Informator dvobroj 2-3/2021 od 13.01.2021.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Poreski bilans i poreska prijava za 2020. godinu za obveznike poreza na dobit
 • Doneta je nova Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
 • Oporezivanje prenosa prava svojine na “polovnim” motornim vozilima porezom na nasleđe i poklon, odnosno porezom na prenos apsolutnih prava

SADRŽAJ:

I. PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA ZA 2020. GODINU ZA OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT

 • Propisi
 • Obveznici poreza na dobit
 • Rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave
 • Utvrđivanje poreske obaveze za 2020. godinu i uplata poreza
 • Povraćaj više plaćenog poreza
 • Plaćanje akontacija poreza na dobit u 2021. godini

 

PRVI DEO: SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA OBVEZNIKE PRAVNA LICA

 

  • Sastavljanje poreskog bilansa (Obrazac PB 1)

    

    • Dobit i gubitak pre oporezivanja

      

      • Rezultat u Bilansu uspeha

      

      • Dobici i gubici od prodaje imovine iz člana 27. Zakona (iskazani u Bilansu uspeha)

      

      • Usklađivanje rashoda iskazanih u Bilansu uspeha koji se, prema Zakonu o porezu na dobit, ne priznaju u poreskom bilansu

        

        • Amortizacija po poreskim propisima

        

        • Otpis potraživanja

        

        • Specifičnosti u vezi sa otpisom kod banaka

        

        • Ispravka vrednosti (indirektan otpis) potraživanja

        

        • Porezi, doprinosi, takse i druge javne dažbine koje ne zavise od rezultata poslovanja

        

        • Dugoročna rezervisanja

        

        • Rashodi po osnovu obezvređenja imovine

        

        • Priznavanje troškova neposredno povezanih sa istraživanjem i razvojem u dvostruko uvećanom iznosu

        

        • Obavljanje istraživanja i razvoja u Republici

        

        • Dokumentacija koju obveznik treba da priloži

        

        • Način vođenja evidencije troškova istraživanja i razvoja

        

      

      • Usklađivanje prihoda

        

        • Aneks Obrasca PB 1

        

        • Izjava koju filijala dostavlja matičnom pravnom licu

        

        • Obračun poreskog kredita na Aneksu Obrasca PB 1

        

        • Primer obračuna poreskog kredita

        

        • Primer popunjenog Obrasca IPD

        

        • Primer popunjenog Aneksa Obrasca PB 1

        

        • Aneks 1 Obrasca PB 1

        

        • Izjava koju isplatilac dostavlja primaocu prihoda

        

        • Obračun poreskog kredita na Aneksu 1 Obrasca PB 1

        

        • Primer obračuna poreskog kredita

        

        • Primer popunjenog Obrasca IPD 1

        

        • Primer popunjenog Aneksa 1 Obrasca PB 1

        

        • Aneks 2 Obrasca PB 1

        

        • Primer obračuna poreskog kredita

        

        • Primer popunjenog Aneksa 2 Obrasca PB 1

        

        • Izuzimanje kvalifikovanog prihoda

        

        • Primer Obrasca OKP

        

      

      • Rashodi i prihodi po osnovu transfernih cena (osim kamata na zajmove, odnosno kredite)

      

      • Rashodi i prihodi po osnovu kamata na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica

      

      • Korekcija rashoda i prihoda po osnovu transfernih cena, uključujući i kamate na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica

      

      • Korekcija rashoda po osnovu sprečavanja “utanjene kapitalizacije”

        

        • Način utvrđivanja kamate između povezanih lica koja se ne priznaje u poreskom bilansu

        

        • Primer popunjenog Obrasca OK

        

      

      • Dobit usklađena na način propisan Zakonom

      

    

    • Kapitalni dobici i gubici

      

      • Određivanje kapitalnog dobitka, odnosno gubitka

      

      • Primer popunjenog Obrasca PB 1

      

    

 

  • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit – Obrazac PDP

    

    • Podaci o proceni poslovnog rezultata i utvrđivanje visine akontacije (red. br. 4. Obrasca PDP)

    

    • Podaci od značaja za utvrđivanje poreske obaveze (red. br. 5. Obrasca PDP)

    

    • Poresko oslobođenje u skladu sa članom 46. Zakona (red. br. 5.4.2 IL)

    

    • Poresko oslobođenje po osnovu neiskorišćenog poreskog kredita po osnovu ulaganja u sopstvenu delatnost (red. br. 5.4.3 PK/PK1)

    

    • Primer popunjenog Obrasca OPKB

    

    • Primer popunjenog Obrasca PK

    

    • Primer popunjenog Obrasca PK 1

    

    • Poresko oslobođenje po osnovu srazmernog iznosa ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa članom 50a Zakona (red. br. 5.4.4 SU)

    

    • Poresko oslobođenje po osnovu srazmernog iznosa ulaganja u osnovna sredstva u skladu sa članom 50a Zakona

    

    • Način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva na osnovu koga se utvrđuje umanjenje obračunatog poreza

    

    • Primer popunjenog Obrasca SU

    

    • Umanjenje obračunatog poreza u skladu sa članom 51. Zakona, tj. po osnovu plaćenog poreza na dobit ostvarenu poslovanjem u drugoj državi

    

    • Umanjenje obračunatog poreza za plaćeni porez na dobit i porez po odbitku na dividende i učešće u dobiti koje je matičnom pravnom licu isplatila njegova nerezidentna filijala

    

    • Umanjenje obračunatog poreza za porez po odbitku plaćen u drugoj državi na prihode po osnovu kamata, autorskih naknada, naknada po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, kao i od dividendi

    

    • Umanjenje obračunatog poreza za porez koji je plaćen u drugoj državi na ostvareni kapitalni dobitak po osnovu prodaje imovine u toj drugoj državi (red. br. 5.4.8. Aneksa 2 PB 1)

    

    • Umanjenje obračunatog poreza po osnovu ulaganja u kapital novoosnovanog privrednog društva koje obavlja inovacionu delatnost u skladu sa članom 50j Zakona (red. br. 5.4.9. PK 5)

    

    • Primer Obrasca PK 5

    

    • Obračun poreza usled gubitka prava na poreski podsticaj

    

    • Podaci od značaja za utvrđivanje visine akontacije (red. br. 6. Obrasca PDP)

    

    • Podaci o poreskom konsolidovanju (red. br. 7. Obrasca PDP)

    

    • Primer popunjenog Obrasca KPB

    

    • Napomena poreskog obveznika/punomoćnika/zastupnika (red. br. 11 Obrasca PDP)

    

    • Primer popunjenog Obrasca PDP

    

 

DRUGI DEO: PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA STALNE POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA ZA DOBIT OSTVARENU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

 

  • Utvrđivanje oporezive dobiti za stalnu poslovnu jedinicu koja vodi poslovne knjige

 

  • Utvrđivanje oporezive dobiti za stalnu poslovnu jedinicu koja ne vodi poslovne knjige

 

  • Primer popunjenog Obrasca PBPJ

 

TREĆI DEO: SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA DRUGA PRAVNA LICA – NEDOBITNE ORGANIZACIJE

 

  • Oporezivanje nedobitnih organizacija

 

  • Oslobođenje od plaćanja poreza

 

  • Sastavljanje poreskog bilansa

    

    • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni plan za budžetski sistem – Obrazac PBN

    

    • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike – Obrazac PBN 1

    

    • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni okvir za druga pravna lica – Obrazac PBN 1

    

    • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni okvir za banke – Obrazac PBN 2 – odredbe o popunjavanju

    

    • Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje Kontni okvir za Narodnu banku Srbije – Obrazac PBN 3 – odredbe o popunjavanju

    

 

  • Sastavljanje poreske prijave koju podnose nedobitne organizacije (Obrazac PDP)

 

ČETVRTI DEO: PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA ZA OBVEZNIKE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

 

  • Obveznici i rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave

 

  • Utvrđivanje poreza i plaćanje akontacija

 

  • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za 2020. godinu

    

    • Sastavljanje poreskog bilansa (Obrazac PB 2)

    

    • Sastavljanje poreske prijave

    

 

II.

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 

 

 

 

  • Godišnji lični koeficijent za kalendarsku godinu u kojoj se ostvaruje pravo na penziju

 

  • Obaveza sačinjavanja i usvajanja Plana mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova za tekuću godinu i dostavljanja Godišnjeg izveštaja o sprovođenju Plana mera za prethodnu godinu

 

 

 

III.

ZAKONI KOJI JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA OSMOJ I DEVETOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2020. GODINI, MEMORANDUM KOJI JE USVOJILO NADLEŽNO MINISTARSTVO I OBAVEŠTENJE O STUPANJU NA SNAGU MEĐUNARODNOG PROPISA

 

IV.

DONETA JE NOVA UREDBA O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

 

V.

USKLAĐIVANJE PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA I NOVČANIH NAKNADA OD JANUARA 2021. GODINE

 

VI.

PODNOŠENJE PRIJAVE I UTVRĐIVANJE DOPRINOSA ZA SAMOSTALNE UMETNIKE – Obrazac PPD-SU

 

 

 

VII.

OPOREZIVANJE PRENOSA PRAVA SVOJINE NA “POLOVNIM” MOTORNIM VOZILIMA POREZOM NA NASLEĐE I POKLON, ODNOSNO POREZOM NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA

 

  • Pojam motornog vozila

 

  • Zakonska uređenost poreza na prenos prava svojine na “polovnom” motornom vozilu

 

  • Oporezivanje prenosa prava svojine na “polovnim” motornim vozilima prema odredbama Zakona o porezima na imovinu

 

  • Primer Ugovora o prodaji i kupovini “polovnog” motornog vozila

 

  • Oporezivanje prenosa prava svojine na “polovnim” motornim vozilima porezom na nasleđe i poklon

 

  • Oporezivanje prenosa prava svojine na “polovnom” motornom vozilu porezom na prenos apsolutnih prava

 

NAPOMENA CEKOS IN-a: o prometu upotrebljavanih (polovnih) motornih vozila sa stanovišta PDV-a pišemo detaljno u časopisu PDV br. 1/2021

 

VIII.

ORGANIZACIJA ZAPOSLENIH – SINDIKAT – kroz pitanja i odgovore

 

IX.

PREGOVARANJE I ZAKLJUČIVANJE KOLEKTIVNIH UGOVORA – kroz pitanja i odgovore

 

X.

ODLUKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA O ODREĐIVANJU TAKSI, PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI, ZAKUPNINA ZA POSLOVNI PROSTOR – U 2021. GODINI

 

  • Doneta je Odluka o lokalnim administrativnim taksama

 

  • Doneta je Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu

 

  • Izmena Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja

 

  • Izmene Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda