Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.12.2011. godine

Državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-230/2011-12-XI od 12.12.2011. koje dajemo u nastavku: 

"Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", broj 16/02, 115/05 i 107/09); člana 24, 25. i 26. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/05 i 101/07); člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92), i ovlašćenja ministra broj 021-02-29/08-05 od 18.07.2008. i 021-02-30/11-05 od 1.07.2011. godine, donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK 

NOMINALNI IZNOSI PRAVA 
REDOVAN IZNOS 
UVEĆAN IZNOS 
1) 
RODITELJSKI DODATAK od 1. decembra 2011. godine 
 
 
 
za prvo dete – jednokratno 
31.782,03 
 
 
za drugo dete – 124.279,73 u 24 rate 
Rata – 5.178,32 
 
 
za treće dete – 223.693,29 u 24 rate 
Rata – 9.320,55 
 
 
za četvrto dete – 298.254,58 u 24 rate 
Rata – 12.427,27 
 
2) 
DEČIJI DODATAK za novembar 2011. godine
(prvo, drugo, treće i četvrto dete) 
2.221,30 
2.887,68 
3) 
NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za novembar 2011. 
4.037,85 
 
II 
CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.12.2011. 
 
 
a) 
Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona 
7.015,76 
8.418,91 
b) 
Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede 
 
 
– 
Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 
2,35 
2,82 
– 
Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 
5,49 
6,58 
III 
NAKNADA ZA RAD HRANITELJA 
 
 
   – 
za smeštaj jednog deteta 
12.404,28 
 
   – 
za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu) 
7.633,40 
 

1) Prava iz tačke 1. i 2. usklađuju se dva puta godišnje i to: 1. aprila i 1. oktobra sa indeksom potrošačkih cena u RS, a pravo iz tačke 3. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji. 

2) Isplatu sredstava za prava navedena u tačkama 1.-3. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih Zakonom o budžetu RS za 2011. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 101/10 i 78/11), razdeo 22 – Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 040 – Porodica i deca. 

3) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima." 

 

 
Ove podatke  redovno objavljujemo u časopisu "Informator".