STRUČNI TEKSTOVI

AKT O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA
(akt bez koga se ne može zasnovati radni odnos kod poslodavca – obaveznost, način donošenja i njegov sadržaj)   NOVO!
Datum: mart, 2024.   Broj strana: 22
Napomena: tekst je besplatan za pretplatnike na stručni časopis „Informator“

Sadržaj teksta

SADRŽAJ:

AKT O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA (akt bez koga se ne može zasnovati radni odnos kod poslodavca - obaveznost, način donošenja i njegov sadržaj)

 • Donošenje Pravilnika i njegov sadržaj, u skladu sa Zakonom o radu
  • Donošenje Pravilnika
  • Sadržaj Pravilnika
   • Unutrašnja organizacija
   • Naziv i opis poslova
   • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa
   • Opšti uslovi 
   • Posebni uslovi
   • Stručna sprema kao uslov za zasnivanje radnog odnosa
    • Utvrđivanje stručne spreme, odnosno obrazovanja i nivoa kvalifikacija
    • Uporedni prikaz nivoa kvalifikacija i stepena stručne speme
    • Deskriptori nivoa kvalifikacija
    • Alternativna stručna sprema, odnosno obrazovanje
   • Drugi posebni uslovi
    • Zabrana propisivanja posebnih uslova kod zasnivanja radnog odnosa
  • Poslovi, uslovi i drugi elementi koji se ne utvrđuju Pravilnikom
  • Odgovornost poslodavca

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA UGOVOROM O RADU
SHODNO ZAKONU O RADU   NOVO!
Datum: mart, 2024.   Broj strana: 17
Napomena: tekst je besplatan za pretplatnike na stručni časopis „Informator“

Sadržaj teksta

SADRŽAJ:

ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA UGOVOROM O RADU SHODNO ZAKONU O RADU

 • Uslovi za zasnivanje radnog odnosa
  • Pripravnici
  • Odlučivanje o potrebi i načinu zasnivanja radnog odnosa
   • Način oglašavanja potrebe za zasnivanjem radnog odnosa
  • Postupak pre zasnivanja radnog odnosa
 • Akt o zasnivanju radnog odnosa - ugovor o radu
  • Trajanje radnog odnosa
  • Stupanje na rad
  • Prijava na obavezno socijalno osiguranje (Obrazac M) i potvrda o podnetoj prijavi (Obrazac M-A)
  • Kaznene odredbe
 • Ugovor o radu kao akt o uređivanju prava i obaveza iz radnog odnosa
  • Sloboda ugovaranja
  • Zaključivanje ugovora
  • Sadržina ugovora o radu
   • Uređivanje drugih prava, obaveza i odgovornosti ugovorom o radu
    • Ugovor o zasnivanju radnog odnosa i uređivanju svih prava i obaveza, ako je ugovor o radu jedini akt kojim se uređuju prava i obaveze
 • Povoljniji uslovi rada i veća prava od prava i uslova utvrđenih Zakonom
 • Prava i obaveze koji nisu predmet ugovora o radu
 • Ništavost ugovora o radu
  • Utvrđivanje ništavosti ugovora o radu
 • Kaznene odredbe

UTVRĐIVANJE I UGOVARANJE OSNOVNE ZARADE I OSTALIH ELEMENATA ZARADE, OBRAČUN ZARADE I OBAVEZA DOSTAVLJANJA ISTOG ZAPOSLENOM SHODNO ZAKONU O RADU  NOVO!
Datum: mart, 2024.   Broj strana: 61
Napomena: tekst je besplatan za pretplatnike na stručni časopis „Informator“

Sadržaj teksta

SADRŽAJ:

UTVRĐIVANJE I UGOVARANJE OSNOVNE ZARADE I OSTALIH ELEMENATA ZARADE, OBRAČUN ZARADE I OBAVEZA DOSTAVLJANJA ISTOG ZAPOSLENOM SHODNO ZAKONU O RADU

 • Pojam zarade, shodno Zakonu o radu
 • Elementi koji čine zaradu
  • Elementi koji čine zaradu za obavljeni rad i vreme provedeno na radu
   • Način utvrđivanje osnovne zarade
   • Obračun osnovne zarade za mesec
   • Deo zarade po osnovu radnog učinka
   • Uvećanje zarade
 • Pravo na uvećanje zarade, odnosno dodatak na platu po osnovu "minulog rada", shodno Zakonu o radu
  • Način utvrđivanja punih godina rada u radnom odnosu
   • "Minuli rad" za zaposlene koji su imali prekid u radu kod istog poslodavca
   • Pravo na "minuli rad" po osnovu radnog odnosa ostvarenog na teritoriji bivše SFRJ (datumi otcepljenja pojedinih republika)
   • Pravo na "minuli rad" zaposlenog koji je ostvario pravo na penziju pa je ponovo zasnovao radni odnos
  • Slučajevi kada zaposleni nema pravo na "minuli rad"
  • Elementi za obračun "minulog rada"
   • Osnovica za obračun "minulog rada"
   • Mogući procenat po godini rada u radnom odnosu
   • Obračun "minulog rada" i karakter ovog uvećanja
  • Mogućnost utvrđivanja većeg prava i povoljnijih uslova opštim aktom i ugovorom o radu, shodno Zakonu o radu
   • Zabrana diskriminacije
   • Obračun "minulog rada" navršavanjem pune godine rada u radnom odnosu
  • Naknada zarade i "minuli rad"
   • Osnovica za naknadu zarade za vreme bolovanja koja se isplaćuje na teret RFZO
   • Osnovica za obračun naknade zarade koja se isplaćuje shodno Zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Ugovaranje osnovne zarade
  • Ugovaranje osnovne bruto zarade sa pripravnikom
  • Ugovaranje osnovne bruto zarade kod zasnivanja radnog odnosa na određeno vreme
 • Elementi za utvrđivanje minimalne zarade i ugovaranje osnovne zarade u visini minimalne zarade
  • Ugovaranje osnovne zarade u visini minimalne zarade
   • Uvođenje minimalne zarade za sve zaposlene
   • Ugovaranje osnovne zarade u visini minimalne zarade prilikom zasnivanja radnog odnosa
 • Način isplate zarade
 • Porezi i doprinosi na zarade
  • Primer obračuna zarade, uvećane zarade, poreza i doprinosa i iznosa za isplatu zaposlenom
 • Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade, odnosno naknade zarade
  • Sadržina obračuna zarade, odnosno naknade zarade
   • Obračun zarade, odnosno naknade zarade pri isplati zarade u celosti (konačna isplata)
   • Model popunjenog obrasca obračuna
   • Obračun zarade, odnosno naknade zarade ako se isplaćuje (prvi, drugi) deo zarade (a ne konačna isplata)
   • Sadržaj obračuna u slučaju da zarada, odnosno naknada zarade, na dan dospelosti nije isplaćena u celosti ili je isplaćena delimično
   • Dostavljanje obaveštenja
  • Dostavljanje obračuna zarade, odnosno naknade zarade
   • Novčane kazne za nedostavljanje obračuna zarade, odnosno naknade zarade zaposlenom u skladu sa Zakonom o radu
  •  Osporavanje zakonitosti obračuna
 • Obaveza vođenja mesečne evidencije zarade i naknade zarade
  • Obaveza vođenja evidencije o zaradi i naknadi zarade u skladu sa Zakonom o radu
  • Način vođenja evidencije o zaradama zaposlenih i obaveza njenog trajnog čuvanja u skladu sa Zakonom o evidencijama u oblasti rada
   • Sadržaj evidencije o zaradama zaposlenih lica
   • Način vođenja evidencije
   • Novčane kazne
  • Obaveza poslodavca da evidentira prisustvo na radu zaposlenih

POJAM I PRAVA PO OSNOVU STAŽA OSIGURANJA, PENZIJSKOG STAŽA, BENEFICIRANOG STAŽA, POSEBNOG STAŽA ZA ŽENE PO OSNOVU ROĐENJA DETETA I RADNOG STAŽA  NOVO!
Datum: mart, 2024.   Broj strana: 8
Napomena: tekst je besplatan za pretplatnike na stručni časopis „Informator“

Sadržaj teksta

SADRŽAJ:

POJAM I PRAVA PO OSNOVU STAŽA OSIGURANJA, PENZIJSKOG STAŽA, BENEFICIRANOG STAŽA, POSEBNOG STAŽA ZA ŽENE PO OSNOVU ROĐENJA DETETA I RADNOG STAŽA

 • Penzijski staž i staž osiguranja kao osnov za ostvarivanje prava na penziju
  • Način obračuna staža osiguranja za "frilensere"
  • Prava žene na poseban staž po osnovu rođenja deteta 6 - Zaključak
 • Pojam radnog staža i prava po tom osnovu

O NEKIM PITANJIMA VEZANIM ZA PORESKI TRETMAN NASTAVKA OBAVLJANJA DELATNOSTI PREDUZETNIKA U FORMI PRIVREDNOG DRUŠTVA

Datum: oktobar, 2023.

Sadržaj teksta

SADRŽAJ:

O NEKIM PITANJIMA VEZANIM ZA PORESKI TRETMAN NASTAVKA OBAVLJANJA DELATNOSTI PREDUZETNIKA U FORMI PRIVREDNOG DRUŠTVA

 • Poreski tretman prenosa poslovne imovine preduzetnika na privredno društvo
  • Poreski tretman prenosa poslovne imovine preduzetnika privredno društvo SA STANOVIŠTA PDV-a
  • Poreski tretman prenosa poslovne imovine preduzetnika na privredno društvo SA STANOVIŠTA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA
 • Poreski tretman prenosa poslovne imovine preduzetnika na privredno društvo SA STANOVIŠTA POREZA NA KAPITALNI DOBITAK
 • Poreski tretman prenosa poslovne imovine preduzetnika na privredno društvo SA STANOVIŠTA POREZA NA IMOVINU U tzv. STATICI
 • Podnošenje poreske prijave za utvrðivanje KONAČNE OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOHODAK GRAÐANA - NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI
 • Podnošenje AKONTACIONE poreske prijave ZA POREZ NA DOBIT PRAVNIH LICA
 • Pravo privrednog društva na POVRAĆAJ više plaćenog poreza, odnosno na poresku refakciju
 • Odgovornost privrednog društva za poreske obaveze preduzetnika
 • Brisanje preduzetnika iz sistema PDV-a i evidentiranje privrednog društva u sistem PDV-a

NAKNADA ZARADE/PLATE ZA VREME ODSUSTVOVANJA SA RADA – pojam, slučajevi u kojima se može ostvariti, način obračunavanja i poreski tretman

Datum: april, 2023.

Sadržaj teksta

SADRŽAJ:

NAKNADA ZARADE/PLATE ZA VREME ODSUSTVOVANJASA RADA - POJAM, SLUČAJEVI U KOJIMA SE MOŽE OSTVARITI, NAČIN OBRAČUNAVANJA I PORESKI TRETMAN

 • Lica koja NEMAJU PRAVO na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada
 • RAZLOZI odsustvovanja po osnovu kojih zaposleni IMA PRAVO na naknadu zarade/plate
  • RAZLOZI odsustvovanja po osnovu kojih zaposleni IMA PRAVO na naknadu zarade prema ZAKONU O RADU
  • RAZLOZI odsustvovanja po osnovu kojih državni službenici i nameštenici IMAJU PRAVO na naknadu plate
  • RAZLOZI odsustvovanja po osnovu kojih zaposleni ima pravo na naknadu zarade/plate PO POSEBNIM ZAKONIMA KOJI SE ODNOSE NA SVE ZAPOSLENE u Republici Srbiji
 • RAZLOZI odsustvovanja zbog kojih ZAPOSLENI NEMA PRAVO na naknadu zarade
 • NAČIN UTVRĐIVANJA OSNOVICE, PROCENTI za obračun naknade zarade (plate) za vreme odsustvovanja sa rada i visina naknade
  • OSNOVICA za obračun naknade zarade za vreme odsustvovanja sa rada, shodno ZAKONU O RADU
   • OSNOVICA za obračun naknade zarade zaposlenim invalidima rada II i III kategorije invalidnosti
   • Način utvrđivanja osnovice, shodno Zakonu o radu
  • OSNOVICA za obračun naknade zarade/plate KOJA SE ISPLAĆUJE NA TERET RFZO
  • OSNOVICA za obračun naknade zarade/plate koja se isplaćuje NA TERET MINISTARSTVA ZA BRIGU O PORODICI I DEMOGRAFIJU
   • Način utvrđivanja OSNOVICE naknade zarade ZA VREME PORODILJSKOG odsustva, nege deteta i posebne nege deteta
  • OSNOVICA za obračun naknade plate u slučaju odsustva sa rada shodno ZAKONU O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA, PKU ZA DRŽAVNE ORGANE i PKU ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
   • Osnovica - shodno Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika i PKU za državne organe
   • Osnovica - shodno PKU za zaposlene u JLS
  • Osnovica za obračun naknade zarade, odnosno plate za vreme odsustvovanja sa rada u slučaju kada nije propisana posebnim zakonom
  • Slučajevi za koje je iznos naknade za vreme odsustvovanja sa rada propisan u odnosu na osnovnu zaradu odnosno platu
  • Propisani PROCENTI za obračun visine naknade zarade/plate za vreme odsustvovanja sa rada
 • Poreski tretman naknade zarade/plate za vreme odsustvovanja sa rada
 • Obaveza poslodavca da dostavi zaposlenom obračun zarade i naknade zarade
 • Obaveza poslodavca da vodi i čuva evidenciju o zaradi i naknadi zarade
 • Novčane kazne
VIDEO MATERIJALI (PREDAVANJA)

Datum održavanja: 12.12.2023.

FISKALNE OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH LICA U 2024. GODINI

i to:

 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje NOVOG LICA 
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje LICA SA INVALIDITETOM 
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje najmanje DVA NOVA LICA  
 • Fiskalne olakšice za poslodavca – novoosnovano privredno društvo koje obavlja INOVACIONU delatnost 
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje novozaposlenih lica koja ostvaruju mesečnu zaradu veću od 76.500 dinara 
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje KVALIFIKOVANIH NOVOZAPOSLENIH lica 
 • Fiskalne olakšice za poslodavca koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike Srbije obavlja ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, po osnovu zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i razvoja 
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje NOVONASTANJENIH obveznika 

Predavači: Marina Karanović, Igor Pršić, Aleksandar Jovanović

Za pretplatnike na stručne časopise „Informator“ i „PDV“:
Za pretplatnike na digitalnu bazu „Ekspert“:
Za sve ostale kupce:

Datum održavanja: 20.09.2023.

Solidarne pomoći

 • u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice, penzionisanog radnika i drugih lica, u slučaju bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice, za slučaj rođenja deteta;

Naknada troškova

 • pogrebnih usluga u slučaju smrti zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica;

Novčane pomoći

 • za lečenje u zemlji ili inostranstvu zaposlenih i lica van radnog odnosa;

Druge pomoći

 • zbog uništavanja ili oštećenja imovine usled elementarnih i drugih vanrednih događaja, organizovana socijalna i humanitarna pomoć, stipendije i krediti učenika i studenata;

Poreski tretman

 • novčanih pomoći, nagrada i drugih sličnih davanja fiziičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca.

Predavači: Marina Karanović, Igor Pršić, Aleksandar Jovanović

Za pretplatnike na stručne časopise „Informator“ i „PDV“:
Za pretplatnike na digitalnu bazu „Ekspert“:
Za sve ostale kupce:

Datum održavanja: 18.05.2023.

Dnevnice i drugi troškovi službenog putovanja za: zaposlene (Zakon o radu), državne službenike i nameštenike i lica koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada za: zaposlene (Zakon o radu), državne službenike i nameštenike, zaposlene u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja i lica koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

Naknada troškova smeštaja i ishrane na terenu za: zaposlene (Zakon o radu) i državne službenike i nameštenike

Predavači: Marina Karanović, Igor Pršić

Za pretplatnike na stručne časopise „Informator“ i „PDV“:
Za sve ostale kupce:

Datum održavanja: 22.12.2022.

Izmene i dopune: Zakona o PDV-u, Zakona o fiskalizaciji i Zakona o elektronskom fakturisanju koje se primenjuju od 1.01.2023. 

Predavač: Jovana Mihajlović

Za pretplatnike na stručni  časopis „PDV“:
B E S P L A T N O
Za sve ostale kupce: