Obrasci NZ-ND, NZ-PND, NZ-PO, NZ-POND, Potvrda, ON-PND, ON-RND, RD-1-S-M, RD-1, RD-2-S-O, RD-2, DD-1, DD-1a, DD-1b, DBS, NT-PU-DBRS, NT-PU-DSRI, DSRI, NT-PU-DNSP i DNSP – Ostvarivanje prava na finansijsku podršku porodici sa decom

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“. Detaljnije o pravu pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“ možete videti ovde.


Na osnovu člana 38. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 113/17, 50/18, 46/21 – US, 51/21 – US, 53/21 – US, 66/21, 130/21, 43/23 – US, 62/23, 11/24 – US), Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je doneo Pravilnik o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom („Sl. glasnik RS“, br. 58/18), kojim su, u čl. 11. st. 1, čl. 14. st. 3, čl. 17, čl. 20. st. 1. i 2, čl. 22. st. 1. i 2, čl. 27. st. 1. i 2, čl. 41, čl. 44. st. 5, čl. 46, čl. 49. st. 5, čl. 51. i čl. 54. st. 5. propisani sledeći obrasci:

Obrazac NZ-ND Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada radi nege deteta 
[27.07.2018]
Obrazac NZ-PND Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta
[27.07.2018]
Obrazac NZ-PO Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva 
[27.07.2018]
Obrazac NZ-POND Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta
[27.07.2018]
Potvrda Potvrda (o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za poslednjih 18, odnosno 24 meseca koji prethode danu rođenja deteta, a koji su evidentirani kod nadležnog poreskog organa) 
[27.07.2018]
Obrazac ON-PND Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta 
[27.07.2018]
Obrazac ON-RND Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta
[27.07.2018]
Obrazac RD-1-S-M Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke koja je strani državljanin
[27.07.2018]
Obrazac RD-1 Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke
[27.07.2018]
Obrazac RD-2-S-O Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca koji je strani državljanin
[27.07.2018]
Obrazac RD-2 Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak oca 
[27.07.2018]
Obrazac DD-1 Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
[27.07.2018]
Obrazac DD-1a Podaci o drugim članovima porodice
[27.07.2018]
Obrazac DD-1b Podaci o deci na starateljstvu
[27.07.2018]
Obrazac DBS Izveštaj o boravku dece bez roditeljskog staranja u predškolskim ustanovama za mesec _______ 20__. godine
[27.07.2018]
Obrazac NT-PU-DBRS Zahtev za priznavanje prava na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja u 20__/20__ godini 
[27.07.2018]
Obrazac NT-PU-DSRI Zahtev za priznavanje prava na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu sa smetnjama u razvoju i decu sa invaliditetom u 20__/20__ godini
[27.07.2018]
Obrazac DSRI Izveštaj o boravku dece sa smetnjama u razvoju i dece sa invaliditetom u predškolskim ustanovama za mesec _____ 20__. godine
[27.07.2018]
Obrazac NT-PU-DNSP Zahtev za priznavanje prava na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu korisnika novčane socijalne pomoći u 20__/20__ godini
[27.07.2018]
Obrazac DNSP Izveštaj o boravku dece korisnika novčane socijalne pomoći u predškolskim ustanovama za mesec ______ 20__. godine
[27.07.2018]
 
Prečišćene tekstove navedenog Zakona i tekst Pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca „EKSPERT„.

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.