Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.12.2005. godine

Ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, pod brojem 401-00-248/2005-12/11 od 1.12.2005. godine koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 22, 15. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/02), člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/05) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Službeni glasnik RS", broj 20/92), donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

1) 

NOMINALNI IZNOSI PRAVA 

REDOVAN IZNOS 

UVEĆAN IZNOS 

1.

DEČIJI DODATAK za novembar 2005.

din 

din 

– 

(za prvo, drugo, treće i četvrto dete) 

1.377,00

1.790,00

2.

RODITELJSKI DODATAK od 1. decembra 2005. godine

   

– 

za drugo dete 

76.981,00

 

– 

za treće dete 

138.560,00 

 

– 

za četvrto dete 

184.745,00 

 

3. 

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za novembar 2005. 

2.004,00

 

II 

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.12.2005. 

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona

4.222,50

5.067,00 

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   

– 

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 

2,38

2,86

– 

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 

5,56

6,67

III 

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA 

   

   – 

za smeštaj jednog deteta 

5.936,00

 

   – 

za smeštaj dvoje i više dece 

3.653,00 

 
2) Prava se isplaćuju u iznosima navedenim u tačkama 1. i 3. ovog rešenja, a roditeljski dodatak u iznosu koji važi na dan isplate. 
3) Isplatu sredstava za prava navedena u tačkama 1. do 3. ovog rešenja, izvršiti na teret sredstava Budžeta Republike Srbije za 2005. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 127/04) – razdeo 16 – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, funkcija 040 – Porodica i deca. 
4) Ovo rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."