Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.03.2013. godine

Državni sekretar u ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-92/2013-12/2 od 12.03.2013. koje dajemo u nastavku: 

"Na osnovu čl. 23. i 24. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/05, 101/07 i 95/10), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu ("Sl. glasnik RS", broj 114/12) i ovlašćenja Ministra broj 021-02-25/2012-05 od 17.08.2012. godine, donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK 

NOMINALNI IZNOSI PRAVA I VISINA CENZUSA
REDOVAN IZNOS 
UVEĆAN IZNOS 
1) 
RODITELJSKI DODATAK od 1. marta 2013. godine 
 
 
 
za prvo dete – jednokratno 
35.045,28
 
 
za drugo dete – 137.040,25 u 24 rate 
Rata – 5.710,01
 
 
za treće dete – 246.661,18 u 24 rate 
Rata – 10.277,55
 
 
za četvrto dete – 328.878,11 u 24 rate 
Rata – 13.703,25
 
2) 
DEČIJI DODATAK za februar 2013. godine
(prvo, drugo, treće i četvrto dete) 
2.449,38
3.184,17

3) 
NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za februar 2013. 
4.083,53
 
II 
CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.03.2013. 
 
 
a) 
Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona
7.815,54
9.378,65
b) 
Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede 
 
 
– 
Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 
2,35 
2,82 
– 
Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 
5,49 
6,58 
III 
NAKNADA ZA RAD HRANITELJA 
 
 
   – 
za smeštaj jednog deteta 
12.739,03
 
   – 
za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu) 
7.839,40
 

Obrazloženje

Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", br. 16/02, 115/05 i 107/09) nominalni iznosi roditeljskog i dečijeg dodatka usklađuju se dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu od 7,5% prosečne zarade u RS, na osnovu člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Službeni glasnik RS", broj 20/92).

Rešenje dostaviti Službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."

 

 

 
Ove podatke  redovno objavljujemo u časopisu "Informator".