Kamata van dohvata ruke za 2022. godinu

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 91/15 – autentično tumačenje,  112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20 i 118/21), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2022. godinu koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 139/2022 – na snazi od 24. decembra 2022. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) 0,50% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 2,86% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 2,75% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 3,91% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(5) 2,61% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 3,96% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

(7) 1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

(8) 2,31% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

2) za druga privredna društva:

(1) 3,12% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 3,39% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 2,25% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 2,73% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(5) 6,94% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 1,85% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(7) 3,54% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope  primenjuju se i na zajmove.

 

 

SERVISI ZA OBRAČUNE KAMATA NA WWW.KAMATA.RS

Na Cekos in – ovom sajtu www.kamata.rs možete da, između ostalih servisa, koristite i servis:

Obračun kamate po stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke”

Detaljnije o ovom servisu