Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 03.09.2007. godine

Ministar rada i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-47/2007-12-8 od 3.09.2007. godine koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 15, 22. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02 i 115/05), člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92), donosim: 
REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

NOMINALNI IZNOSI PRAVA 

REDOVAN IZNOS 

UVEĆAN IZNOS 

1.

RODITELJSKI DODATAK (za stare korisnike) za avgust 2007. 

   

– 

za drugo dete 

88.083,00

 

– 

za treće dete 

158.546,00 

 

– 

za četvrto dete 

211.391,00 

 

2.

RODITELJSKI DODATAK (za nove korisnike) od 1. septembra 2007.

   

– 

za prvo dete – jednokratno 

21.315,00

 

– 

za drugo dete – 83.348,48 u 24 rate 

Rata –3.472,85

 

– 

za treće dete – 150.020,39 u 24 rate 

Rata –6.250,85 

 

– 

za četvrto dete – 200.025,10 u 24 rate 

Rata – 8.334,38 

 

3.

DEČIJI DODATAK za avgust 2007. godine (za prvo, drugo, treće i četvrto dete) 

1.490,00 

1.938,00 

4.

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za avgust 2007.

2.903,00

 

II 

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.09.2007.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona 

4.832,16

5.798,60 

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   

– 

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 

2,35

2,82

– 

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 

5,49

6,58

III 

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   

   – 

za smeštaj jednog deteta 

9.019,00

 

   – 

za smeštaj dvoje i više dece 

5.550,00 

 
2) Pravo iz tačke 1. ovog rešenja usklađuje se mesečno sa troškovima života; prava iz tačke 2. i 3. usklađuju se dva puta godišnje i to: 01. aprila i 01. oktobra; a pravo iz tačke 4. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji. 
3) Isplatu sredstava za prava navedena u tačkama 1. – 4. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih Zakonom o budžetu RS za 2007. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 58/07), razdeo 21 – Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 040 – Porodica i deca. 
4) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."