Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 31.07.2007. godine

Ministar rada i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-47/2007-12-7 od 31.07.2007. godine koje dajemo u nastavku:
 

„Na osnovu čl. 15, 22. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, broj 16/02 i 115/05), člana 23. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 79/05) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica („Sl. glasnik RS“, broj 20/92), donosim: 
REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK
 

NOMINALNI IZNOSI PRAVA 

REDOVAN IZNOS 

UVEĆAN IZNOS 

1. 

RODITELJSKI DODATAK (za stare korisnike) od 1. avgusta 2007. 

   

– 

za drugo dete 

85.176,00 

 

– 

za treće dete 

153.315,00 

 

– 

za četvrto dete 

204.417,00 

 

2. 

RODITELJSKI DODATAK (za nove korisnike) od 1. avgusta 2007. 

   

– 

za prvo dete – jednokratno 

21.315,00 

 

– 

za drugo dete – 83.348,48 u 24 rate 

Rata –3.472,85 

 

– 

za treće dete – 150.020,39 u 24 rate 

Rata –6.250,85 

 

– 

za četvrto dete – 200.025,10 u 24 rate 

Rata – 8.334,38 

 

3. 

DEČIJI DODATAK za jul 2007. godine
(za prvo, drugo, treće i četvrto dete) 

1.490,00 

1.938,00 

4. 

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za jul 2007. 

2.918,70 

 

II 

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.08.2007. 

   

a) 

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona 

4.691,42 

5.629,71 

b) 

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede 

   

– 

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 

2,35 

2,82 

– 

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 

5,49 

6,58 

III 

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA 

   

   – 

za smeštaj jednog deteta 

9.062,00 

   – 

za smeštaj dvoje i više dece 

5.576,00 

2) Pravo iz tačke 1. ovog rešenja usklađuje se mesečno sa troškovima života; prava iz tačke 2. i 3. usklađuju se dva puta godišnje i to: 01. aprila i 01. oktobra; a pravo iz tačke 4. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji. 

3) Isplata sredstava za prava navedena u tačkama 1. – 4. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih Zakonom o budžetu RS za 2007. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 58/07), razdeo 21 – Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 040 – Porodica i deca. 

4) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima.“