Obrasci 1 i 2 – Prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“. Detaljnije o pravu pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“ možete videti ovde.


Na osnovu člana 138. stav 4. Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 95/18, 49/19, 86/19, 156/20, 15/21, 15/23, 92/23 i 120/23) i člana 17. stav 4. i člana 24. stav 2. Zakona o Vladi („Sl. glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), ministar zaštite životne sredine je doneo Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 30/24), koji je stupio na snagu 6.04.2024. godine i kojim su u čl. 2. i 3. propisani sledeći obrasci:

Obrazac 1 Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za obavljanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu
[6.04.2024.]
Obrazac 2 Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za transport robe
[6.04.2024.]

Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za obavljanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu podnosi se do 30. aprila na Obrascu 1. isključivo u elektronskom obliku. Izuzetno, prijava na Obrascu 1. za 2024. godinu se može podneti organizacionoj jedinici lokalne samouprave nadležnoj za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, odnosno gradskoj upravi neposredno ili putem pošte.

Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za transport robe podnosi se na Obrascu 2 – za preuzimanja/isporuke robe u toku meseca i podnosi se do 15. u narednom mesecu, neposredno ili putem pošte – do sticanja uslova za podnošenje prijave u elektronskom obliku.

Lokalna poreska administracija (LPA) je od 24.04.2024. godine omogućila podnošenje Obrasca 1 elektronskim putem.

O podnošenju navedenih obrazaca pisali smo detaljno u „Informator“-u broj 9/2024 (od 11.04.2024. godine) – pretplatnici sa pravom pristupa se mogu detaljno informisati o ovoj temi.

 

Prečišćen tekst navedenog zakona i tekst pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca „EKSPERT„.

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.