Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.04.2012. godine

Državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-41/2012-12/III od 12.04.2012. koje dajemo u nastavku: 

"Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", broj 16/02, 115/05 i 107/09); člana 24, 25. i 26. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/05, 101/07 i 95/10); člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92), i ovlašćenja ministra broj 021-02-29/08-05 od 18.07.2008. i 021-02-30/11-05 od 1.07.2011. godine, donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK 

NOMINALNI IZNOSI PRAVA I VISINA CENZUSA
REDOVAN IZNOS 
UVEĆAN IZNOS 
1) 
RODITELJSKI DODATAK od 1. aprila 2012. godine 
 
 
 
za prvo dete – jednokratno 
32.630,61
 
 
za drugo dete – 127.598,00 u 24 rate 
Rata – 5.316,58
 
 
za treće dete – 229.665,90 u 24 rate 
Rata – 9.569,41
 
 
za četvrto dete – 306.217,98 u 24 rate 
Rata – 12.759,08
 
2) 
DEČIJI DODATAK za mart 2012. godine
(prvo, drugo, treće i četvrto dete) 
2.221,30 
2.887,68 
3) 
NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za mart 2012. 
4.162,88
 
II 
CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.04.2012. 
 
 
a) 
Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona 
7.106,73
8.528,08
b) 
Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede 
 
 
– 
Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 
2,35 
2,82 
– 
Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 
5,49 
6,58 
III 
NAKNADA ZA RAD HRANITELJA 
 
 
   – 
za smeštaj jednog deteta 
13.000,98
 
   – 
za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu) 
8.000,60
 

1) Prava iz tačke 1. i 2. usklađuju se dva puta godišnje i to: 1. aprila i 1. oktobra sa indeksom potrošačkih cena u RS, a pravo iz tačke 3. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji. 

2) Isplatu sredstava za prava navedena u tačkama 1.-3. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih Zakonom o budžetu RS za 2012. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 101/11), razdeo 22 – Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 040 – Porodica i deca. 

3) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima." 

 

 
Ove podatke  redovno objavljujemo u časopisu "Informator".