Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.08.2008. godine

Ministar rada i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-164/2008-12.7 od 1.08.2008. koje dajemo u nastavku: 
"Na osnovu čl. 15, 22. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02 i 115/05), člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Službeni glasnik RS", broj 20/92), donosim: 
REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK 

NOMINALNI IZNOSI PRAVA 

REDOVAN IZNOS 

UVEĆAN IZNOS 

1) 

RODITELJSKI DODATAK od 1. avgusta 2008. 

   

– 

za prvo dete – jednokratno 

24.437,08 

 

– 

za drugo dete – 95.558,19 u 24 rate 

Rata: 3.981,59

 

– 

za treće dete – 171.996,87 u 24 rate 

Rata: 7.166,54 

 

– 

za četvrto dete – 229.326,76 u 24 rate 

Rata:  9.555,28

 

2) 

DEČIJI DODATAK za jul 2008. godine (prvo, drugo, treće i četvrto dete) 

1.707,95 

2.220,33 

3) 

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za VII/2008. 

3.421,00 

 

II 

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.08.2008. 

   

a) 

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona 

5.399,72 

6.479,67 

b) 

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede 

   

– 

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 

2,35 

2,82 

– 

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 

5,49 

6,58 

III 

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA 

   

   – 

za smeštaj jednog deteta 

10.611,00 

 

   – 

za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu) 

6.530,00 

 
*Ako još uvek ima korisnika, koji su pravo na roditeljski dodatak ostvarili na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02), za njih se isplate vrše jednokratno i u iznosima: za drugo dete 97.647,00, za treće dete 175.761,00 i četvrto dete 234.345,00 din.
2) Prava iz tačke 1. i 2. usklađuju se dva puta godišnje i to: 01. aprila i 01. oktobra; a pravo iz tačke 3. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji. 
3) Isplatu sredstava za prava navedena u tačkama 1. – 3. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih Zakonom o budžetu RS za 2008. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 123/07), razdeo 19 – Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 040 – Porodica i deca."