Obrazac PPP-PD – Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu “Obrasci za popunjavanje”. Detaljnije o pravu pristupa servisu “Obrasci za popunjavanje” možete videti ovde.


Na osnovu člana 41. stav 12. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21 i 138/22), ministar finansija doneo je Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (“Sl. glasnik RS”, br. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 – ispravka, 14/16, 21/17, 20/18, 104/18, 96/19, 132/21), kojim je propisan obrazac PPP-PD.
 
Obrazac: PPP-PD Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima
[01.01.2014]

Obrazac u PDF formatu

Od 1. marta 2014. godine poreska prijava (obrazac PPP-PD) se podnosi u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave.

 

Za podnošenje obrasca u elektronskom obliku, Poreska uprava je na svom portalu objavila Korisničko uputstvo.

Pregled Korisničkih uputstava Poreske uprave i JIS LPA za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala Poreske uprave i portala JIS LPA možete videti ovde.

 


Napomena: U “Informator”-u 11/2020 od 12.04.2020. godine detaljno pišemo o novim ekonomskim merama.

 

Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata “EKSPERT“.

 

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.