Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.10.2015. godine

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-56/9/2015-12 od 12.10.2015. koje dajemo u nastavku: 

„Na osnovu čl. 24. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13 i 142/14), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 142/14) i ovlašćenja ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja broj 021-01-34/3/2014-05 od 1.04.2015. godine, donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK 

NOMINALNI IZNOSI PRAVA
REDOVAN IZNOS 
UVEĆAN IZNOS 
1) 
RODITELJSKI DODATAK od 1. oktobra 2015. godine     
 
za prvo dete – jednokratno 
38.046,14
 
 
za drugo dete – 148.774,82 u 24 rate 
Rata – 6.198,95
 
 
za treće dete – 267.782,43 u 24 rate 
Rata – 11.157,60
 
 
za četvrto dete – 357.039,46 u 24 rate 
Rata – 14.876,64
 
2) 
DEČIJI DODATAK za septembar 2015. godine
(prvo, drugo, treće i četvrto dete) 
2.640,63
3.432,83

3) 
NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za septembar 2015. 
9.230,70
 
II 
CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.10.2015.     
a) 
Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona
8.212,22
9.854,66
b) 
Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede     
– 
Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 
2,83
3,40
– 
Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 
6,60
7,93
III 
NAKNADA ZA RAD HRANITELJA     
   –  za smeštaj jednog deteta 
14.504,75
 
   –  za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu) 
8.926,00
 

Obrazloženje

Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, br. 16/02, 115/05 i 107/09) nominalni iznosi roditeljskog i dečijeg dodatka usklađuju se dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu od 15% prosečne zarade u RS, na osnovu člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica („Službeni glasnik RS“, br. 20/92, 70/93, 105/93, 8/94, 22/94, 34/95 i 36/04).

Rešenje dostaviti Službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima.“

 

 
Ove podatke  redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.