Informator broj 7/2019 od 25.02.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Ruske Federacije stupa na snagu 1. marta 2019. godine
 • Davanja povodom Dana žena – 8. marta i poreski tretman tih davanja
 • Jubilarne nagrade
 • Utvrđivanje poreza na imovinu samooporezivanjem u skladu sa najnovijim izmenama zakona (poreska prijava PPI-1 se podnosi do 31.03.2019. godine)

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE POD 31.12.2018. GODINE

IV. ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA SEDNICI XI  VANREDNOG ZASEDANJA, PREGLED SPORAZUMA I MEMORANDUMA KOJE SU USVOJILA NADLEŽNA MINISTARSTVA I OBAVEŠTENJA O STUPANJU NA SNAGU POJEDINIH MEĐUNARODNIH PROPISA

V. JEDINICE LOKALNE VLASTI DUŽNE SU DA U 2019. GODINI SASTAVLJAJU  KONSOLIDOVANE IZVEŠTAJE ZA PLATE KORISNIKA BUDŽETA GRADA I BUDŽETA GRADSKIH OPŠTINA DO 15. U MESECU ZA PRETHODNI MESEC

VI. DAVANJA POVODOM DANA ŽENA – 8. MARTA I PORESKI TRETMAN TIH DAVANJA

 • Davanje zaposlenim ženama od strane njihovog poslodavca povodom Dana žena
  • Osnov za davanje poklona za Dan žena zaposlenim ženama
  • Način obračuna i isplate davanja za Dan žena zaposlenim ženama od strane poslodavca
 • Davanja zaposlenim ženama od strane sindikata povodom Dana žena
 • Davanja za Dan žena – 8. mart ženama koje nisu u radnom odnosu kod davaoca poklona
 • Tretman ugostiteljskih usluga prilikom obeležavanja Dana žena
 • Tretman osmomartovskih poklona sa aspekta PDV-a

VII. SPORAZUM O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I RUSKE FEDERACIJE STUPA NA SNAGU 1. MARTA 2019. GODINE

 • Sadržina Sporazuma
 • Kratak pregled prava u obaveznom socijalnom osiguranju u Ruskoj Federaciji
 • Različite penzije u zavisnosti od dužine staža primenom Sporazuma
 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u obe države u 2019. godini i kako se primenjuju odredbe Sporazuma, kroz primere

VIII. PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE PPDG-2R ZA UTVRĐIVANJE  GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2018. GODINU – DO 15. MAJA 2019. GODINE

 • Uvodne napomene
 • Obveznik poreza
 • Prihodi koji podležu godišnjem oporezivanju
 • Prihodi koji ne podležu godišnjem oporezivanju
 • Umanjenje prihoda za plaćeni porez i doprinose za socijalno osiguranje
 • Dohodak za oporezivanje
 • Poreska osnovica i obračun poreza
 • Podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana
 • Sadržaj poreske prijave i unošenje podataka u poresku prijavu

IX. JUBILARNE NAGRADE

 • Utvrđivanje prava na jubilarnu nagradu
 • Normativno uređivanje prava na isplatu jubilarne nagrade
 • Jubilarne nagrade prema posebnim kolektivnim ugovoroma zaključenim za teritoriju Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Zastarelost potraživanja po osnovu neisplaćene jubilarne nagrade
 • Fiskalne obaveze

X. UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU SAMOOPOREZIVANJEM U SKLADU SA NAJNOVIJIM IZMENAMA ZAKONA /poreska prijava PPI-1 se podnosi do 31.03.2019./

 • Pravni osnov za oporezivanje imovine
 • Obveznici poreza na imovinu
 • Utvrđivanje poreza na imovinu
 • Kada nastaje, a kada prestaje poreska obaveza?
 • Poreska osnovica
 • Poreska stopa
 • Poreska oslobođenja
 • Uticaj promena u toku poreske godine na utvrđivanje poreske obaveze
 • Plaćanje poreza na imovinu

XI. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA