Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.03.2005. godine

Ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak, pod brojem 401-00-248/2005-12/3 od 31.03.2005. godine koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 22, 15. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/02), člana 89. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", broj 20/92) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Službeni glasnik RS", broj 20/92), donosim:

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

1)

I

NOMINALNI IZNOSI PRAVA

REDOVAN IZNOS

UVEĆAN IZNOS

1.

DEČIJI DODATAK za mart 2005.

din

din

(za prvo, drugo, treće i četvrto dete)

1.257,00

1.634,00

2.

RODITELJSKI DODATAK od 1. aprila 2005. godine

   

za drugo dete

70.264,00

 

za treće dete

126.470,00

 

za četvrto dete

168.625,00

 

3.

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za mart 2005.

1.680,00

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.04.2005.

   

a)

cenzus za ostvarene prihode

3.854,05

4.624,85

b)

cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   

član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,38

2,86

član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

5,56

6,67

III

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   

za smeštaj jednog deteta

4.971,00

 

za smeštaj dvoje i više dece

3.059,00

 
2) Prava se isplaćuju u iznosima navedenim u tačkama 1. i 3. ovog rešenja, a roditeljski dodatak u iznosu koji važi na dan isplate.
3) Isplatu sredstava za prava navedena u tačkama 1. do 3. ovog rešenja, izvršiti na teret sredstava Budžeta Republike Srbije za 2005. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 127/2004) – razdeo 16 – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, funkcija 040 – Porodica i deca.
4) Ovo rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."