Informator broj 9/10 od 28.03.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
 • Proširena su poreska oslobođenja iz člana 18. Zakona i na lica koja ostvaruju naknadu na koju se plaća porez na zarade
 • Izmene u vezi sa utvrđivanjem godišnjeg poreza na dohodak građana za 2009.

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE PO ZAKONU O STANOVANJU POD 31. MARTOM 2010. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

PRAVO NA PRAZNOVANJE VASKRŠNJIH/USKRŠNJIH PRAZNIKA U APRILU 2010. GODINE I OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA DANE PRAZNOVANJA I UVEĆANE ZARADE ZA RAD U DANE PRAZNIKA

 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
 • Obračun naknade zarade za dane praznika
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna
 • Naknada zarade za zaposlene u javnim službama za dane praznika u kojima se odsustvuje sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika
 • Pravo na naknadu plate za državne službenike i nameštenike za dane praznika u kojima se ne radi i pravo na dodatak na platu za rad na dan praznika
 • Naknada plate zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i organima lokalne samouprave

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

 • Proširena su poreska oslobođenja iz člana 18. Zakona i na lica koja ostvaruju naknadu na koju se plaća porez na zarade
 • Oslobođenje od obaveze plaćanja poreza na zarade za državljane ili rezidente RS ostvarene po osnovu radnog angažovanja u OUN i njenim specijalizovanim organizacijama
 • Proširenje pojma obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
 • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje
 • Izmene i dopune kod oporezivanja prihoda od kapitala
 • Izmene i dopune kod oporezivanja kapitalnih dobitaka
 • Izmene i dopune kod oporezivanja prihoda od osiguranja lica
 • Izmene kod godišnjeg poreza na dohodak građana
 • Ostale izmene i dopune Zakona
 • Izmene u vezi sa utvrđivanjem godišnjeg poreza na dohodak građana za 2009.

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOBIT

 • Poreski obveznik
 • Oporeziva dobit
 • Usklađivanje rashoda
 • Usklađivanje prihoda
 • Kapitalni dobici i gubici
 • Poreski tretman poslovnih gubitaka
 • Poreski tretman likvidacije i stečaja obveznika
 • Poreski period
 • Porez po odbitku
 • Ubrzana amortizacija
 • Poreska oslobođenja
 • Poreski krediti
 • Podsticaji kod ulaganja
 • Otklanjanje dvostrukog oporezivanja dobiti ostvarene u drugoj državi
 • Grupno oporezivanje i transferne cene
 • Utvrđivanje i naplata poreza na dobit pravnih lica
 • Kaznene odredbe

NOVI CARINSKI ZAKON

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O DODATNIM OBLICIMA ZAŠTITE TRUDNICA I PORODILJA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA – Počev od 31.03.2010. utvrđuje se jednokratno davanje i za zaposlene porodilje sa teritorije grada Beograda

PREGLED OSNOVICA, STOPA I UPLATNIH RAČUNA NA POREZE NA LIČNA PRIMANJA (NA KOJA SE NE PLAĆAJU DOPRINOSI)

PREGLED OSNOVICA, STOPA I UPLATNIH RAČUNA ZA POREZE I DOPRINOSE ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ZA NEKA PRIMANJA