Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.06.2009. godine

Ministar rada i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-157/2009-12.5 od 1.06.2009. koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 15, 22. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02 i 115/05), člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92), donosim:
REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

I

NOMINALNI IZNOSI PRAVA

REDOVAN IZNOS

UVEĆAN IZNOS

1)

RODITELJSKI DODATAK od 1. juna 2009.

   

za prvo dete – jednokratno

26.663,95

 

za drugo dete – 104.266,10 u 24 rate

Rata – 4.344,42

 

za treće dete – 187.670,39 u 24 rate

Rata – 7.819,60

 

za četvrto dete – 250.224,56 u 24 rate

Rata – 10.426,02

 

2)

DEČIJI DODATAK za maj 2009. godine (prvo, drugo, treće i četvrto dete)

1.863,59

2.422,67

3)

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za maj 2009.

3.397,80

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.06.2009.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona

5.891,70

7.070,04

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,35

2,82

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

5,49

6,58

III

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   

za smeštaj jednog deteta

10.586,00

    

za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu)

6.514,00

 
*Ako još uvek ima korisnika, koji su pravo na roditeljski dodatak ostvarili na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02), za njih se isplate vrše jednokratno i u iznosima: za drugo dete 106.120,00, za treće dete 200.515,00 i četvrto dete 254.678,00 din.
 
2) Prava iz tačke 1. i 2. usklaðuju se dva puta godišnje i to: 01. aprila i 01. oktobra sa indeksom troškova života u RS; a pravo iz tačke 3. utvrðuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji.
3) Isplatu sredstava za prava navedena u tač. 1. – 3. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu RS za 2009. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 31/09), razdeo 19 – Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 040 – Porodica i deca.
4) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."