Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.02.2010. godine

Ministar rada i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-179/2010-12 od 12.02.2010. koje dajemo u nastavku:

"Na osnovu čl. 15, 22. i 37. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", br. 16/02, 115/05 i 107/09), čl. 23. i 24. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05 i 101/07) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Službeni glasnik RS", broj 20/92), donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

I

NOMINALNI IZNOSI PRAVA

REDOVAN
IZNOS

UVEĆAN IZNOS

1)

RODITELJSKI DODATAK od 1. februara 2010.

   
 

– za prvo dete – jednokratno

27.135,90

 
 

– za drugo dete – 106.111,61 u 24 rate

Rata – 4.421,32

 
 

– za treće dete – 190.992,16 u 24 rate

Rata – 7.958,01

 
 

– za četvrto dete – 254.653,53 u 24 rate

Rata – 10.610,56

 

2)

DEČIJI DODATAK za januar 2010. godine (prvo, drugo, treće i četvrto dete)

1.896,58

2.465,55

3)

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za januar 2010.

3.833,63

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.02.2010.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona

5.926,50

7.111,79

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   
 

– Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,35

2,82

 

– Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

5,49

6,58

III

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   
 

– za smeštaj jednog deteta

11.956,43

 
 

– za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu)

7.357,80 

 
*Ako još uvek ima korisnika, koji su pravo na roditeljski dodatak ostvarili na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02), za njih se isplate vrše jednokratno i u iznosima: za drugo dete 106.746,00; za treće dete 201.701,00 i četvrto dete 256.183,00 dinara.
1) Prava iz tačke 1. i 2. usklađuju se dva puta godišnje i to: 1. aprila i 1. oktobra sa indeksom troškova života u RS; a pravo iz tačke 3. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji.
2) Isplatu sredstava za prava navedena u tač. 1. – 3. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih Zakonom o budžetu RS za 2010. godinu ("Sl. glasnik RS", broj 107/09), razdeo 21 – Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 040 – Porodica i deca.
3) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."