Kamata van dohvata ruke za 2011. godinu

Ministarstvo finansija RS je na svojoj internet stranici objavilo Objašnjenje o primeni čl. 59. i 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a u vezi utvrđivanja iznosa kamate koja bi po tržišnim uslovima (po principu „van dohvata ruke“) bila obračunata na zajmove, odnosno kredite među povezanim licima (objašnjenje broj 011-00-145/2012-04 od 09.02.2012. godine).

Prema podacima iz tog objašnjenja:

  • Prosečna ponderisana referentna kamatna stopa iznosi 11,42%;
  • Prosečno ponderisana kamatna stopa po kojoj su se domaće banke zaduživale u inostranstvu u 2011. godini iznosi:

    • za kredite zaključene u evrima  4,16%;
    • za kredite zaključene u švajcarskim francima  3,28%;
    • za kredite zaključene u američkim dolarima  3,84%