Kamata van dohvata ruke za 2020. godinu

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje,  112/15, 113/17, 95/18 i 86/19), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2020. godinu koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 21/2020 – na snazi od 14. marta 2020. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

Za 2020. godinu kamatne stope su:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) 1,92% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 2,71% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 3,11% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 3,87% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(5) 2,54% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 3,92% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

(7) 1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

(8) 3,23% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

2) za druga privredna društva:

(1) 4,71% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 5,55% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 2,64% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 2,87% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(5) 7,84% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 7,52% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(7) 4,83% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(8) 4,05% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope primenjuju se i na zajmove.

 

Napomena „Cekos in“-a: Skrećemo pažnju na to da se za utvrđivanje kamate „van dohvata ruke“ koja se utvrđuje u poreskom bilansu za 2019. godinu, a koji se sastavlja u 2020. godini, primenjuju kamatne stope propisane Pravilnikom o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2019. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 13/19).


 

SERVISI ZA OBRAČUNE KAMATA NA WWW.KAMATA.RS

Na Cekos in – ovom sajtu www.kamata.rs možete da, između ostalih servisa, koristite i servis:

Obračun kamate po stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke”

Detaljnije o ovom servisu