEDU ENERGETSKE EFIKASNOSTI  UNUTRAŠNJEG I SPOLJNOG OSVETLJENJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

ODLUKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA O ODREĐIVANJU POREZA, TAKSI I ZAKUPNINA

 • Doneta je Odluka o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu
  • Prečišćen tekst Odluke o visini stope poreza na imovinu (“Sl. list grada Beograda”, br. 56/13, 87/14, 69/15 i 113/16)
 • Doneta je Odluka o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama
  • Taksena tarifa
 • Doneta je Odluka o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja
 • Doneta je Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu

NOVA LISTA STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA

 • Polje 1: Prirodno-matematičke nauke
 • Polje 2: Tehničko-tehnološke nauke
 • Polje 3: Društveno-humanističke nauke
 • Polje 4: Medicinske nauke
 • Polje 5: Umetnost
 • Interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne (IMT) i dvopredmetne studije

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Ministarstvo finansija
 • Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave