Novousklađeni neoporeziv iznos zarada koji se primenjuje od 1.02.2019.

Shodno članu 12a Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – isp., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13 – isp., 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 – u daljem tekstu: Zakon) vrši se usklađivanje dinarskog iznosa poreske olakšice iz člana 15a st. 2, 4. i 5. Zakona godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

U januaru 2019. godine vrši se usklađivanje indeksom potrošačkih cena u 2018. godini (2,0%), tako da usklađena poreska olakšica iz člana 15a st. 2, 4. i 5. Zakona od 1.02.2019. godine do 31.12.2019. godine, koja je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 4/2019, iznosi: 

15.000 din. x 1,02 = 15.300 dinara. 

Prečišćen tekst Zakona o porezu na dohodak građana 
i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Detaljne informacije o pretplati na naše časopise („Informator“ i „PDV“) i program „Ekspert“ možete videti ovde.