Od 1. februara 2009. godine u primeni je novousklađeni neoporeziv iznos zarada

Shodno članu 12a Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06 i 65/06 – u daljem tekstu: Zakon) i članu 39. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (član koji nije ušao u prečišćen tekst Zakona) vrši se usklađivanje dinarskog iznosa poreske olakšice iz člana 15a stav 2. i člana 101a Zakona.

U januaru 2009. godine izvršeno je usklađivanje stopom rasta cena na malo u 2008. godini (6,8% – "Sl. glasnik RS", br. 123/08), tako da usklađena poreska olakšica iz člana 15a stav 2. i člana 101a Zakona od 1.02.2009. godine do 31.01.2010. godine iznosi: 

 5.560 din. x 1,068 = 5.938 dinara.