Šifarnik nivoa kvalifikacija

ŠIFARNIK NIVOA KVALIFIKACIJA propisan je Odlukom o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Sl. glasnik RS“, br. 56/18) i u primeni je od 1.01.2019. do 24.08.2020. godine (► pogledajte Šifarnik koji se primenjuje od 25.08.2020. godine).

Šifarnik je preuzet iz digitalne baze propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca „EKSPERT„.


NAPOMENA: Između ostalog, ovaj šifarnik se koristi za popunjavanje rednog broja 29. Obrasca 1. – Izveštaj o povredi na radu.

Šifra Nivo kvalifikacije
10 Prvi nivo (nivo 1), koji se stiče završavanjem osnovnog obrazovanja i vaspitanja, osnovnog obrazovanja odraslih, osnovnog muzičkog, odnosno osnovnog baletskog obrazovanja i vaspitanja;
Ekvivalencija prvom nivou (nivo 1) – osnovno obrazovanje stečeno na osnovu propisa koji su važili do stupanja na snagu Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija („Službeni glasnik RS“, broj 27/18) – 14. aprila 2018. godine
20 Drugi nivo (nivo 2), koji se stiče stručnim osposobljavanjem, u trajanju do jedne godine, obrazovanjem za rad u trajanju do dve godine, odnosno neformalnim obrazovanjem odraslih u trajanju od 120-360 sati obuke. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 1 NOKS;
Ekvivalencija drugom nivou (nivou 2) – stručno osposobljavanje u trajanju od godinu dana koje je do stupanja na snagu Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija odgovaralo prvom stepenu stručne spreme i obrazovanje za rad u trajanju od dve godine, koje je do stupanja na snagu Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija odgovaralo drugom stepenu stručne spreme;
30 Treći nivo (nivo 3), koji se stiče završavanjem srednjeg stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju, odnosno neformalnim obrazovanjem odraslih u trajanju od najmanje 960 sati obuke. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 1 NOKS;
Ekvivalencija trećem nivou (nivou 3) – srednje obrazovanje u trajanju od tri godine, koje je do stupanja na snagu Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija odgovaralo trećem stepenu stručne spreme;
40 Četvrti nivo (nivo 4), koji se stiče završavanjem srednjeg gimnazijskog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 1 NOKS;
Ekvivalencija četvrtom nivou (nivou 4) – srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, koje je do stupanja na snagu Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija odgovaralo četvrtom stepenu stručne spreme;
41 Četvrti nivo (nivo 4), koji se stiče završavanjem srednjeg stručnog i umetničkog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 1 NOKS;
Ekvivalencija četvrtom nivou (nivou 4) – obrazovanje stečeno u školi za talentovane učenike koje je do stupanja na snagu Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija odgovaralo četvrtom stepenu stručne spreme;
50 Peti nivo (nivo 5), koji se stiče završavanjem majstorskog, odnosno specijalističkog obrazovanja u trajanju od dve, odnosno jedne godine i neformalnim obrazovanjem odraslih u trajanju od najmanje šest meseci. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 3, odnosno nivo 4 NOKS, a za sticanje kroz neformalno obrazovanje odraslih prethodno stečen nivo 4 NOKS;
Ekvivalencija petom nivou (nivou 5) – školovanje za specijalizaciju, koje je do stupanja na snagu Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija odgovaralo petom stepenu stručne spreme;
60 Šesti nivo, podnivo jedan (nivo 6.1), koji se stiče završavanjem osnovnih akademskih studija (u daljem tekstu: OAS) obima od najmanje 180 ESPB, označava se sa 6.1 A. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 4 NOKS i položena opšta, stručna odnosno umetnička matura, u skladu sa zakonima koji uređuju srednje obrazovanje i vaspitanje i visoko obrazovanje;
Ekvivalencija šestom nivou, podnivo jedan (nivou 6.1) – stručni naziv stečen završavanjem dela studijskog programa osnovnih studija na fakultetu, čijim završavanjem se stiče prvi stepen visokog obrazovanja, a koji je do stupanja na snagu Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija u pogledu prava koja iz njega proizlaze bio izjednačen sa stručnim nazivom osnovnih akademskih studija obima od najmanje 180 ESPB bodova;
Ekvivalencija šestom nivou, podnivo jedan (nivou 6.1) – stručni naziv stečen završavanjem osnovnih studija na fakultetu, u trajanju od tri godine, koji je do stupanja na snagu Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija, u pogledu prava koja iz njega proizlaze bio izjednačen sa stručnim nazivom osnovnih akademskih studija obima od najmanje 180 ESPB bodova;
61 Šesti nivo, podnivo jedan (nivo 6.1), koji se stiče završavanjem osnovnih strukovnih studija (u daljem tekstu: OSS) obima od 180 ESPB, označava se sa 6.1 S. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 4 NOKS i položena opšta, stručna odnosno umetnička matura, u skladu sa zakonima koji uređuju srednje obrazovanje i vaspitanje i visoko obrazovanje;
Ekvivalencija šestom nivou, podnivo jedan (nivou 6.1) – stručni naziv stečen završavanjem studija na višoj školi, u trajanju do tri godine, koji je do stupanja na snagu Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija u pogledu prava koja iz njega proizlaze bio izjednačen sa stručnim nazivom prvog stepena strukovnih studija;
62 Šesti nivo, podnivo dva (nivo 6.2), koji se stiče završavanjem OAS obima od najmanje 240 ESPB, označava se sa 6.2 A. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 4 NOKS i položena opšta, stručna odnosno umetnička matura, u skladu sa zakonima koji uređuju srednje obrazovanje i vaspitanje i visoko obrazovanje, odnosno nivo 6.1 (OSS obima 180 ESPB);
63 Šesti nivo, podnivo dva (nivo 6.2), koji se stiče završavanjem specijalističkih strukovnih studija obima od najmanje 60 ESPB, označava se sa 6.2 S . Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 4 NOKS i položena opšta, stručna odnosno umetnička matura, u skladu sa zakonima koji uređuju srednje obrazovanje i vaspitanje i visoko obrazovanje, odnosno nivo 6.1 (OSS obima 180 ESPB);
70 Sedmi nivo, podnivo jedan (nivo 7.1), koji se stiče završavanjem integrisanih akademskih studija obima od 300 do 360 ESPB, master akademskih studija (u daljem tekstu: MAS) obima od najmanje 60 ESPB, uz prethodno ostvarene OAS obima 240 ESPB, MAS obima od najmanje 120 ESPB (uz prethodno ostvarene OAS obima 180 ESPB), označava se sa 7.1 A;
Ekvivalencija sedmom nivou, podnivo jedan (nivou 7.1) – stručni naziv stečen završavanjem osnovnih studija na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, koji je do stupanja na snagu Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija u pogledu prava koja iz njega proizlaze bio izjednačen sa akademskim nazivom master, odnosno diplomirani master;
71 Sedmi nivo, podnivo jedan (nivo 7.1), koji se stiče završavanjem master strukovnih studija obima od najmanje 120 ESPB (uz prethodno ostvarene OSS obima 180 ESPB), označava se sa 7.1 S;
Ekvivalencija sedmom nivou, podnivo jedan (nivou 7.1) – stručni naziv stečen završavanjem specijalističkih strukovnih studija drugog stepena u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15, 87/16 i 88/17 – dr. zakon);
72 Sedmi nivo, podnivo dva (nivo 7.2), koji se stiče završavanjem specijalističkih akademskih studija obima od najmanje 60 ESPB (uz prethodno ostvarene master akademske studije);
Ekvivalencija sedmom nivou, podnivo dva (nivou 7.2) – akademski naziv stečen završavanjem specijalističkih studija na fakultetu, koji je do stupanja na snagu Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija u pogledu prava koja iz njega proizlaze bio izjednačen sa akademskim nazivom specijaliste drugog stepena akademskih studija;
Ekvivalencija sedmom nivou, podnivo dva (nivou 7.2) – akademski naziv magistra nauka stečen završavanjem magistarskih studija, odnosno odbranom magistarske teze, koji je do stupanja na snagu Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija u pogledu prava koja iz njega proizlaze bio izjednačen sa naučnim nazivom magistra nauka;
80 Osmi nivo (nivo 8), koji se stiče završavanjem doktorskih studija obima 180 ESPB (uz prethodno završene integrisane akademske, odnosno master akademske studije);
Ekvivalencija osmom nivou (nivou 8) – naučni stepen doktora nauka stečen završavanjem doktorskih studija, odnosno odbranom doktorske disertacije, koji je do stupanja na snagu Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija u pogledu prava koja iz njega proizlaze bio izjednačen sa naučnim nazivom doktora nauka.