Kamata van dohvata ruke za 2010. godinu

Ministarstvo finansija RS je na svojoj internet stranici objavilo OBJAŠNJENJE o primeni čl. 59. i 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a u vezi utvrđivanja iznosa kamate koja bi po tržišnim uslovima (po principu „van dohvata ruke“) bila obračunata na zajmove, odnosno kredite među povezanim licima (objašnjenje broj 011-00-68/2011-04 od 16.02.2011. godine). Tekst ovog objašnjenja možete naći u „Ekspert„-u.

Prema podacima iz tog objašnjenja:
  • Prosečna ponderisana referentna kamatna stopa iznosi 8,97%;

Prosečno ponderisana kamatna stopa po kojoj su se domaće banke zaduživale u inostranstvu u 2010. godini iznosi:

  • za kredite zaključene u evrima 3,42%;
  • za kredite zaključene u švajcarskim francima 1,68%.