Minimalna neto zarada u 2010. godini

Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05 i 54/09) minimalna zarada je regulisana čl. 111. – 113., a utvrđuje se odlukom Socijalno ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

Pregled minimalnih neto zarada po satu u 2010. godini dajemo u nastavku:

Rb.

Period 

IZNOS
(neto)
Visina minimalne zarade objavljena
u „Sl. glasniku RS“, broj:

1

2

3

4

1.

januar – jun 2010. godine 

90,00 din/čas

23/2010 od 14.04.2010.

2.

jul – oktobar 2010. godine

90,00 din/čas

89/2010 od 29.11.2010.

3.

novembar – decembar 2010. godine

95,00 din/čas

89/2010 od 29.11.2010.

Prečišćen tekst Zakona o radu možete naći u „EKSPERT“-u – našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata.