Informator broj 5/08 od 24.01.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Odluka o izmeni Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta
 • Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi
 • Izmene i dopune podzakonskih akata iz oblasti zdravstvenog osiguranja

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31.12.2007. godine

Iznosi usklađenih zakonom propisanih osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. februara 2008. godine

Izvršeno je usklađivanje dinarskih iznosa poreskih oslobođenja od 1. februara 2008. godine
 • Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja iz Zakona o porezu na dohodak građana
 • Usklađeni dinarski iznosi iz člana 13. st. 3. i 4. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Granične neto vrednosti koje opredeljuju obrasce za preračun neto na bruto zarade, počev od 1. februara 2008. godine

Primena usklađene poreske olakšice kod zarada i naknada zarade i obračun poreza i doprinosa kod istih

Instrukcija o načinu formiranja mase zarada u javnim komunalnim preduzećima za 2008. godinu

Izmene i dopune podzakonskih akata iz oblasti zdravstvenog osiguranja

 • Overa zdravstvenih knjižica od strane poslodavaca i korišćenje „starih“ zdravstvenih knjižica i dalje do 30. juna 2008. godine
 • Dodatno je precizirano šta se smatra matičnom filijalom
 • Prilog: Spisak filijala zdravstvenog osiguranja na području Republike Srbije

Vanredno usklađivanje penzija

Izmene i dopune Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Uredbe u vezi sa primenom Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije

Registracija godišnjih finansijskih izveštaja za 2007. godinu kod Agencije za privredne registre

Dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2007. godinu Komisiji za hartije od vrednosti, organizatoru tržišta i brokersko – dilerskom društvu (krajnji rok 31.03.2008. godine)

Sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju

 • Prilog: Indikatori za ocenu stanja i rezultata poslovanja

Šema po kojoj će Narodna banka Srbije vršiti kontrolu finansijskih izveštaja za 2007. godinu za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike

Odluke Skupštine grada Beograda o taksama i naknadama za 2008. godinu

 • Odluka o izmeni Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta
 • Odluka o lokalnim administrativnim taksama
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja grad Beograd
 • Odluka o izmeni Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine
 • Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi