Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 02.09.2009. godine

Ministar rada i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-157/2009-12.8 od 2.09.2009. koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 15, 22. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02 i 115/05), člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92), donosim:
REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

I

NOMINALNI IZNOSI PRAVA

REDOVAN IZNOS

UVEĆAN IZNOS

1)

RODITELJSKI DODATAK od 1. septembra 2009.

   
 

 – za prvo dete – jednokratno

26.663,95

 

   

 – za drugo dete – 104.266,10 u 24 rate

Rata – 4.344,42

 
 

 – za treće dete – 187.670,39 u 24 rate

Rata – 7.819,60

 
 

 – za četvrto dete – 250.224,56 u 24 rate

Rata – 10.426,02

 

2)

DEČIJI DODATAK za avgust 2009. godine (prvo, drugo, treće i četvrto dete)

1.863,59

2.422,67

3)

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za avgust 2009.

3.398,03

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.09.2009.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode

5.838,67

7.006,40

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   
 

 – Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,35

2,82

 

 – Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

5,49

6,58

III

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   
 

 – za smeštaj jednog deteta

10.580,00

 
 

 – za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu)

6.511,00

 
1) Prava iz tačke 1. i 2. usklađuju se dva puta godišnje i to: 1. aprila i 1. oktobra sa indeksom troškova života u RS; a pravo iz tačke 3. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji.
2) Isplatu sredstava za prava navedena u tač. 1. – 3. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije za 2009. godinu, na osnovu Zakona o budžetu RS za 2009. godinu, razdeo 19 – Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 040 – Porodica i deca.
3) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."