Informator broj 7/2015 od 25.02.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. samooporezivanjem obveznici koji vode poslovne knjige vrše do 31.03.2015. godine
 • Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja po osnovu uplate doprinosa za PIO na ugovorene naknade (ugovor o delu, autorski ugovor i drugi ugovori)
 • Poreski tretman davanja povodom Dana žena – 8. marta
 • Donet je Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova /novi pravilnik koji se primenjuje na izveštavanje za 2014. godinu/

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ŠESTOM I SEDMOM VANREDNOM ZASEDANJU

DONET JE PRAVILNIK O NAČINU PRIPREME, SASTAVLJANJA I PODNOŠENJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDŽETSKIH  SREDSTAVA, KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO  SOCIJALNO OSIGURANJE I BUDŽETSKIH FONDOVA  /novi pravilnik koji se primenjuje na izveštavanje za 2014. godinu/

JEDINICE LOKALNE VLASTI DUŽNE SU DA U 2015. GODINI SASTAVLJAJU  KONSOLIDOVANE IZVEŠTAJE ZA PLATE KORISNIKA BUDŽETA GRADA I BUDŽETA GRADSKIH OPŠTINA DO 15. U MESECU ZA PRETHODNI MESEC

 • Pravilnik o načinu i sadržaju izveštavanja o planiranim i izvršenim rashodima za plate u budžetima jedinica lokalne vlasti u 2015. godine, na snazi je od 14.02.2015. godine
 • Obrasci (izveštaji) koje jedinice lokalne vlasti dostavljaju u 2015. godini – Obrazac PL-1 i Obrazac PL-2
 • Obrazac koji lokalne vlasti nisu dužne da dostave u 2015. godini

ODLUKA O IZVOZU ŠEĆERA U ZEMLJE EVROPSKE UNIJE

PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA PO OSNOVU  UPLATE DOPRINOSA ZA PIO NA UGOVORENE NAKNADE

 • Lica koja su obveznici plaćanja doprinosa za PIO na ugovorene naknade, a nisu osigurani po drugom osnovu
  • Sticanje svojstva osiguranika za lica koja su obveznici plaćanja doprinosa za PIO na ugovorene naknade, a nisu osigurani po drugom osnovu
  • Prijave za matičnu evidenciju lica koja su obveznici plaćanja doprinosa za PIO na ugovorene naknade, a nisu osigurani po drugom osnovu (podnošenje obrazaca M, M-UN i M-UNK)
  • Plaćanje doprinosa za PIO na ugovorene naknade, za lica koja nisu osigurana po drugom osnovu
  • Ostvarivanje prava na staž osiguranja po osnovu plaćenih doprinosa za PIO na ugovorene naknade, za lica koja nisu osigurana po drugom  osnovu
  • Utvrđivanje visine prava iz PIO po osnovu plaćenih doprinosa za PIO na ugovorene naknade, za lica koja nisu osigurana po drugom osnovu
  • Prava korisnika penzije po osnovu uplaćenih doprinosa za PIO na naknade po ugovorima
 • Lica koja su obveznici plaćanja doprinosa za PIO na ugovorene naknade, a imaju svojstvo osiguranika po drugom osnovu
  • Lica koja su osigurana po drugom osnovu, a obveznici su plaćanja doprinosa za PIO na ugovorene naknade
  • Utvrđivanje visine prava iz PIO za lica koja su obavezno osigurana po drugom osnovu, a obveznici su plaćanja doprinosa za PIO i na ugovorene naknade

UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. SAMOOPOREZIVANJEM  OBVEZNICI KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE VRŠE DO 31.03.2015. GODINE

 • Pravni osnov za oporezivanje imovine
 • Utvrđivanje poreza na imovinu
 • Koja imovina je predmet oporezivanja porezom na imovinu?
 • Ko su obveznici poreza na imovinu koji vode poslovne knjige?
 • Kada nastaje poreska obaveza?
 • Poreska osnovica
 • Poreska stopa
 • Poreska oslobođenja
 • Uticaj promena u toku poreske godine od značaja za visinu poreske obaveze na utvrđivanje poreske obaveze
 • Plaćanje poreza na imovinu
 • Primer utvrđivanja poreza za imovinu koja je prijavljena pre 2015. godine

PORESKI TRETMAN DAVANJA POVODOM DANA ŽENA – 8. MARTA

 • Davanje zaposlenim ženama od strane poslodavca povodom Dana žena
 • Davanja zaposlenim ženama od strane sindikata povodom Dana žena
 • Davanja za 8. mart penzionisanim radnicama, ženama – poslovnim partnerima, zaslužnim ženama
 • Tretman ugostiteljskih usluga prilikom obeležavanja Dana žena

SPECIFIČNOSTI UGOVORA KOJI SE ZAKLJUČUJE U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 • Predmet ugovora o javnoj nabavci
 • Kada se izdaje narudžbenica koja sadrži sve elemente ugovora?
 • Odluka o dodeli ugovora, rokovi za donošenje, podaci koje mora da sadrži obrazloženje
 • Odluka o obustavi postupka javne nabavke
 • Uslovi za zaključenje ugovora o javnoj nabavci
 • Rok za zaključenje ugovora
 • Elektronska forma ugovora
 • Izmene ugovora o javnoj nabavci
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru
 • Ništavi ugovori o javnoj nabavci
 • Kada postoji obaveza da naručilac traži sredstvo finansijskog obezbeđenja u postupku dodele ugovora o javnoj nabavci?
 • Vrste sredstava finansijskog obezbeđenja koja se mogu tražiti od ponuđača u postupcima javnih nabavki
 • Bankarska garancija – vrste, visina i važnost

DONET JE NOVI PRAVILNIK O RADNIM MESTIMA, ODNOSNO  POSLOVIMA NA KOJIMA SE PROFESIONALNIM PRIPADNICIMA VOJSKE SRBIJE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJEM