Informator broj 5/2016 od 25.01.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER  ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Prava i poreski tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima
 • Visina naknada zarada i utvrđivanje osnova za njihov obračun

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE POD 31.12.2015. GODINE

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. FEBRUARA 2016. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. FEBRUARA 2016. GODINE

UTICAJ NOVOUSKLAĐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI PORESKIH OSLOBOĐENJA I OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA DOPRINOSA, SA PRIMENOM OD 1. FEBRUARA 2016. GODINE

 • Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja iz Zakona o porezu na dohodak građana
 • Usklađeni dinarski iznosi iz člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

USKLAĐENA PORESKA OLAKŠICA KOD ZARADA I NAKNADA ZARADE  OD 11.604 DINARA JE U PRIMENI OD 1. FEBRUARA 2016. GODINE

 • Osnovica za obračun poreza na zarade i osnovica za obračun doprinosa
 • Korišćenje poreskog oslobođenja pri isplati zarada za mesec u celini i isplati zarade u delovima
 • Utvrđivanje poreske osnovice i osnovice doprinosa za zaposlene sa punim radnim vremenom
 • Utvrđivanje poreske olakšice i osnovice doprinosa za zaposlene koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom

IZNOS MAKSIMALNE ZARADE U JAVNOM SEKTORU ZA 2016. GODINU

PREGLED VAŽEĆIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZA DRŽAVNE SLUŽBENIKE I NAMEŠTENIKE, SUDIJE, JAVNE TUŽIOCE I ZA ZAPOSLENE U JAVNIM SLUŽBAMA

DOPUNE ODLUKE O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA,  NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU

OBJAVLJENI SU NOVI OBRASCI IZVEŠTAJA O POVREDI NA RADU I PROFESIONALNOM OBOLJENJU

NOVI ZAKON O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU /primena od 3. februara 2016. godine/

ROKOVI ZA PLAĆANJE PORESKIH OBAVEZA KOJE DOSPEVAJU 14. i 15.02.2016. GODINE POMERAJU SE NA 17.02.2016. GODINE ZBOG PRAZNOVANJA DANA DRŽAVNOSTI

PRAVA ZAPOSLENIH KOD PROMENE POSLODAVCA

 • Direktiva Evropske unije broj 2001/23EZ o usklađivanju zakonodavstva država članica u odnosu na zaštitu prava zaposlenih kod prenosa preduzeća, pogona ili delova preduzeća ili pogona
 • Prava zaposlenih kod promene poslodavca prema Zakonu o radu
 • Specifičnosti pojedinih zakonskih propisa koji delimično ili u potpunosti isključuju primenu odredaba Zakonu o radu o pravima zaposlenih u slučaju promene poslodavca
 • Pitanja koja se u praksi postavljaju u vezi sa primenom odredaba Zakona o radu koje uređuju prava zaposlenih u slučaju promene poslodavca

PRIMENA ZAKONA O USLOVIMA ZA UPUĆIVANJE ZAPOSLENIH NA PRIVREMENI RAD U INOSTRANSTVO I NJIHOVOJ ZAŠTITI

ODLUKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA O ODREĐIVANJU TAKSA, NAKNADA I ZONA (u primeni od 1.01.2016. godine)

SPISAK VAŽEĆIH KOLEKTIVNIH UGOVORA (POSEBNIH I POJEDINAČNIH) KOJI SU OBJAVLJENI U SLUŽBENIM GLASILIMA