Obrasci POR-1 i POR-2 – potvrde o rezidentnosti

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“. Detaljnije o pravu pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“ možete videti ovde.


Na osnovu člana 159a stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21, 138/22), ministar finansija je doneo Pravilnik o postupku i načinu izdavanja i izgledu obrazaca potvrda o rezidentnosti („Sl. glasnik RS“, br. 80/10 i 44/18 – dr. zakon), kojim su, u čl. 2. st. 3. i čl. 3. st. 3. propisani sledeći obrasci:
 
Obrazac: POR-1

Potvrda o rezidentnosti Republike Srbije za tekuću godinu na srpsko/engleskom jeziku

[1.01.2011]

Obrazac: POR-1

Potvrda o rezidentnosti Republike Srbije za tekuću godinu na srpsko/francuskom jeziku

[1.01.2011]

Obrazac: POR-1

Potvrda o rezidentnosti Republike Srbije za prethodnu/e godinu/e na srpsko/engleskom jeziku

[1.01.2011]

Obrazac: POR-1

Potvrda o rezidentnosti Republike Srbije za prethodnu/e godinu/e na srpsko/francuskom jeziku

[1.01.2011]

Obrazac: POR-2

Potvrda o rezidentnosti druge države ugovornice za tekuću godinu na srpsko/engleskom jeziku

[1.01.2011]

Obrazac: POR-2

Potvrda o rezidentnosti druge države ugovornice za tekuću godinu na srpsko/francuskom jeziku

[1.01.2011]

Obrazac: POR-2

Potvrda o rezidentnosti druge države ugovornice za prethodnu/e godinu/e na srpsko/engleskom jeziku

[1.01.2011]

Obrazac: POR-2

Potvrda o rezidentnosti druge države ugovornice za prethodnu/e godinu/e na srpsko/francuskom jeziku

[1.01.2011]

Prečišćene tekstove navedenih zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata „EKSPERT„.

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.