Informator broj 7/11 od 25.02.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Davanja zaposlenim ženama iz sredstava poslodavca povodom Dana žena
  • Uvećana zarada za rad u smenama
  • Predložene su izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

SADRŽAJ I OBIM PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2011. GODINU

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U PROCESU RACIONALIZACIJE, RESTUKTURIRANJA I PRIPREME ZA PRIVATIZACIJU

MOGUĆNOST DAVANJA ZA DAN ŽENA – 8. MART I PORESKI TRETMAN TIH DAVANJA

  • Davanja zaposlenim ženama iz sredstava poslodavca povodom Dana žena
  • Davanja za 8. mart penzionisanim radnicama, ženama – poslovnim partnerima, zaslužnim ženama
  • Tretman ugostiteljskih usluga prilikom obeležavanja Dana žena

REVIZIJA I OBELODANJIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

UVEĆANA ZARADA ZA RAD U SMENAMA

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA SA DAVAOCIMA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA 2011. GODINU

PREGLED OSNOVICA, STOPA I UPLATNIH RAČUNA ZA POREZE NA LIČNA PRIMANJA (NA KOJA SE NE PLAĆAJU DOPRINOSI)

PREGLED OSNOVICA, STOPA I UPLATNIH RAČUNA ZA POREZE I DOPRINOSE ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ZA NEKA PRIMANJA

PREDLOŽENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU

UTVRĐEN JE PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA