Obrasci 1-ZOPND, 1a-ZONPND, 2, 3, 4, 4a, 5, 6 i 7 – Ostvarivanje prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“. Detaljnije o pravu pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“ možete videti ovde.


Na osnovu člana 38. st. 2. i 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 113/17, 50/18, 46/21 – US, 51/21 – US, 53/21 – US, 66/21, 130/21, 43/23 – US, 62/23, 11/24 – US) i člana 96. stav 5. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17 i 95/18 – aut. tumačenje), Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je doneo Pravilnik o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta („Sl. glasnik RS“, br. 56/18), kojim su, u čl. 11. st. 3. i 4, čl. 14, čl. 15. st. 2, čl. 16. st. 3. i 4, čl. 19. st. 3. i čl. 24. st. 2. i 3. propisani sledeći obrasci:

Obrazac broj 1 – ZOPND Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta radi ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena po osnovu posebne nege deteta
[18.07.2018]
Obrazac broj 1a – ZONPND Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta radi ostvarivanja prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta
[18.07.2018]
Obrazac broj 2 Zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta nadležnoj Prvostepenoj komisiji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
[18.07.2018]
Obrazac broj 3 Poziv za veštačenje zdravstvenog stanja deteta radi ostvarivanja prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena
[18.07.2018]
Obrazac 4 Mišljenje o zdravstvenom stanju deteta Prvostepene komisije i potrebi da podnosilac zahteva, zbog zdravstvenog stanja deteta odsustvuje sa rada radi posebne nege deteta, odnosno da radi sa polovinom punog radnog vremena
[18.07.2018]
Obrazac 4a Mišljenje o zdravstvenom stanju deteta Prvostepene komisije i potrebi da podnosilac zahteva, zbog zdravstvenog stanja deteta ostvari pravo na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta
[18.07.2018]
Obrazac 5 Mišljenje Drugostepene komisije o zdravstvenom stanju deteta u postupku preispitivanja mišljenja Prvostepene komisije, po prigovoru
[18.07.2018]
Obrazac 6 Spisak obavljenih veštačenja Prvostepene komisije za ostvarivanje prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta
[18.07.2018]
Obrazac 7 Spisak obavljenih veštačenja Drugostepene komisije za ostvarivanje prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta
[18.07.2018]
 
Prečišćene tekstove navedenih zakona i tekst Pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca „EKSPERT„.

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.