Šifarnik zanimanja

ŠIFARNIK ZANIMANJA propisan je Odlukom o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (“Sl. glasnik RS”, br. 56/18)  i u primeni je od 1.01.2019. do 24.08.2020. godine (► pogledajte Šifarnik koji se primenjuje od 25.08.2020. godine).

Šifarnik je preuzet iz digitalne baze propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca “EKSPERT“.


NAPOMENA: Između ostalog, ovaj šifarnik se koristi za popunjavanje rednog broja 28. Obrasca 1. – Izveštaj o povredi na radu.

Šifra Naziv zanimanja
1 RUKOVODIOCI
11 Zakonodavci, visoki zvaničnici i izvršni direktori
111 Zakonodavci i visoki zvaničnici
1111 Zakonodavci
1111.01 Gradonačelnik (Predsednik gradskog veća)
1111.02 Gradski sekretar (Član gradskog veća)
1111.03 Ministar u Vladi
1111.04 Narodni poslanik
1111.05 Odbornik skupštine grada
1111.06 Odbornik skupštine opštine
1111.07 Pokrajinski sekretar
1111.08 Poslanik pokrajinske skupštine
1111.09 Predsednik Vlade
1111.10 Predsednik Narodne skupštine
1111.11 Predsednik opštine (Predsednik opštinskog veća)
1111.12 Predsednik pokrajinske vlade
1111.13 Predsednik pokrajinske skupštine
1111.14 Predsednik Republike
1111.15 Predsednik skupštine grada
1111.16 Predsednik skupštine opštine
1111.17 Član opštinskog veća
1112 Visoki državni zvaničnici
1112.01 Ambasador
1112.02 Viceguverner
1112.03 Generalni konzul
1112.04 Generalni sekretar Vlade
1112.05 Generalni sekretar ministarstva
1112.06 Generalni sekretar Skupštine
1112.07 Guverner Narodne banke
1112.08 Direktor posebne organizacije/organa u sastavu/službe vlade
1112.09 Direktor međunarodne organizacije
1112.10 Direktor policije
1112.11 Državni pravobranilac
1112.12 Državni revizor
1112.13 Državni sekretar
1112.14 Zaštitnik građana
1112.15 Konzul
1112.16 Načelnik gradske uprave
1112.17 Načelnik opštinske uprave
1112.18 Načelnik upravnog okruga
1112.19 Poverenik za zaštitu ravnopravnosti
1112.20 Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
1112.21 Politički direktor ministarstva
1112.22 Pomoćnik gradonačelnika
1112.23 Pomoćnik direktora posebne organizacije/organa u sastavu/službe vlade
1112.24 Pomoćnik ministra
1112.25 Predsednik Vrhovnog kasacionog suda
1112.26 Predsednik Ustavnog suda
1112.27 Republički javni tužilac
1112.28 Sekretar Narodne skupštine
1112.29 Šef stalne diplomatske misije
1113 Rukovodioci lokalne samouprave
1113.01 Šef mesne kancelarije
1114 Visoki zvaničnici organizacija od posebnog interesa
1114.01 Generalni sekretar sindikata
1114.02 Generalni sekretar sportskog saveza
1114.03 Direktor političke partije
1114.04 Direktor humanitarne organizacije
1114.05 Predsednik granskog sindikata
1114.06 Predsednik političke partije
1114.07 Predsednik privredne komore
1114.08 Predsednik sindikata
1114.09 Predsednik udruženja
1114.10 Predsednik udruženja poslodavaca
1114.11 Sekretar političke partije
112 Generalni i izvršni direktori
1120 Generalni i izvršni direktori
1120.01 Direktor javne službe/organizacije u javnom sektoru
1120.02 Generalni direktor u građevinarstvu
1120.03 Generalni direktor u industriji
1120.04 Generalni direktor u poljoprivredi
1120.05 Generalni direktor u uslužnom sektoru
1120.06 Izvršni direktor u građevinarstvu
1120.07 Izvršni direktor u industriji
1120.08 Izvršni direktor u poljoprivredi
1120.09 Izvršni direktor u uslužnom sektoru
1120.10 Pomoćnik direktora javne službe/organizacije u javnom sektoru
1120.11 Predsednik upravnog/izvršnog odbora
1120.12 Regionalni direktor
12 Administrativni i komercijalni rukovodioci
121 Rukovodioci poslovnih i administrativnih jedinica
1211 Finansijski rukovodioci
1211.01 Rukovodilac za računovodstvo i reviziju
1211.02 Rukovodilac za upravljanje finansijama
1211.03 Finansijski direktor
1212 Rukovodioci za ljudske resurse
1212.01 Direktor za ljudske resurse
1212.02 Rukovodilac za planiranje i razvoj ljudskih resursa
1212.03 Rukovodilac za radne odnose
1212.04 Rukovodilac za selekciju ljudskih resursa
1213 Rukovodioci za strateško planiranje i politiku
1213.01 Direktor za strateško planiranje i poslovnu politiku
1213.02 Rukovodilac za korporativno planiranje
1213.03 Rukovodilac za poslovnu politiku
1213.04 Rukovodilac za strateško planiranje
1219 Rukovodioci za pravne poslove, sekretari i drugi rukovodioci u poslovnim uslugama, administraciji i opštim poslovima
1219.01 Direktor za pravne poslove
1219.02 Javni tužilac
1219.03 Pravobranilac
1219.04 Predsednik suda opšte nadležnosti
1219.05 Predsednik suda posebne nadležnosti
1219.06 Projekt menadžer
1219.07 Rukovodilac za administrativne usluge
1219.08 Rukovodilac za bezbednost i zdravlje na radu
1219.09 Rukovodilac za inspekcijske poslove
1219.10 Rukovodilac za komunalne poslove
1219.11 Rukovodilac za lične usluge
1219.12 Rukovodilac za opšte poslove
1219.13 Rukovodilac za upravljanje kvalitetom
1219.14 Rukovodilac obezbeđenja
1219.15 Rukovodilac poslovnih usluga
1219.16 Rukovodilac pravnih poslova
1219.17 Sekretar javne službe/organizacije u javnom sektoru
1219.18 Sekretar ministarstva/državnog organa
1219.19 Sekretar poslovnog sistema
1219.20 Sekretar predškolske ustanove/škole
1219.21 Sekretar suda/tužilaštva/pravobranilaštva
1219.22 Sekretar fakulteta/instituta
1219.23 Sekretar škole/predškolske ustanove
1219.24 Tužilac za organizovani kriminal
1219.25 Tužilac za ratne zločine
1219.26 Šef kabineta
122 Rukovodioci prodaje, marketinga i razvoja
1221 Rukovodioci prodaje i marketinga
1221.01 Direktor marketinga
1221.02 Komercijalni direktor
1221.03 Regionalni menadžer prodaje
1221.04 Rukovodilac prodaje
1222 Rukovodioci za odnose s javnošću i propagandu
1222.01 Rukovodilac za izdavaštvo
1222.02 Rukovodilac za informisanje
1222.03 Rukovodilac za odnose s javnošću
1222.04 Rukovodilac za reklamiranje i oglašavanje
1223 Rukovodioci za istraživanje i razvoj
1223.01 Rukovodilac naučnih istraživanja i razvoja
1223.02 Rukovodilac za istraživanje i razvoj
1223.03 Rukovodilac za razvoj poslovnih procesa
1223.04 Rukovodilac za razvoj proizvoda
13 Rukovodioci proizvodnje i specijalizovanih usluga
131 Rukovodioci proizvodnje u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu
1311 Rukovodioci proizvodnje u poljoprivredi i šumarstvu
1311.01 Rukovodilac za projektovanje, podizanje i održavanje zelenila
1311.02 Rukovodilac na velikim farmama
1311.03 Rukovodilac na plantažama
1311.04 Rukovodilac u poljoprivredi
1311.05 Rukovodilac u šumarstvu
1312 Rukovodioci proizvodnje u ribarstvu
1312.01 Direktor ribnjaka
1312.02 Rukovodilac proizvodnje akvakultura
1312.03 Rukovodilac u ribarstvu
132 Rukovodioci prerađivačke industrije, rudarstva, građevinarstva i distribucije
1321 Rukovodioci u prerađivačkoj industriji
1321.01 Direktor preduzeća u prerađivačkoj industriji
1321.02 Rukovodilac proizvodnje u prerađivačkoj industriji
1321.03 Tehnički direktor u prerađivačkoj industriji
1322 Rukovodioci u rudarstvu
1322.01 Direktor rudnika
1322.02 Rukovodilac eksploatacije nafte i gasa
1322.03 Rukovodilac održavanja rudarske opreme i postrojenja
1322.04 Rukovodilac proizvodnje u kamenolomima
1322.05 Rukovodilac proizvodnje u rudniku
1322.06 Tehnički direktor u rudarstvu
1322.07 Upravnik rudnika
1323 Rukovodioci u građevinarstvu
1323.01 Građevinski preduzimač
1323.02 Direktor gradnje
1323.03 Direktor građevinskog preduzeća
1323.04 Projekt menadžer za izgradnju
1323.05 Projekt menadžer u građevinarstvu
1323.06 Šef gradilišta
1324 Rukovodioci nabavke i distribucije
1324.01 Direktor aerodroma
1324.02 Direktor luke
1324.03 Rukovodilac za lanac snabdevanja
1324.04 Rukovodilac za logističku podršku
1324.05 Rukovodilac za sistem urbanog tranzita
1324.06 Rukovodilac za snabdevanje i distribuciju
1324.07 Rukovodilac nabavke
1324.08 Rukovodilac poštanskih usluga
1324.09 Rukovodilac skladištenja
1324.10 Rukovodilac transporta
1324.11 Rukovodilac cevovodnog transporta
1324.12 Rukovodilac špedicije
1324.13 Tehnički direktor transporta
1324.14 Upravnik autobuske stanice
1324.15 Upravnik železničke stanice
1324.16 Upravnik pošte
133 Rukovodioci informaciono-komunikacionih tehnologija
1330 Rukovodioci informaciono-komunikacionih tehnologija
1330.01 Direktor za informacioni inženjering
1330.02 Direktor informacionih sistema
1330.03 Direktor telekomunikacija
1330.04 Rukovodilac za IKT mreže
1330.05 Rukovodilac za internet usluge
1330.06 Rukovodilac za obradu podataka
1330.07 Rukovodilac za razvoj aplikacija
1330.08 Rukovodilac za razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija
1330.09 Rukovodilac telekomunikacionih usluga
134 Rukovodioci usluga u zdravstvu, socijalnoj zaštiti, obrazovanju, finansijama, osiguranju, naučnoistraživačkoj delatnosti i kulturi
1341 Rukovodioci stručnih službi za brigu o deci
1341.01 Rukovodilac doma za decu bez roditeljskog staranja
1341.02 Rukovodilac centra za dečju zaštitu
1342 Rukovodioci stručnih službi u zdravstvu
1342.01 Direktor bolnice
1342.02 Direktor doma zdravlja
1342.03 Direktor klinike
1342.04 Direktor ustanove zdravstvene zaštite
1342.05 Pomoćnik direktora ustanove zdravstvene zaštite
1342.06 Rukovodilac organizacione jedinice ustanove zdravstvene zaštite
1343 Rukovodioci stručnih službi za brigu o odraslim i starim licima
1343.01 Direktor gerontološkog centra
1343.02 Direktor doma za stara lica
1343.03 Direktor ustanove za brigu o odraslim licima
1343.04 Pomoćnik direktora ustanove za brigu o odraslim licima
1343.05 Rukovodilac gerontološkog centra/doma za stara lica
1343.06 Rukovodilac službe za kućnu negu
1343.07 Rukovodilac službe za negu starih
1344 Rukovodioci stručnih službi za socijalnu zaštitu i resocijalizaciju
1344.01 Direktor doma za maloletne delinkvente
1344.02 Direktor kazneno-popravne ustanove
1344.03 Direktor ustanove socijalne zaštite
1344.04 Pomoćnik direktora ustanove socijalne zaštite
1344.05 Rukovodilac prihvatilišta za stara i odrasla lica
1344.06 Rukovodilac centra za socijalni rad
1345 Rukovodioci u obrazovanju
1345.01 Dekan fakulteta
1345.02 Direktor visoke škole/visoke škole strukovnih studija
1345.03 Direktor osnovne škole
1345.04 Direktor predškolske ustanove
1345.05 Direktor srednje škole
1345.06 Pomoćnik direktora obrazovne ustanove
1345.07 Predsednik akademije strukovnih studija
1345.08 Prodekan fakulteta
1345.09 Prorektor univerziteta
1345.10 Rektor univerziteta
1345.11 Šef katedre
1346 Rukovodioci stručnih službi u oblasti finansija i osiguranja
1346.01 Direktor banke
1346.02 Direktor za upravljanje rizicima u bankarstvu
1346.03 Direktor zavoda/fonda za osiguranje
1346.04 Direktor osiguravajućeg društva
1346.05 Direktor filijale za osiguranje imovine i lica
1346.06 Rukovodilac agencije za osiguranje
1346.07 Rukovodilac ekspoziture banke
1346.08 Rukovodilac za bankarsko izveštavanje, analizu i modeliranje
1346.09 Rukovodilac za kontrolu poslovanja usklađenosti banke
1346.10 Rukovodilac za kreditni portfolio
1346.11 Rukovodilac za naplatu potraživanja
1346.12 Rukovodilac za restrukturiranje i specijalizovanu podršku klijentima
1349 Rukovodioci istraživačkih organizacija, ustanova kulture i drugi
1349.01 Direktor muzeja
1349.02 Direktor naučnog instituta
1349.03 Direktor pozorišta
1349.04 Direktor studentskog kulturnog centra
1349.05 Direktor ustanove kulture
1349.06 Direktor filmske produkcije
1349.07 Pomoćnik direktora ustanove kulture
1349.08 Rukovodilac arhive
1349.09 Rukovodilac umetničke galerije
1349.10 Rukovodilac ustanove kulture
1349.11 Upravnik studentskog/učeničkog doma
14 Rukovodioci u turizmu, ugostiteljstvu, trgovini i srodnim uslugama
141 Rukovodioci hotela i restorana
1411 Rukovodioci hotela
1411.01 Menadžer motela
1411.02 Menadžer hostela
1411.03 Menadžer hotela
1412 Rukovodioci restorana
1412.01 Menadžer za posluživanje hrane i pića – ketering
1412.02 Menadžer kafića/kluba
1412.03 Menadžer restorana
1412.04 Rukovodilac ugostiteljskog objekta
142 Rukovodioci u trgovini na veliko i malo
1420 Rukovodioci u trgovini na veliko i malo
1420.01 Menadžer prodavnice
1420.02 Menadžer supermarketa
1420.03 Menadžer u veleprodaji
1420.04 Menadžer u maloprodaji
1420.05 Rukovodilac za spoljnu trgovinu
1420.06 Upravnik apoteke
143 Rukovodioci u ostalim uslužnim delatnostima
1431 Rukovodioci sportskih, rekreativnih i kulturnih centara
1431.01 Direktor sportskog centra
1431.02 Direktor ustanove za sport i fizičku kulturu
1431.03 Menadžer bioskopa
1431.04 Menadžer zabavnog parka
1431.05 Menadžer kazina
1431.06 Menadžer rekreativnog centra
1431.07 Menadžer u sportu
1431.08 Pomoćnik direktora ustanove za sport i fizičku kulturu
1431.09 Rukovodilac sportske organizacije
1431.10 Rukovodilac u sportu i rekreaciji
1439 Rukovodioci u ostalim uslužnim delatnostima, nerazvrstani na drugom mestu
1439.01 Direktor marine
1439.02 Menadžer kozmetičkog salona
1439.03 Menadžer auto-kampa
1439.04 Menadžer kontakt centra
1439.05 Menadžer konferencijskog centra
1439.06 Menadžer turističke agencije
1439.07 Menadžer u tržnom centru
1439.08 Menadžer centra za kampovanje
2 STRUČNJACI I UMETNICI
21 Stručnjaci osnovnih i primenjenih nauka
211 Stručnjaci fizičkih i geo-nauka
2111 Fizičari i astronomi
2111.01 Aero-dinamičar
2111.02 Astronom
2111.03 Astrofizičar
2111.04 Balističar
2111.05 Istraživač u oblasti fizike
2111.06 Medicinski fizičar
2111.07 Metrolog
2111.08 Molekularni fizičar
2111.09 Nuklearni fizičar
2111.10 Reolog
2111.11 Stručnjak za energiju iz obnovljivih izvora
2111.12 Stručnjak mehanike
2111.13 Termodinamičar
2111.14 Fizičar
2111.15 Fizičar akustičar
2111.16 Fizičar za elektricitet i magnetizam
2111.17 Fizičar za elektroniku
2111.18 Fizičar za optičku/svetlosnu fiziku
2111.19 Fizičar hidrodinamičar
2112 Meteorolozi
2112.01 Agrometeorolog
2112.02 Klimatolog
2112.03 Meteorolog
2112.04 Sinoptičar
2112.05 Hidrometeorolog
2113 Hemičari i fizikohemičari
2113.01 Istraživač u oblasti fizikohemije
2113.02 Istraživač u oblasti hemije
2113.03 Kristalografista
2113.04 Nuklearni hemičar
2113.05 Fizikohemičar
2113.06 Hemičar
2113.07 Hemičar analitičar
2114 Geolozi i geofizičari
2114.01 Geolog geotehnike
2114.02 Geolog mineralnih sirovina
2114.03 Geolog regionalne geologije
2114.04 Geomagnetičar
2114.05 Geomorfolog
2114.06 Geofizičar
2114.07 Istraživač u oblasti geologije
2114.08 Paleontolog
2114.09 Petrolog
2114.10 Sedimentolog
2114.11 Seizmolog
2114.12 Speleolog
2114.13 Hidrogeolog
212 Matematičari, aktuari (stručnjaci osiguranja) i statističari
2120 Matematičari, aktuari (stručnjaci osiguranja) i statističari
2120.01 Aktuar
2120.02 Analitičar operativnih istraživanja
2120.03 Analitičar osiguranja
2120.04 Demograf
2120.05 Istraživač u oblasti matematike
2120.06 Likvidator šteta
2120.07 Matematičar
2120.08 Statističar
2120.09 Statističar biometričar
2120.10 Statističar istraživač
213 Stručnjaci bioloških nauka
2131 Biolozi, botaničari, zoolozi i srodni stručnjaci
2131.01 Anatom
2131.02 Bakteriolog
2131.03 Biokibernetičar
2131.04 Biolog
2131.05 Biomedicinski istraživač
2131.06 Biometričar
2131.07 Biotehnolog
2131.08 Biofizičar
2131.09 Biohemičar
2131.10 Botaničar
2131.11 Genetičar
2131.12 Embriolog
2131.13 Entomolog
2131.14 Zoo bakteriolog
2131.15 Zoolog
2131.16 Istraživač u oblasti biologije
2131.17 Ihtiolog
2131.18 Kinolog
2131.19 Medicinski biohemičar
2131.20 Mikrobiolog
2131.21 Molekularni biolog
2131.22 Molekularni genetičar
2131.23 Ornitolog
2131.24 Patolog za biljke
2131.25 Taksonom za životinje/biljke
2131.26 Toksikolog
2131.27 Farmakolog
2131.28 Fiziolog za životinje/biljke
2131.29 Hidrobiolog
2131.30 Histolog za životinje/biljke
2131.31 Citolog za životinje/biljke
2132 Stručnjaci i savetnici u oblasti poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
2132.01 Agronom
2132.02 Inženjer za šumsko područje
2132.03 Istraživač u oblasti poljoprivrede
2132.04 Projektant za izradu planskih dokumenata za gazdovanje šumama /lovištem
2132.05 Projektant za šumske saobraćajnice
2132.06 Projektant ozelenjavanja
2132.07 Savetnik za voćarstvo i vinogradarstvo
2132.08 Savetnik za lovnu privredu
2132.09 Savetnik za ratarstvo i povrtarstvo
2132.10 Savetnik za ribarstvo
2132.11 Savetnik za stočarstvo i pčelarstvo
2132.12 Savetnik za cvećarstvo
2132.13 Savetnik za šumarstvo
2132.14 Savetnik za zaštitu bilja
2132.15 Stručnjak za gajenje divljači
2132.16 Stručnjak za gajenje i zaštitu šuma
2132.17 Stručnjak za genofond i rasadničku proizvodnju
2132.18 Stručnjak za korišćenje šuma i šumskih resursa
2132.19 Stručnjak za ribarsko područje
2132.20 Tehnolog za vinogradarstvo
2132.21 Tehnolog za voćarstvo
2132.22 Tehnolog za ishranu životinja
2132.23 Tehnolog za povrtarstvo
2132.24 Tehnolog za ratarstvo
2132.25 Tehnolog za selekciju u ratarstvu i povrtarstvu
2132.26 Tehnolog za selekciju u stočarstvu
2132.27 Tehnolog za stočarstvo
2132.28 Tehnolog za cvećarstvo
2132.29 Tehnolog zaštite bilja
2132.30 Tehnolog zaštite šuma od erozije
2132.31 Tehnolog poljoprivredne mehanizacije
2132.32 Tehnolog poljoprivrednih melioracija
2132.33 Tehnolog pripreme proizvodnje u šumarstvu
2133 Stručnjaci za zaštitu životne sredine
2133.01 Analitičar ekonomije životne sredine
2133.02 Analitičar zaštite životne sredine
2133.03 Analitičar kvaliteta vazduha
2133.04 Analitičar kvaliteta vode
2133.05 Botanički ekolog
2133.06 Ekolog
2133.07 Proverivač zaštite životne sredine
2133.08 Savetnik za zaštitu životnu sredinu
2133.09 Sanitarni ekolog
2133.10 Stručnjak za zaštitu životne sredine
214 Inženjeri (osim elektrotehničkih)
2141 Industrijski i procesni inženjeri
2141.01 Industrijski inženjer
2141.02 Inženjer za industrijska postrojenja
2141.03 Inženjer za industrijsku efikasnost
2141.04 Inženjer organizacije rada
2141.05 Inženjer proizvodnje
2141.06 Inženjer studije rada – planer
2142 Građevinski inženjeri
2142.01 Građevinski analitičar
2142.02 Građevinski inženjer
2142.03 Građevinski inženjer konstruktor
2142.04 Građevinski inženjer konstrukcija mostogradnje
2142.05 Građevinski inženjer statičar
2142.06 Građevinski inspektor
2142.07 Građevinski projektant visokogradnje
2142.08 Građevinski projektant niskogradnje
2142.09 Građevinski projektant puteva
2142.10 Građevinski projektant hidroenergetskih objekata
2142.11 Građevinski projektant hidrotehničke infrastrukture
2142.12 Inženjer visokogradnje
2142.13 Inženjer niskogradnje
2142.14 Istraživač u oblasti građevinarstva
2143 Inženjeri za zaštitu životne sredine
2143.01 Ekološki inženjer
2143.02 Inženjer za upravljanje zagađenjem vazduha
2143.03 Inženjer zaštite životne sredine
2143.04 Procesni inženjer za otpadne vode
2143.05 Specijalista za očuvanje životne sredine
2143.06 Stručnjak za energetsku efikasnost
2144 Mašinski inženjeri
2144.01 Avio-inženjer za kontrolu ispravnosti vazduhoplova
2144.02 Inženjer aero-nautike
2144.03 Inženjer brodogradnje
2144.04 Inženjer za održavanje drumskih vozila
2144.05 Inženjer kontrole kvaliteta obrade metala
2144.06 Inženjer obrade metala
2144.07 Inženjer proizvodnje i održavanja alatnih mašina
2144.08 Inženjer proizvodnje i održavanja mašina i uređaja precizne tehnike
2144.09 Inženjer proizvodnje i održavanja mehanizacije
2144.10 Inženjer proizvodnje i održavanja procesnih mašina i postrojenja
2144.11 Inženjer proizvodnje i održavanja termotehničkih mašina i postrojenja
2144.12 Istraživač projektovanja saobraćajnih sredstava
2144.13 Istraživač u oblasti mašinstva
2144.14 Konstruktor vazduhoplova
2144.15 Konstruktor motora sa unutrašnjim sagorevanjem
2144.16 Konstruktor procesnih mašina i postrojenja
2144.17 Konstruktor termoenergetskih postrojenja
2144.18 Konstruktor uređaja hidraulike i pneumatike
2144.19 Konstruktor hidroenergetskih postrojenja
2144.20 Mašinski inženjer
2144.21 Mašinski inženjer automehanike
2144.22 Mašinski inženjer za nuklearnu energiju
2144.23 Projektant za industrijsku mehanizaciju, liftove i žičare
2144.24 Projektant mašinskog inženjeringa
2144.25 Projektant metalnih konstrukcija
2144.26 Projektant termotehničkih uređaja
2144.27 Projektant hidroenergetskih postrojenja
2145 Hemijski inženjeri i prehrambeni tehnolozi
2145.01 Gumarsko-plastičarski tehnolog
2145.02 Istraživač u oblasti prehrambene tehnologije
2145.03 Istraživač u oblasti hemijske tehnologije
2145.04 Petrohemijski tehnolog
2145.05 Projektant hemijskih procesa
2145.06 Tehnolog grafičarstva
2145.07 Tehnolog za preradu vode
2145.08 Tehnolog za proizvodnju boja i lakova
2145.09 Tehnolog konditorske proizvodnje
2145.10 Tehnolog prerade voća i povrća
2145.11 Tehnolog prerade duvana
2145.12 Tehnolog prerade žita
2145.13 Tehnolog prerade mesa i ribe
2145.14 Tehnolog prerade mleka
2145.15 Tehnolog proizvodnje alkohola, kvasca i kiselina
2145.16 Tehnolog proizvodnje gotovih jela
2145.17 Tehnolog proizvodnje i prerade animalnih proizvoda
2145.18 Tehnolog proizvodnje i prerade biljnih proizvoda
2145.19 Tehnolog proizvodnje koncentrovane stočne hrane
2145.20 Tehnolog proizvodnje pića
2145.21 Tehnolog proizvodnje hleba, peciva i testenina
2145.22 Tehnolog tekstilne konfekcije
2145.23 Hemijski analitičar
2145.24 Hemijski tehnolog za nemetale
2145.25 Hemijski tehnolog primene proizvoda
2146 Inženjeri rudarstva, metalurgije i srodni stručnjaci
2146.01 Inženjer galvanizacije
2146.02 Inženjer obrade čeličnih proizvoda
2146.03 Inženjer pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina
2146.04 Inženjer proizvodnje kablova i provodnika
2146.05 Istraživač u oblasti rudarstva i metalurgije
2146.06 Metalurški inženjer
2146.07 Rudarski inženjer
2146.08 Rudarski inženjer površinske eksploatacije
2146.09 Rudarski inženjer podzemne eksploatacije
2149 Stručnjaci tehničkih nauka (osim elektrotehničkih), nerazvrstani na drugom mestu
2149.01 Biomedicinski inženjer
2149.02 Energetski revizor
2149.03 Inženjer za eksplozivna ubojna sredstva
2149.04 Inženjer za materijale
2149.05 Inženjer za optiku
2149.06 Inženjer bezbednosti i zdravlja na radu
2149.07 Inženjer zaštite od požara
2149.08 Inženjer kontrole kvaliteta
215 Stručnjaci elektrotehničkih nauka
2151 Inženjeri elektrotehnike i elektroenergetike
2151.01 Elektroinženjer
2151.02 Inženjer eksploatacije električnih mašina za uređaje i postrojenja
2151.03 Inženjer eksploatacije opreme železničke vuče i vozila
2151.04 Inženjer elektroenergetike
2151.05 Inženjer elektromehanike
2151.06 Inženjer elektrosnabdevanja
2151.07 Inženjer proizvodnje elektrotehničkih proizvoda
2151.08 Istraživač u oblasti elektrotehnike
2151.09 Konstruktor električnih proizvoda
2151.10 Projektant električnih aparata za domaćinstvo
2151.11 Projektant za elektroenergetiku
2152 Inženjeri elektronike
2152.01 Inženjer elektroničar
2152.02 Inženjer elektroničar za instrumente
2152.03 Inženjer elektroničar za informacioni inženjering
2152.04 Inženjer elektroničar za poluprovodnike
2152.05 Inženjer za računarski hardver
2152.06 Inženjer medicinske elektronike
2152.07 Inženjer mehatronike
2152.08 Inženjer održavanja računarske opreme
2152.09 Inženjer proizvodnje računarske opreme
2153 Inženjeri telekomunikacija i ptt saobraćaja
2153.01 Inženjer za emisionu tehniku
2153.02 Inženjer za telekomunikacione mreže
2153.03 Inženjer PTT saobraćaja
2153.04 Inženjer telekomunikacija
2153.05 Inspektor za telekomunikacije
2153.06 Istraživač u oblasti telekomunikacija
216 Arhitekte, urbanisti, geodeti i dizajneri
2161 Arhitekte
2161.01 Arhitekta
2161.02 Arhitekta za prostorno planiranje
2161.03 Arhitektonski projektant
2161.04 Arhitektonski projektant enterijera i dizajna
2161.05 Arhitektonski tehnolog konzervacije i revitalizacije objekta
2162 Arhitekte za pejzažnu arhitekturu
2162.01 Arhitekta za pejzažnu arhitekturu
2162.02 Inženjer za pejzažnu arhitekturu
2163 Dizajneri proizvoda i odevnih predmeta
2163.01 Dizajner
2163.02 Dizajner ambalaže
2163.03 Dizajner industrijskih proizvoda
2163.04 Dizajner nakita
2163.05 Dizajner obuće
2163.06 Dizajner tekstila
2163.07 Dizajner tehničkih proizvoda
2163.08 Kostimograf
2163.09 Modni dizajner
2163.10 Modni kreator
2163.11 Umetnički projektant enterijera i dizajna
2164 Urbanisti, saobraćajni inženjeri i projektanti
2164.01 Inženjer drumskog saobraćaja
2164.02 Inženjer drumskog saobraćaja za međunarodni transport i špediciju
2164.03 Inženjer železničkog saobraćaja
2164.04 Inspektor za drumski i javni saobraćaj
2164.05 Inspektor za železnički saobraćaj
2164.06 Inspektor za javne puteve
2164.07 Inspektor za prostorno planiranje
2164.08 Inspektor za unutrašnju plovidbu
2164.09 Istraživač u oblasti saobraćaja
2164.10 Istraživač u oblasti urbanizma
2164.11 Prostorni planer
2164.12 Saobraćajni inženjer
2164.13 Saobraćajni inspektor
2164.14 Saobraćajni planer
2164.15 Urbanista
2164.16 Urbanistički inspektor
2164.17 Urbanistički planer
2164.18 Urbanistički projektant
2165 Kartografi i geodeti
2165.01 Geodeta
2165.02 Geodeta primenjene geodezije
2165.03 Geodeta specijalista za aerosnimanje
2165.04 Geodeta specijalista za hidrografiju
2165.05 Geodeta u rudarstvu
2165.06 Geodetski analitičar
2165.07 Inženjer geodezije
2165.08 Kartograf
2165.09 Katastarski geodeta
2165.10 Foto-grametar
2166 Grafički i multimedijski dizajneri
2166.01 Veb-dizajner
2166.02 Grafički dizajner
2166.03 Grafički urednik časopisa i novina
2166.04 Digitalni umetnik
2166.05 Dizajner zvuka
2166.06 Dizajner kompjuterskih igara
2166.07 Dizajner multimedija
2166.08 Dizajner publikacija
2166.09 Ilustrator knjiga
2166.10 Ilustrator postera/panoa
2166.11 Likovni grafičar
22 Zdravstveni stručnjaci
221 Doktori medicine
2211 Doktori opšte medicine
2211.01 Lekar
2211.02 Lekar u službi hitne medicinske pomoći
2212 Doktori medicine – specijalisti
2212.01 Akušer
2212.02 Alergolog
2212.03 Anesteziolog
2212.04 Varikolog
2212.05 Virusolog
2212.06 Gastroenterolog
2212.07 Gerontolog
2212.08 Ginekolog
2212.09 Dermatovenerolog
2212.10 Dermatolog
2212.11 Dijabetolog
2212.12 Endokrinolog
2212.13 Epidemiolog
2212.14 Imunolog
2212.15 Internista
2212.16 Infektolog
2212.17 Kardiovaskularni hirurg
2212.18 Kardiolog
2212.19 Klinički patolog
2212.20 Medicinski bakteriolog
2212.21 Medicinski patolog
2212.22 Mikolog
2212.23 Neonatolog
2212.24 Neurolog
2212.25 Neuropatolog
2212.26 Neuropedijatar
2212.27 Neuropsihijatar
2212.28 Neurohirurg
2212.29 Nefrolog
2212.30 Onkolog
2212.31 Ortoped
2212.32 Otorinolaringolog
2212.33 Oftalmolog
2212.34 Parazitolog
2212.35 Patolog
2212.36 Patolog sudske medicine/histopatologije/neuropatologije/u hirurgiji
2212.37 Pedijatar
2212.38 Perinatolog
2212.39 Pneumolog
2212.40 Psihijatar
2212.41 Pulmolog
2212.42 Radijacioni onkolog
2212.43 Radiolog
2212.44 Reumatolog
2212.45 Specijalista medicine rada
2212.46 Specijalista nuklearne medicine
2212.47 Specijalista socijalne medicine
2212.48 Specijalista sportske medicine
2212.49 Specijalista urgentne medicine
2212.50 Transfuziolog
2212.51 Traumatolog
2212.52 Urolog
2212.53 Fizijatar
2212.54 Fiziolog
2212.55 Fiziolog endokrinolog
2212.56 Fiziolog epidemiolog
2212.57 Fiziolog neurolog
2212.58 Fonijatar
2212.59 Hematolog
2212.60 Hirurg
2212.61 Histopatolog
222 Više medicinske i akušerske sestre
2221 Više medicinske sestre
2221.01 Viša anesteziološka medicinska sestra
2221.02 Viša medicinska sestra
2221.03 Viša pedijatrijska medicinska sestra
2221.04 Viša psihijatrijska medicinska sestra
2221.05 Glavna medicinska sestra
2222 Više akušerske sestre
2222.01 Viša ginekološko-akušerska sestra
223 Stručnjaci tradicionalne i alternativne medicine
2230 Stručnjaci tradicionalne i alternativne medicine
2230.01 Akupunkturolog
2230.02 Homeopat
224 Paramedicinsko osoblje
2240 Paramedicinsko osoblje
225 Doktori veterinarske medicine
2250 Doktori veterinarske medicine
2250.01 Veterinar
2250.02 Veterinar epidemiolog
2250.03 Veterinar patolog
2250.04 Veterinar reprodukcije i veštačkog osemenjavanja
2250.05 Veterinar specijalista epizootiologije zaraznih i parazitskih bolesti
2250.06 Veterinar hirurg
2250.07 Veterinarski inspektor
2250.08 Istraživač u oblasti veterinarstva
226 Ostali zdravstveni stručnjaci
2261 Stomatolozi
2261.01 Maksilofacijalni hirurg
2261.02 Oralni hirurg
2261.03 Ortodont
2261.04 Parodontolog
2261.05 Pedontolog
2261.06 Specijalista dentalne i oralne patologije s parodontologijom
2261.07 Specijalista dečije i preventivne stomatologije
2261.08 Specijalista endodoncije
2261.09 Specijalista oralne hirurgije
2261.10 Stomatolog
2261.11 Stomatolog protetičar
2262 Farmaceuti
2262.01 Apotekarski farmaceut
2262.02 Industrijski farmaceut
2262.03 Istraživač u oblasti farmacija
2262.04 Organizator kliničkih ispitivanja
2262.05 Radio-farmaceut
2262.06 Specijalista kontrole kvaliteta farmaceutskih proizvoda
2262.07 Farmaceut
2262.08 Farmaceut kozmetolog
2262.09 Farmaceut snabdevanja, prometa i nabavke lekova
2262.10 Farmaceut specijalista za lekovito bilje
2262.11 Farmaceut specijalista za farmaceutsku tehnologiju
2262.12 Farmaceut specijalista kliničke farmakologije
2262.13 Farmaceut u bolnici
2263 Stručnjaci za zdravlje na radu
2263.01 Stručnjak za bezbednost i zdravlje na radu
2263.02 Stručnjak za zaštitu od radijacije
2263.03 Stručnjak za sanitarnu bezbednost i zdravlje na radu
2264 Fizioterapeuti
2264.01 Sportski fizioterapeut
2264.02 Fizioterapeut
2264.03 Fizioterapeut za terapiju laserom
2264.04 Fizioterapeut specijalista za gerijatriju
2264.05 Fizioterapeut specijalista za ortopediju
2264.06 Fizioterapeut specijalista za pedijatriju
2265 Dijetetičari – nutricionisti
2265.01 Medicinski dijetetičar
2265.02 Nutricionista dijetetetičar
2265.03 Sportski nutricionista
2266 Audiolozi i logopedi
2266.01 Audiolog
2266.02 Logoped
2266.03 Ortofoničar
2266.04 Fonoped
2267 Optometričari i srodni
2267.01 Optometričar
2267.02 Ortoptičar
2269 Zdravstveni stručnjaci, nerazvrstani na drugom mestu
2269.01 Kiropraktičar
2269.02 Mrtvozornik
2269.03 Osteopat
2269.04 Radni terapeut
2269.05 Rekreativni terapeut
2269.06 Specijalista za dermatokozmetiku
2269.07 Specijalista za medicinsku estetiku
2269.08 Specijalista za terapiju bojom – hromoterapiju
2269.09 Specijalista za terapiju muzikom – muzikoterapiju
2269.10 Terapeut specijalista za igru i pokret
23 Stručnjaci za obrazovanje i vaspitanje
231 Nastavno osoblje na visokoškolskim ustanovama
2310 Nastavnici i saradnici
2310.01 Nastavnik u oblasti arhitekture
2310.02 Nastavnik u oblasti bibliotekarstva, arhivarstva i muzeologije
2310.03 Nastavnik u oblasti bioloških nauka
2310.04 Nastavnik u oblasti biotehničkih nauka
2310.05 Nastavnik u oblasti veterinarskih nauka
2310.06 Nastavnik u oblasti geodetskog inženjerstva
2310.07 Nastavnik u oblasti geonauka
2310.08 Nastavnik u oblasti građevinskog inženjerstva
2310.09 Nastavnik u oblasti dramskih i audio-vizuelnih umetnosti
2310.10 Nastavnik u oblasti ekonomskih nauka
2310.11 Nastavnik u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva
2310.12 Nastavnik u oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta
2310.13 Nastavnik u oblasti inženjerstva zaštite životne sredine
2310.14 Nastavnik u oblasti istorijskih i arheoloških nauka
2310.15 Nastavnik u oblasti kulturološke nauke i komunikologije
2310.16 Nastavnik u oblasti likovnih umetnosti
2310.17 Nastavnik u oblasti matematičkih nauka
2310.18 Nastavnik u oblasti mašinskog inženjerstva
2310.19 Nastavnik u oblasti medicinskih nauka
2310.20 Nastavnik u oblasti menadžmenta i biznisa
2310.21 Nastavnik u oblasti metalurškog inženjerstva
2310.22 Nastavnik u oblasti muzike i izvođačkih umetnosti
2310.23 Nastavnik u oblasti nauka o zaštiti životne sredine i zaštite na radu
2310.24 Nastavnik u oblasti nauka o umetnostima
2310.25 Nastavnik u oblasti organizacionih nauka
2310.26 Nastavnik u oblasti pedagoških nauka
2310.27 Nastavnik u oblasti političkih nauka
2310.28 Nastavnik u oblasti pravnih nauka
2310.29 Nastavnik u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna
2310.30 Nastavnik u oblasti psiholoških nauka
2310.31 Nastavnik u oblasti računarskih nauka
2310.32 Nastavnik u oblasti rehabilitacije
2310.33 Nastavnik u oblasti rudarskog inženjerstva
2310.34 Nastavnik u oblasti saobraćajnog inženjerstva
2310.35 Nastavnik u oblasti socioloških nauka
2310.36 Nastavnik u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije
2310.37 Nastavnik u oblasti stomatoloških nauka
2310.38 Nastavnik u oblasti teologije
2310.39 Nastavnik u oblasti tehnološkog inženjerstva
2310.40 Nastavnik u oblasti farmaceutskih nauka
2310.41 Nastavnik u oblasti fizičkih nauka
2310.42 Nastavnik u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta
2310.43 Nastavnik u oblasti fizičko-hemijskih nauka
2310.44 Nastavnik u oblasti filozofije
2310.45 Nastavnik u oblasti filoloških nauka
2310.46 Saradnik u oblasti arhitekture
2310.47 Saradnik u oblasti bibliotekarstva, arhivarstva i muzeologije
2310.48 Saradnik u oblasti bioloških nauka
2310.49 Saradnik u oblasti biotehničkih nauka
2310.50 Saradnik u oblasti veterinarskih nauka
2310.51 Saradnik u oblasti geonauka
2310.52 Saradnik u oblasti geodetskog inženjerstva
2310.53 Saradnik u oblasti građevinskog inženjerstva
2310.54 Saradnik u oblasti dramskih i audio-vizuelnih umetnosti
2310.55 Saradnik u oblasti ekonomskih nauka
2310.56 Saradnik u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva
2310.57 Saradnik u oblasti industrijskog inženjerstva i inženjerskog menadžmenta
2310.58 Saradnik u oblasti inženjerstva zaštite životne sredine
2310.59 Saradnik u oblasti istorijskih i arheoloških nauka
2310.60 Saradnik u oblasti kulturološke nauke i komunikologije
2310.61 Saradnik u oblasti likovnih umetnosti
2310.62 Saradnik u oblasti matematičkih nauka
2310.63 Saradnik u oblasti mašinskog inženjerstva
2310.64 Saradnik u oblasti medicinskih nauka
2310.65 Saradnik u oblasti menadžmenta i biznisa
2310.66 Saradnik u oblasti metalurškog inženjerstva
2310.67 Saradnik u oblasti muzike i izvođačkih umetnosti
2310.68 Saradnik u oblasti nauka o zaštiti životne sredine i zaštite na radu
2310.69 Saradnik u oblasti nauka o umetnostima
2310.70 Saradnik u oblasti organizacionih nauka
2310.71 Saradnik u oblasti pedagoških nauka
2310.72 Saradnik u oblasti političkih nauka
2310.73 Saradnik u oblasti pravnih nauka
2310.74 Saradnik u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna
2310.75 Saradnik u oblasti psiholoških nauka
2310.76 Saradnik u oblasti računarskih nauka
2310.77 Saradnik u oblasti rehabilitacije
2310.78 Saradnik u oblasti rudarskog inženjerstva
2310.79 Saradnik u oblasti saobraćajnog inženjerstva
2310.80 Saradnik u oblasti socioloških nauka
2310.81 Saradnik u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije
2310.82 Saradnik u oblasti stomatoloških nauka
2310.83 Saradnik u oblasti teologije
2310.84 Saradnik u oblasti tehnološkog inženjerstva
2310.85 Saradnik u oblasti farmaceutskih nauka
2310.86 Saradnik u oblasti fizičkih nauka
2310.87 Saradnik u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta
2310.88 Saradnik u oblasti fizičko-hemijskih nauka
2310.89 Saradnik u oblasti filozofije
2310.90 Saradnik u oblasti filoloških nauka
232 Nastavnici srednjeg stručnog obrazovanja
2320 Nastavnici stručnih predmeta i praktične nastave u srednjem stručnom obrazovanju
2320.01 Nastavnik arhitektonske grupe predmeta
2320.02 Nastavnik astronomije
2320.03 Nastavnik birotehničke grupe predmeta
2320.04 Nastavnik brodograđevinske grupe predmeta
2320.05 Nastavnik veterinarske grupe predmeta
2320.06 Nastavnik voćarske i vinogradarske grupe predmeta
2320.07 Nastavnik geodetske grupe predmeta
2320.08 Nastavnik geologije
2320.09 Nastavnik geofizike
2320.10 Nastavnik građevinske grupe predmeta
2320.11 Nastavnik grafičarsko-tehnološke grupe predmeta
2320.12 Nastavnik grupe predmeta bezbednosti i zdravlja na radu
2320.13 Nastavnik grupe predmeta drumskog saobraćaja
2320.14 Nastavnik grupe predmeta za bezbednost i unutrašnje poslove
2320.15 Nastavnik grupe predmeta konditorstva
2320.16 Nastavnik grupe predmeta kulinarstva
2320.17 Nastavnik grupe predmeta osnovnih i socijalnih medicinskih nauka
2320.18 Nastavnik grupe predmeta poljoprivredne mehanizacije
2320.19 Nastavnik grupe predmeta protivpožarne zaštite
2320.20 Nastavnik grupe predmeta tehnologije drveta
2320.21 Nastavnik ekologije i zaštite životne sredine
2320.22 Nastavnik ekonomske grupe predmeta
2320.23 Nastavnik elektronske grupe predmeta
2320.24 Nastavnik elektrotehničke grupe predmeta
2320.25 Nastavnik kožarsko-krznarske tehnološke grupe predmeta
2320.26 Nastavnik konfekcijsko-tehnološke grupe predmeta
2320.27 Nastavnik mašinske grupe predmeta
2320.28 Nastavnik medicinsko-biohemijske grupe predmeta
2320.29 Nastavnik mesarsko-prerađivačke grupe predmeta
2320.30 Nastavnik metalurške grupe predmeta
2320.31 Nastavnik mehaničke grupe predmeta
2320.32 Nastavnik mlinarsko-pekarske grupe predmeta
2320.33 Nastavnik obućarske i kožno-galanterijske tehnološke grupe predmeta
2320.34 Nastavnik pedagogije
2320.35 Nastavnik pravne grupe predmeta
2320.36 Nastavnik praktične nastave visokogradnje
2320.37 Nastavnik praktične nastave voćarstva i vinogradarstva
2320.38 Nastavnik praktične nastave ginekološko-opstetričke nege
2320.39 Nastavnik praktične nastave elektroenergetike
2320.40 Nastavnik praktične nastave elektromehanike
2320.41 Nastavnik praktične nastave elektronike
2320.42 Nastavnik praktične nastave završnih građevinskih radova
2320.43 Nastavnik praktične nastave zdravstvene laboratorijske tehnike
2320.44 Nastavnik praktične nastave zubne tehnike – protetike
2320.45 Nastavnik praktične nastave klasičnog baleta
2320.46 Nastavnik praktične nastave kozmetologije
2320.47 Nastavnik praktične nastave kulinarstva
2320.48 Nastavnik praktične nastave mašinske obrade metala
2320.49 Nastavnik praktične nastave montaže mašina
2320.50 Nastavnik praktične nastave niskogradnje
2320.51 Nastavnik praktične nastave opšte i specijalne nege bolesnika
2320.52 Nastavnik praktične nastave poslastičarstva
2320.53 Nastavnik praktične nastave prehrambene tehnologije
2320.54 Nastavnik praktične nastave proizvodnje i održavanja računarske tehnike
2320.55 Nastavnik praktične nastave proizvodnje obuće i kožne galanterije
2320.56 Nastavnik praktične nastave ratarstva i povrtarstva
2320.57 Nastavnik praktične nastave tekstilne tehnologije
2320.58 Nastavnik praktične nastave ugostiteljskog posluživanja
2320.59 Nastavnik praktične nastave hemijske tehnologije
2320.60 Nastavnik ratarsko povrtarske grupe predmeta
2320.61 Nastavnik računarske grupe predmeta
2320.62 Nastavnik rudarske grupe predmeta
2320.63 Nastavnik stomatološke grupe predmeta
2320.64 Nastavnik stočarske grupe predmeta
2320.65 Nastavnik tekstilno-tehnološke grupe predmeta
2320.66 Nastavnik farmaceutske grupe predmeta
2320.67 Nastavnik hemijsko-tehnološke grupe predmeta
2320.68 Nastavnik šumarske grupe predmeta
233 Nastavnici srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja
2330 Nastavnici srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja
2330.01 Nastavnik baleta i plesa
2330.02 Nastavnik biologije
2330.03 Nastavnik bugarskog jezika
2330.04 Nastavnik geografije
2330.05 Nastavnik engleskog jezika
2330.06 Nastavnik istorije
2330.07 Nastavnik istorije književnosti
2330.08 Nastavnik italijanskog jezika
2330.09 Nastavnik japanskog jezika
2330.10 Nastavnik kineskog jezika
2330.11 Nastavnik kulturološke grupe predmeta
2330.12 Nastavnik latinskog jezika
2330.13 Nastavnik likovne grupe predmeta
2330.14 Nastavnik likovne kulture
2330.15 Nastavnik mađarskog jezika
2330.16 Nastavnik matematike
2330.17 Nastavnik muzičke grupe predmeta
2330.18 Nastavnik muzičke kulture
2330.19 Nastavnik nemačkog jezika
2330.20 Nastavnik opšte i teorije književnosti
2330.21 Nastavnik psihologije
2330.22 Nastavnik računarstva i informatike
2330.23 Nastavnik romskog jezika
2330.24 Nastavnik rumunskog jezika
2330.25 Nastavnik rusinskog jezika
2330.26 Nastavnik ruskog jezika
2330.27 Nastavnik slovačkog jezika
2330.28 Nastavnik sociologije
2330.29 Nastavnik srpskog jezika
2330.30 Nastavnik staroslovenskog jezika i književnosti
2330.31 Nastavnik fizike
2330.32 Nastavnik fizičke kulture
2330.33 Nastavnik filozofije i logike
2330.34 Nastavnik filološke grupe predmeta
2330.35 Nastavnik francuskog jezika
2330.36 Nastavnik hemije
2330.37 Nastavnik španskog jezika
234 Nastavnici u osnovnom i predškolskom obrazovanju
2341 Nastavnici u osnovnom obrazovanju
2341.01 Nastavnik predmetne nastave u osnovnom obrazovanju
2341.02 Nastavnik razredne nastave
2342 Vaspitači u predškolskom vaspitanju i obrazovanju
2342.01 Vaspitač predškolske dece
2342.02 Logoped – vaspitač
2342.03 Medicinska sestra – vaspitač
235 Ostali stručnjaci za obrazovanje
2351 Andragozi, pedagozi i stručnjaci za sistemska pitanja obrazovanja i vaspitanja
2351.01 Andragog
2351.02 Istraživač u oblasti andragogije
2351.03 Istraživač u oblasti pedagogije
2351.04 Pedagog
2351.05 Prosvetni inspektor
2351.06 Stručnjak za vrednovanje u obrazovanju i vaspitanju
2351.07 Stručnjak za metode obrazovanja
2351.08 Stručnjak za obrazovne politike
2351.09 Stručnjak za razvoj nastavnog plana i programa (kurikuluma)
2352 Stručnjaci i nastavnici za osobe sa smetnjama u razvoju
2352.01 Defektolog
2352.02 Logopedagog
2352.03 Nastavnik za osobe sa mentalnim poremećajem
2352.04 Nastavnik za osobe sa oštećenjima vida
2352.05 Nastavnik za osobe sa oštećenjima sluha
2352.06 Nastavnik za osobe sa poremećajem glasa i govora
2352.07 Nastavnik za osobe sa poremećajima u ponašanju
2352.08 Surdopedagog
2352.09 Tiflopedagog
2353 Nastavnici jezika nerazvrstani na drugom mestu
2353.01 Nastavnik u školi stranih jezika
2354 Nastavnici muzike nerazvrstani na drugom mestu
2354.01 Nastavnik u školi muzike i pevanja
2355 Nastavnici umetnosti nerazvrstani na drugom mestu
2355.01 Nastavnik u školi baleta i plesa
2355.02 Nastavnik u školi likovne i primenjene umetnosti
2356 Instruktori informacionih tehnologija
2356.01 Nastavnik u školi računara
2359 Stručnjaci za obrazovanje i vaspitanje, nerazvrstani na drugom mestu
2359.01 Vaspitač u domu učenika
2359.02 Prosvetni savetnik
2359.03 Savetnik u sportu
2359.04 Specijalni pedagog
24 Stručnjaci poslovnih usluga i administracije
241 Finansijski stručnjaci
2411 Računovodstveni stručnjaci
2411.01 Analitičar platnog prometa
2411.02 Bankarski inspektor
2411.03 Budžetski inspektor
2411.04 Devizni inspektor
2411.05 Interni revizor
2411.06 Računovodstveni planer – analitičar
2411.07 Računovođa
2411.08 Računovođa za poreze
2411.09 Računopolagač
2411.10 Finansijski kontrolor
2411.11 Finansijski revizor
2412 Finansijski i investicioni savetnici
2412.01 Poreski savetnik
2412.02 Savetnik za investicije
2412.03 Savetnik za klijente u bankarstvu
2412.04 Stručnjak za investicije i razvoj
2412.05 Stručnjak za kastodi poslove
2412.06 Finansijski i investicioni savetnik
2412.07 Finansijski savetnik
2413 Finansijski analitičari i srodni
2413.01 Analitičar za investicije
2413.02 Analitičar za obveznice
2413.03 Analitičar finansijskog poslovanja
2413.04 Analitičar cenovne i komercijalne politike
2413.05 Konsultant za hartije od vrednosti
2413.06 Kontrolor u bankarstvu
2413.07 Menadžer za rizik poslovanja sa korporativnim klijentima
2413.08 Menadžer za rizik poslovanja sa malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima
2413.09 Menadžer za rizik poslovanja sa stanovništvom
2413.10 Menadžer za unapređenje efikasnosti upravljanja rizicima
2413.11 Specijalista za dokumentaciju u bankarstvu
2413.12 Specijalista za elektronsko bankarstvo
2413.13 Specijalista za naplatu spornih potraživanja u bankarstvu
2413.14 Specijalista za platne kartice
2413.15 Specijalista za restrukturiranje i podršku klijentima
2413.16 Specijalista za upravljanje rizicima u bankarstvu
2413.17 Specijalista za usklađenost bankarskog poslovanja
2413.18 Specijalista za faktoring
2413.19 Stručnjak za izveštavanje, analizu i modeliranje u bankarstvu
2413.20 Stručnjak za kreditni portfolio
2413.21 Stručnjak za naplatu potraživanja od pravnih lica
2413.22 Stručnjak za naplatu potraživanja od fizičkih lica
2413.23 Stručnjak za superviziju sredstava obezbeđenja
2413.24 Stručnjak za upravljanje kreditnim rizikom
2413.25 Stručnjak za upravljanje tržišnim rizikom
242 Stručnjaci administrativnog poslovanja
2421 Analitičari organizacije i upravljanja
2421.01 Analitičar za metode i organizaciju rada
2421.02 Analitičar poslovnih procesa
2421.03 Konsultant za upravljanje poslovnim procesima
2421.04 Organizator protokola
2421.05 Poslovni konsultant
2421.06 Specijalista za standarde i tehničke normative
2421.07 Stručnjak za efikasnost poslovanja
2421.08 Stručnjak za organizaciju rada
2421.09 Stručnjak za upravljanje kvalitetom
2422 Stručnjaci za javnu politiku
2422.01 Analitičar javnih politika
2422.02 Diplomata
2422.03 Savetnik za javne politike
2423 Stručnjaci za kadrove i karijerni razvoj
2423.01 Analitičar zanimanja
2423.02 Analitičar politike zapošljavanja
2423.03 Karijerni savetnik
2423.04 Organizator kadrovskih procesa
2423.05 Savetnik za zapošljavanje
2423.06 Specijalista za kadrove
2423.07 Stručnjak za karijerno vođenje i savetovanje
2423.08 Stručnjak za razvoj ljudskih resursa
2423.09 Stručnjak za selekciju kadrova
2424 Stručnjaci za obuku i profesionalni razvoj
2424.01 Organizator obrazovanja odraslih
2424.02 Stručnjak za obuku i profesionalni razvoj kadrova
2424.03 Stručnjak za razvoj radne snage
243 Stručnjaci za prodaju, marketing i odnose s javnošću
2431 Stručnjaci za marketing i oglašavanje
2431.01 Analitičar tržišta
2431.02 Brend menadžer
2431.03 Menadžer kategorije proizvoda
2431.04 Menadžer proizvoda
2431.05 Stručnjak za marketing
2431.06 Stručnjak za oglašavanje
2432 Stručnjaci za odnose s javnošću
2432.01 Menadžer za odnose s javnošću
2432.02 Menadžer masovnih medija
2432.03 Pisac reklamnih tekstova
2432.04 Reklamni agent
2432.05 Stručnjak za odnose s javnošću
2433 Stručnjaci za prodaju tehničkih i medicinskih proizvoda (osim IKT)
2433.01 Zastupnik prodaje industrijskih proizvoda
2433.02 Zastupnik prodaje medicinskih i farmaceutskih proizvoda
2433.03 Zastupnik prodaje tehničkih proizvoda
2434 Stručnjaci za prodaju informaciono-komunikacione tehnologije (IKT)
2434.01 Zastupnik prodaje informaciono komunikacionih tehnologija
2434.02 Zastupnik prodaje računara i računarske opreme
25 Stručnjaci za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT)
251 Analitičari i stručnjaci za razvoj softvera i aplikacija
2511 Sistem-analitičari
2511.01 Analitičar informacionog sistema
2511.02 Analitičar poslovnog sistema (IT)
2511.03 Dizajner IT sistema
2511.04 Konsultant za IKT sisteme
2511.05 Sistem inženjer (IKT)
2511.06 Sistem integrator (IKT)
2512 Stručnjaci za razvoj softvera
2512.01 Projektant infrastrukture za IKT
2512.02 Programer
2512.03 Programer analitičar
2512.04 Programer koder
2512.05 Projektant informacionog sistema
2512.06 Projektant softvera
2512.07 Stručnjak za arhitekturu informacionog sistema
2512.08 Stručnjak za razvoj softvera
2513 Stručnjaci za razvoj internetskih aplikacija i multimedijalnih sadržaja
2513.01 Dizajner korisničkog interfejsa
2513.02 Organizator učenja na daljinu
2513.03 Programer animacija
2513.04 Programer kompjuterskih igara
2513.05 Programer multimedija
2513.06 Projektant veb-sajta
2513.07 Stručnjak za arhitekturu veb-sajta
2513.08 Stručnjak za razvoj veb-sajta
2513.09 Stručnjak za razvoj interneta
2514 Programeri aplikacija
2514.01 Inženjer za infrastrukturu računarstva u oblaku (Cloud Computing Engineer)
2514.02 Programer aplikacija
2514.03 Programer aplikacija u Android okruženju
2514.04 Programer aplikacija u IOS okruženju
2519 Stručnjaci za razvoj softvera i aplikacija i analitičari, nerazvrstani na drugom mestu
2519.01 Analitičar za osiguranje kvaliteta u IKT
2519.02 Istraživač u oblasti informacionih nauka
2519.03 Stručnjak za elektronsko bankarstvo
2519.04 Stručnjak za testiranje sistema (IKT)
2519.05 Stručnjak za testiranje softvera
252 Stručnjaci za baze podataka i mreže
2521 Dizajneri i administratori baza podataka
2521.01 Administrator baze podataka
2521.02 Administrator podataka
2521.03 Analitičar baze podataka
2521.04 Projektant baze podataka
2521.05 Stručnjak za arhitekturu baze podataka
2522 Sistem-administratori
2522.01 Administrator mreža (IKT)
2522.02 Sistem administrator (IKT)
2523 Stručnjaci za računarske mreže
2523.01 Analitičar mreža (IKT)
2523.02 Analitičar računarskih komunikacija
2523.03 Inženjer mreža i telekomunikacija
2523.04 Stručnjak za razvoj računarske mreže
2529 Stručnjaci za baze podataka i mreže, nerazvrstani na drugom mestu
2529.01 Bibliotečki informatičar
2529.02 Informatičar
2529.03 Kibernetičar
2529.04 Revizor za informaciono-komunikacione tehnologije
2529.05 Specijalista za podršku u radu sa aplikacijama
2529.06 Specijalista za sigurnosne sisteme (IKT)
2529.07 Stručnjak za bezbednost informacija (IT)
2529.08 Stručnjak za digitalnu forenziku
26 Stručnjaci za pravo, društvene nauke i kulturu
261 Pravnici
2611 Zastupnici
2611.01 Advokat
2611.02 Pravni zastupnik
2611.03 Zamenik javnog tužioca
2611.04 Zamenik pravobranioca
2612 Sudije
2612.01 Sudija Vrhovnog kasacionog suda
2612.02 Sudija Ustavnog suda
2612.03 Sudija suda opšte nadležnosti
2612.04 Sudija suda posebne nadležnosti
2619 Pravnici, nerazvrstani na drugom mestu
2619.01 Arbitar
2619.02 Javni beležnik/notar
2619.03 Javni izvršitelj
2619.04 Javnobeležnički pomoćnik
2619.05 Javnobeležnički saradnik
2619.06 Posrednik
2619.07 Pravni analitičar
2619.08 Pravni savetnik
2619.09 Pravnik
2619.10 Pravobranilački pomoćnik
2619.11 Savetnik za mirno rešavanje sporova
2619.12 Sudijski pomoćnik
2619.13 Sudski veštak
2619.14 Tužilački pomoćnik
262 Bibliotekari, arhivisti i kustosi
2621 Arhivisti i kustosi
2621.01 Arheograf
2621.02 Arhivar specijalista
2621.03 Bibliotečko-arhivski konzervator
2621.04 Istoričar umetnosti
2621.05 Konzervator – restaurator kulturnih dobara
2621.06 Konzervator kulturnih dobara
2621.07 Konzervator odeće
2621.08 Kustos galerije
2621.09 Kustos muzeja
2621.10 Muzejski aranžer – dekorater
2621.11 Muzejski arhivista
2621.12 Muzejski pedagog
2621.13 Numizmatičar
2621.14 Restaurator kulturnih dobara
2621.15 Filatelist
2622 Bibliotekari, dokumentalisti i srodni
2622.01 Bibliograf
2622.02 Bibliotekar
2622.03 Bibliotekar katalogizator
2622.04 Bibliotekar klasifikator
2622.05 Bibliotekar konzervator
2622.06 Bibliotekar restaurator
2622.07 Bibliotečki instruktor
2622.08 Dokumentalista
2622.09 Dokumentalista u sportu
263 Stručnjaci društvenih nauka, verski stručnjaci i velikodostojnici
2631 Stručnjaci ekonomije
2631.01 Agroekonomista
2631.02 Ekonometričar
2631.03 Ekonomista
2631.04 Ekonomista rada
2631.05 Ekonomski analitičar
2631.06 Ekonomski savetnik
2631.07 Istraživač u oblasti ekonomije
2631.08 Savetnik za ekonomska pitanja
2631.09 Stručnjak za poslove unutrašnje trgovine
2631.10 Stručnjak za spoljnotrgovinsko poslovanje
2632 Sociolozi, arheolozi, antropolozi, geografi i srodni stručnjaci
2632.01 Antropolog
2632.02 Arheolog
2632.03 Geograf
2632.04 Etnogeograf
2632.05 Etnograf
2632.06 Etnolog
2632.07 Istraživač u oblasti geografije
2632.08 Istraživač u oblasti sociologije
2632.09 Kriminolog
2632.10 Penolog
2632.11 Socijalni patolog
2632.12 Sociolog
2632.13 Turizmolog
2633 Filozofi, istoričari i politikolozi
2633.01 Genealog
2633.02 Istoričar
2633.03 Politikolog
2633.04 Filozof
2634 Psiholozi
2634.01 Industrijski psiholog
2634.02 Istraživač u oblasti psihologije
2634.03 Klinički psiholog
2634.04 Psiholog
2634.05 Psihometričar
2634.06 Psihoterapeut
2634.07 Socijalni psiholog
2634.08 Sportski psiholog
2634.09 Školski psiholog
2635 Stručnjaci za socijalni rad i savetovanje
2635.01 Voditelj slučaja
2635.02 Savetnik za bolesti zavisnosti
2635.03 Savetnik za brak
2635.04 Savetnik za decu i omladinu
2635.05 Savetnik za žrtve porodičnog nasilja
2635.06 Savetnik za žrtve seksualnog nasilja
2635.07 Savetnik za porodicu
2635.08 Socijalni radnik
2635.09 Supervizor za socijalni rad
2636 Verski stručnjaci, velikodostojnici i teolozi
2636.01 Arhiđakon
2636.02 Arhiepiskop
2636.03 Biskup
2636.04 Vladika
2636.05 Đakon
2636.06 Episkop
2636.07 Župnik
2636.08 Iguman
2636.09 Imam
2636.10 Jerođakon
2636.11 Jeromonah
2636.12 Mitropolit
2636.13 Muftija
2636.14 Nadbiskup
2636.15 Pastor
2636.16 Patrijarh
2636.17 Rabin
2636.18 Sveštenik
2636.19 Teolog
2636.20 Hodža
264 Književnici, novinari i lingvisti
2641 Književnici i srodni
2641.01 Biograf
2641.02 Dramaturg
2641.03 Esejista
2641.04 Književni kritičar
2641.05 Književnik
2641.06 Kritičar likovnih umetnosti
2641.07 Kritičar muzičkih umetnosti
2641.08 Kritičar pozorišnih umetnosti
2641.09 Pesnik
2641.10 Pisac govora
2641.11 Pisac za interaktivne medije
2641.12 Romanopisac
2641.13 Satiričar
2641.14 Scenarista
2641.15 Filmski kritičar
2641.16 Hroničar
2642 Novinari i urednici
2642.01 Analitičar masovnih medija
2642.02 Glavni i odgovorni urednik novina/časopisa/radio/TV
2642.03 Enigmata
2642.04 Izdavač
2642.05 Komentator
2642.06 Koordinator deska
2642.07 Muzički urednik
2642.08 Novinar
2642.09 Novinar – dopisnik
2642.10 Novinarski reporter
2642.11 Producent vesti (radio/televizija)
2642.12 Redaktor
2642.13 Sportski novinar
2642.14 Urednik književnih izdanja
2642.15 Urednik komunikacija na društvenim mrežama
2642.16 Urednik novina
2642.17 Urednik redakcije
2642.18 Urednik rubrike
2642.19 Urednik TV programa
2642.20 Urednik u izdavačkoj delatnosti
2643 Prevodioci, tumači i ostali lingvisti
2643.01 Grafolog
2643.02 Etimolog
2643.03 Inokorespondent
2643.04 Kriptolog
2643.05 Leksikograf
2643.06 Leksikolog
2643.07 Lektor
2643.08 Morfolog
2643.09 Prevodilac
2643.10 Semantičar/semasiolog
2643.11 Simultani/konsekutivni prevodilac
2643.12 Sudski tumač
2643.13 Tumač znakovnog jezika
2643.14 Filolog
2643.15 Fonolog
265 Umetnici – stvaraoci i izvođači
2651 Vizuelni umetnici
2651.01 Vajar
2651.02 Vajar primenjenih umetnosti
2651.03 Ikonopisac
2651.04 Ilustrator
2651.05 Istraživač u oblasti likovnih umetnosti
2651.06 Karikaturista
2651.07 Kolorist
2651.08 Likovni umetnik
2651.09 Likovni urednik
2651.10 Restaurator slika
2651.11 Slikar
2651.12 Slikar primenjenih umetnosti
2651.13 Umetnik na keramici
2651.14 Freskopisac
2651.15 Crtač animiranih filmova
2652 Muzičari – instrumentalisti, pevači i kompozitori
2652.01 Bubnjar
2652.02 Vibrafonista
2652.03 Violinista
2652.04 Violista
2652.05 Violončelista
2652.06 Vokalni solista
2652.07 Gitarista
2652.08 Dirigent orkestra
2652.09 Dirigent hora
2652.10 Etnomuzikolog
2652.11 Klarinetista
2652.12 Kompozitor
2652.13 Kontrabasista
2652.14 Koncert majstor
2652.15 Muzikolog
2652.16 Muzičar instrumentalista
2652.17 Muzičar u noćnom klubu
2652.18 Muzički aranžer
2652.19 Muzički korepetitor
2652.20 Muzički repetitor
2652.21 Oboista
2652.22 Operski pevač
2652.23 Organista
2652.24 Orguljaš
2652.25 Pevač u noćnom klubu
2652.26 Pijanista
2652.27 Pozaunista
2652.28 Prvak opere
2652.29 Saksofonista
2652.30 Timpanista
2652.31 Trombonista
2652.32 Trompetista
2652.33 Trubač
2652.34 Tubista
2652.35 Fagotista
2652.36 Flautista
2652.37 Frulaš
2652.38 Harfista
2652.39 Hornista
2652.40 Horski pevač
2652.41 Čelista
2652.42 Čembalista
2653 Plesači i koreografi
2653.01 Baletski igrač
2653.02 Baletski koreograf
2653.03 Baletski korepetitor
2653.04 Baletski repetitor
2653.05 Igrač modernih igara
2653.06 Koreograf
2653.07 Plesni asistent
2653.08 Pomoćnik koreografa
2653.09 Prvak baleta
2653.10 Folklorni igrač
2653.11 Folklorni koreograf
2654 Filmski i pozorišni režiseri, producenti i srodni
2654.01 Asistent režije
2654.02 Voditelj knjige snimanja
2654.03 Dizajner svetla
2654.04 Direktor dokumentarnog programa
2654.05 Direktor scene
2654.06 Direktor filma
2654.07 Direktor fotografije
2654.08 Majstor lutkar
2654.09 Majstor scene
2654.10 Muzički producent
2654.11 Organizator programa/emisije
2654.12 Pozorišni producent
2654.13 Pozorišni reditelj
2654.14 Pomoćnik scenografa
2654.15 Producent audio video izdanja
2654.16 Producent radija/televizije
2654.17 Realizator programa radija i televizije
2654.18 Reditelj opere
2654.19 Reditelj radio-emisija
2654.20 Reditelj fotografije
2654.21 Scenograf
2654.22 Scenograf lutkar
2654.23 Tehnički direktor za radio ili televiziju
2654.24 Filmski i televizijski montažer
2654.25 Filmski i televizijski reditelj
2654.26 Filmski producent
2655 Glumci
2655.01 Glumac
2655.02 Glumac imitator
2655.03 Glumac komičar
2655.04 Glumac pripovedač – narator
2656 Spikeri na radiju, televiziji i drugim medijima
2656.01 Voditelj estradnog programa
2656.02 Voditelj javnih manifestacija
2656.03 Voditelj radio i TV emisija
2656.04 Najavljivač programa/konferansije
2656.05 Reporter za vremensku prognozu
2656.06 Spiker
2656.07 Spiker na radiju
2656.08 Spiker na televiziji
2656.09 Sportski reporter
2659 Umetnici i izvođači nerazvrstani na drugom mestu
2659.01 Akrobata
2659.02 Artista na trapezu/žici
2659.03 Ventrilokvista/trbuhozborac
2659.04 Vođa/član muzičke grupe
2659.05 Disk džokej
2659.06 Estradni imitator
2659.07 Estradni muzičar
2659.08 Žongler
2659.09 Igrač u noćnom klubu
2659.10 Iluzionista
2659.11 Kapelnik
2659.12 Klovn
2659.13 Lutkar
2659.14 Mađioničar
2659.15 Pantomimičar
2659.16 Parodičar
2659.17 Stend ap komičar
2659.18 Step igrač
2659.19 Ulični pevač
2659.20 Ulični svirač
2659.21 Hipnotizer
2659.22 Cirkuski dreser divljih životinja
3 TEHNIČARI I SARADNICI STRUČNJAKA
31 Saradnici i tehničari u oblasti prirodnih i tehničkih nauka
311 Saradnici i tehničari u oblasti fizike, hemije i tehničkih nauka
3111 Saradnici i tehničari u oblasti fizike i hemije
3111.01 Astronomski tehničar
3111.02 Geološki tehničar
3111.03 Geofizički tehničar
3111.04 Meteorološki tehničar
3111.05 Operater geotehničkih i hidrogeoloških istraživanja
3111.06 Prehrambeni fizičko-hemijski laborant
3111.07 Fizički tehničar
3111.08 Hemijski tehničar
3111.09 Hemijsko tehnološki tehničar
3112 Saradnici i tehničari u građevinarstvu, arhitekturi, urbanizmu i geodeziji
3112.01 Arhitektonski tehničar
3112.02 Geodetski tehničar
3112.03 Geometar
3112.04 Građevinski kalkulant
3112.05 Građevinski tehničar
3112.06 Građevinski tehničar za mehaniku tla
3112.07 Građevinski tehničar za proračune i planove
3112.08 Tehničar visokogradnje
3112.09 Tehničar građevinskih osnovnih radova
3112.10 Tehničar za prostorno planiranje
3112.11 Tehničar niskogradnje
3112.12 Tehničar hidrogradnje
3112.13 Urbanistički tehničar
3112.14 Fotogrametrijski tehničar
3113 Saradnici i tehničari u elektrotehnici
3113.01 Elektroenergetičar
3113.02 Elektroenergetski aerodromski tehničar eksploatacije i održavanja
3113.03 Elektroenergetski tehničar eksploatacije i održavanja
3113.04 Elektromonterski operater instalacije i opreme
3113.05 Elektromonterski tehničar električnih mreža
3113.06 Elektromonterski tehničar specijalista električnih postrojenja
3113.07 Elektrotehničar
3113.08 Elektrotehničar za energetsku rasvetu
3113.09 Elektrotehničar konstruisanja električnih delova
3113.10 Elektrotehničar održavanja aparata za domaćinstvo
3113.11 Elektrotehničar održavanja mernih instrumenata i sklopova
3113.12 Elektrotehničar održavanja opreme građevinskih, industrijskih i lučkih dizalica
3113.13 Elektrotehničar održavanja opreme drumskih vozila i pokretnih mašina
3113.14 Elektrotehničar održavanja opreme železničke vuče i vozila
3113.15 Elektrotehničar održavanja opreme liftova, žičara i elevatora
3113.16 Elektrotehničar održavanja opreme plovila
3113.17 Elektrotehničar održavanja opreme proizvodnih mašina i pogona
3113.18 Elektrotehničar proizvodnje mašina i opreme
3113.19 Elektrotehničar proizvodnje uređaja za domaćinstvo
3113.20 Operater eksploatacije i održavanja železničke elektroenergetske opreme
3113.21 Tehničar prenosa električne energije
3114 Saradnici i tehničari u elektronici
3114.01 Operater održavanja elektronskih signalno-sigurnosnih uređaja
3114.02 Operater održavanja fono-uređaja i video studija
3114.03 Operativni konstruktor energetsko-elektronskih uređaja
3114.04 Tehničar elektronike
3114.05 Tehničar elektronike za merne instrumente i sklopove
3114.06 Tehničar elektronike za poluprovodnike
3114.07 Tehničar elektronike za proračune
3114.08 Tehničar elektronike za računarski hardver
3114.09 Tehničar mehatronike
3114.10 Tehničar održavanja računarske opreme
3115 Saradnici i tehničari u mašinstvu
3115.01 Mašinski tehničar
3115.02 Mašinski tehničar brodogradnje
3115.03 Mašinski tehničar za održavanje vazduhoplova
3115.04 Planer obrade metala
3115.05 Tehničar aeronautike
3115.06 Tehničar gradnje plovila
3115.07 Tehničar za gasne instalacije
3115.08 Tehničar zavarivanja
3115.09 Tehničar konstruisanja alata i pribora
3115.10 Tehničar konstruisanja mašinskih elemenata
3115.11 Tehničar konstruisanja metalnih konstrukcija
3115.12 Tehničar konstruktor metalnih proizvoda široke potrošnje
3115.13 Tehničar kontrolore kvaliteta mašinskih materijala
3115.14 Tehničar laboratorijskog ispitivanja i merenja metalnih materijala
3115.15 Tehničar obrade metala deformisanjem i odvajanjem
3115.16 Tehničar obrade metala rezanjem
3115.17 Tehničar poljoprivredne mehanizacije
3115.18 Tehničar proizvodnje i održavanja alatnih mašina
3115.19 Tehničar proizvodnje i održavanja energetskih mašina i postrojenja
3115.20 Tehničar proizvodnje i održavanja mašina i uređaja precizne tehnike
3115.21 Tehničar proizvodnje i održavanja mašinske mehanizacije
3115.22 Tehničar proizvodnje i održavanja rashladnih uređaja
3115.23 Tehničar proizvodnje i održavanja termotehničkih mašina i postrojenja
3115.24 Tehničar proizvodnje i održavanja uređaja hidraulike i pneumatike
3116 Saradnici i tehničari hemijskih tehnologija (osim procesnih tehničara)
3116.01 Grafički laborant
3116.02 Grafički tehničar
3116.03 Gumarski tehničar
3116.04 Drvnoindustrijski tehničar
3116.05 Kožarski tehničar
3116.06 Laborant za ispitivanje građevinskog materijala
3116.07 Laborant u prehrambenoj proizvodnji
3116.08 Prehrambeni tehničar
3116.09 Sladar
3116.10 Tekstilski tehničar
3116.11 Tehničar proizvodnje građevinskog materijala
3116.12 Hemijsko-tehnološki laborant
3116.13 Hemijski laborant
3117 Saradnici i tehničari u rudarstvu i metalurgiji
3117.01 Metalurški laborant
3117.02 Metalurški tehničar
3117.03 Metalurški tehničar analitičar
3117.04 Metalurški tehničar eksploatacije
3117.05 Metalurški tehničar za odlivke
3117.06 Metalurški tehničar za radioaktivne minerale
3117.07 Rudarski dispečer
3117.08 Rudarski inspektor
3117.09 Rudarski tehničar
3117.10 Rudarski tehničar površinske eksploatacije
3117.11 Rudarski tehničar podzemne eksploatacije
3117.12 Rudarski tehničar pripreme i oplemenjivanja mineralnih sirovina
3117.13 Tehničar istraživanja mineralnih sirovina
3117.14 Tehničar postrojenja za istraživanje i proizvodnju nafte i zemnog gasa
3117.15 Tehničar proizvodnje plemenitih metala
3118 Tehnički crtači
3118.01 Elektrotehnički crtač
3118.02 Kartografski crtač
3118.03 Mašinski tehnički crtač
3118.04 Tehnički ilustrator
3118.05 Tehnički crtač
3118.06 Tehnički crtač u građevinarstvu
3119 Saradnici i tehničari u kopnenom saobraćaju i tehničkim naukama nerazvrstani na drugom mestu
3119.01 Vatrogasni inspektor
3119.02 Vatrogasni istražitelj
3119.03 Inspektor zaštite od požara
3119.04 Laborant forenzičar
3119.05 Specijalista za prevenciju od požara
3119.06 Tehničar drumskog saobraćaja
3119.07 Tehničar železničkog saobraćaja
3119.08 Tehničar za industrijske projekte
3119.09 Tehničar bezbednosti i zdravlja na radu
3119.10 Tehničar robotike
3119.11 Tehničar utroška materijala
312 Nadzornici u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i građevinarstvu
3121 Nadzornici rudnika
3121.01 Nadzornik u kamenolomu
3121.02 Nadzornik u rudniku
3121.03 Rudarski nadzornik površinske eksploatacije
3121.04 Rudarski nadzornik podzemne eksploatacije
3121.05 Rudarski nadzornik prerade mineralne sirovine
3122 Nadzornici proizvodnje u prerađivačkoj industriji
3122.01 Nadzornik za finu obradu proizvoda
3122.02 Nadzornik proizvodne linije
3123 Građevinski nadzornici
3123.01 Nadzornik za građevinsku mehanizaciju
3123.02 Nadzornik instalaterskih i završnih građevinskih radova
3123.03 Nadzornik u visokogradnji
3123.04 Nadzornik u građevinarstvu
3123.05 Nadzornik u niskogradnji
313 Tehničari kontrole procesa – procesni tehničari
3131 Operateri postrojenja za proizvodnju energije
3131.01 Dispečer elektroenergetske stanice
3131.02 Elektroenergetski operater
3131.03 Elektroenergetski operater eksploatacije i održavanja
3131.04 Mašinista termocentrale
3131.05 Operater agregata
3131.06 Operater generatorske stanice
3131.07 Operater za trafostanice
3131.08 Operater postrojenja za distribuciju energije
3131.09 Operater postrojenja za solarnu energiju
3131.10 Operater proizvodnje električne energije iz prirodnog gasa
3131.11 Operater stanice za proizvodnju energije
3131.12 Operater termoenergetskih postrojenja
3131.13 Operater turbine za proizvodnju električne energije
3131.14 Operater hidroenergetskih postrojenja
3131.15 Pogonski energetičar
3131.16 Turbomašinista
3132 Operateri peći za spaljivanje otpada i operateri prerade vode
3132.01 Mašinista reni bunara
3132.02 Mašinista hidrauličnih postrojenja
3132.03 Operater bazena za prečišćavanje vode
3132.04 Operater kanalizacionog postrojenja
3132.05 Operater peći za spaljivanje otpada
3132.06 Operater prerade otpadnih voda
3132.07 Operater rezervoara za vodu
3132.08 Operater u hidrostanici
3132.09 Operater uređaja za prečišćavanje otpadnih voda
3132.10 Operater uređaja za prečišćavanje vode
3132.11 Operater uređaja za filtriranje vode
3132.12 Operater hidrofora
3132.13 Operater crpne stanice
3133 Kontrolori hemijskih postrojenja i procesa
3133.01 Kontrolor završnih proizvoda u namenskoj industriji
3133.02 Kontrolor operacije delova u namenskoj industriji
3133.03 Kontrolor procesa polimerizacije
3133.04 Kontrolor procesa proizvodnje žestokih pića
3133.05 Kontrolor procesa proizvodnje mineralnih voda
3133.06 Kontrolor procesa sterilizacije u hemijskoj proizvodnji
3133.07 Kontrolor procesa u proizvodnji koksa
3133.08 Kontrolor u proizvodnji građevinskog materijala
3133.09 Kontrolor hemijskih procesa
3133.10 Operater za hemijsko filtriranje i odvajanje
3133.11 Operater obrade radioaktivnog otpada
3133.12 Operater postrojenja za tretman hemijskom toplotom
3133.13 Operater proizvodnje bezalkoholnih pića
3133.14 Operater proizvodnje vina
3133.15 Operater proizvodnje i prerade aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
3133.16 Operater u cementari
3133.17 Tehničar konditorske proizvodnje
3133.18 Tehničar mlevenja žitarica
3133.19 Tehničar prerade voća i povrća
3133.20 Tehničar prerade duvana
3133.21 Tehničar prerade mesa i ribe
3133.22 Tehničar prerade mleka
3133.23 Tehničar proizvodnje i prerade skroba
3133.24 Tehničar proizvodnje piva
3133.25 Tehničar proizvodnje ulja i biljnih masti
3133.26 Tehničar proizvodnje hleba, peciva i testenina
3133.27 Tehničar proizvodnje šećera
3134 Operateri postrojenja za rafinisanje nafte i prirodnog gasa
3134.01 Destilater nafte i prirodnog gasa
3134.02 Operater blendera za preradu nafte i prirodnog gasa
3134.03 Operater gasnih postrojenja
3134.04 Operater parafinskih postrojenja
3134.05 Operater petroleumskih postrojenja
3134.06 Petrohemijski operater
3134.07 Procesni tehničar u rafineriji nafte
3135 Kontrolori metalurških procesa
3135.01 Operater stanice za centralnu kontrolu metalurških procesa
3135.02 Operateri visokih peći
3135.03 Tehničar galvanizacije
3135.04 Tehničar proizvodnje kablova i provodnika
3135.05 Tehničar proizvodnje odlivaka
3135.06 Tehničar proizvodnje čelika
3135.07 Tehničar termičke obrade metala
3139 Kontrolori procesa, nerazvrstani na drugom mestu
3139.01 Kontrolor industrijskih robota
3139.02 Metalofarbarski kontrolor
3139.03 Operater za proizvodnju celuloze i papira
3139.04 Operater na linijama za automatsku proizvodnju
3139.05 Tehničar drvoprerađivačke tehnologije
3139.06 Tehničar mašinske robotike i fleksibilne automatike
314 Saradnici i tehničari u biološkim naukama i srodna zanimanja (osim medicinskih)
3141 Saradnici i tehničari u biološkim naukama (osim medicinskih)
3141.01 Bakteriološki tehničar
3141.02 Biološki tehničar
3141.03 Biofizički tehničar
3141.04 Biohemijski tehničar
3141.05 Botanički tehničar
3141.06 Genetički tehničar
3141.07 Ekološki tehničar
3141.08 Laborant biologije
3141.09 Prehrambeni mikrobiološki laborant
3141.10 Tehničar za kulturu tkiva
3141.11 Tehničar za mikrobiologiju
3141.12 Tehničar zoologije
3141.13 Farmakološki tehničar
3142 Saradnici i tehničari u poljoprivredi
3142.01 Agronomski tehničar
3142.02 Voćarsko – vinogradarski laborant
3142.03 Tehničar za voćarstvo – vinogradarstvo
3142.04 Tehničar za živinarstvo
3142.05 Tehničar za ratarstvo – povrtarstvo
3142.06 Tehničar za cvećarstvo – vrtlarstvo
3142.07 Tehničar zaštite bilja
3142.08 Tehničar mlekarstva
3142.09 Tehničar poljoprivrednih melioracija
3142.10 Tehničar stočarstva
3142.11 Tehničar hortikulture
3143 Saradnici i tehničari u šumarstvu
3143.01 Tehničar arborikulture
3143.02 Tehničar ozelenjavanja naselja i uređenja predela
3143.03 Tehničar uzgoja šuma
3143.04 Čuvar šuma
3143.05 Šumarski tehničar
315 Kontrolori i tehničari brodskog i avio saobraćaja
3151 Brodski tehničari
3151.01 Brodomašinski tehničar
3151.02 Brodski mehaničar – motorista
3151.04 Mašinista plovidbe
3151.05 Upravnik unutrašnje plovidbe
3152 Brodski oficiri palube i navigatori
3152.01 Zapovednik broda
3152.02 Zapovednik broda unutrašnje plovidbe
3152.03 Kapetan broda
3152.04 Kapetan brodske prevodnice
3152.05 Kapetan jahte
3152.06 Kormilar
3152.07 Lučki kapetan
3152.08 Lučki tehničar
3152.09 Nautičar
3152.10 Nautičar unutrašnje plovidbe
3152.11 Nautički tehničar
3152.12 Oficir brodske mašine
3152.13 Oficir brodske palube
3152.14 Pilot glisera
3152.15 Podoficir brodske mašine
3152.16 Podoficir brodske palube
3153 Piloti aviona i srodna zanimanja
3153.01 Inženjer leta
3153.02 Inspektor letačke operative i letačkog osoblja
3153.03 Instruktor letenja
3153.04 Kapetan aviona
3153.05 Navigator letenja
3153.06 Organizator letačke operative
3153.07 Pilot aviona – kopilot
3153.08 Pilot privredne avijacije
3153.09 Pilot helikoptera
3153.10 Probni pilot
3154 Kontrolori letenja
3154.01 Kontrolor vazdušnog saobraćaja
3155 Tehničari elektronike za bezbednost avio-saobraćaja
3155.01 Operater opreme za skeniranje prtljaga
3155.02 Tehničar bezbednosti avio saobraćaja
32 Medicinske sestre i zdravstveni tehničari
321 Medicinski i farmaceutski tehničari
3211 Tehničari za terapeutsku opremu i medicinska snimanja
3211.01 Rendgenski tehničar
3211.02 Terapeut za medicinska zračenja
3211.03 Tehničar za magnetnu rezonancu
3211.04 Tehničar nuklearne medicine
3211.05 Tehničar radiografije
3211.06 Tehničar sonografije
3212 Tehničari medicinske laboratorije
3212.01 Biohemijsko-zdravstveni analitičar
3212.02 Biohemijsko-zdravstveni laborant
3212.03 Laboratorijski tehničar za patologiju
3212.04 Medicinsko-laboratorijski tehničar
3212.05 Mikrobiološki laborant
3212.06 Tehničar za banku krvi
3212.07 Tehničar serologije
3212.08 Fiziološki tehničar
3212.09 Hematološki tehničar
3212.10 Citološki tehničar
3213 Farmaceutski tehničari
3213.01 Tehničar farmaceutske proizvodnje
3213.02 Farmaceutski laborant
3213.03 Farmaceutski tehničar
3213.04 Farmaceutski tehničar obrade podataka o lekovima
3213.05 Farmaceutski tehničar prometa robe
3214 Medicinski i zubni protetičari
3214.01 Zubni tehničar
3214.02 Zubni tehničar specijalista fiksne protetike
3214.03 Medicinski protetičar
3214.04 Operater izrade ortopedskih pomagala
3214.05 Ortodontist
3214.06 Protetičar za gornje ekstremitete
322 Medicinske sestre i babice
3221 Medicinske sestre
3221.01 Dermatološka sestra
3221.02 Medicinska sestra
3221.03 Medicinska sestra za kućnu pomoć i negu
3221.04 Medicinska sestra instrumentarka
3221.05 Medicinska sestra primarne zdravstvene zaštite
3221.06 Medicinska sestra stacionarne zdravstvene zaštite
3221.07 Medicinska sestra u kardiovaskularno-pulmološkoj dijagnostici
3221.08 Medicinska sestra u transfuziologiji
3221.09 Medicinsko-pedagoška sestra
3221.10 Pedijatrijska medicinska sestra
3221.11 Psihijatrijska medicinska sestra
3222 Babice
3222.01 Akušerska medicinska sestra
323 Tehničari tradicionalne i alternativne medicine
3230 Tehničari tradicionalne i alternativne medicine
3230.01 Bioenergetičar
3230.02 Vidar/iscelitelj
3230.03 Joga terapeut
3230.04 Naturopat
3230.05 Tehničar za akunpukturu
3230.06 Tehničar specijalista homeopatije
3230.07 Travar
324 Veterinarski tehničari i pomoćnici
3240 Veterinarski tehničari i pomoćnici
3240.01 Veterinarski tehničar
3240.02 Veterinarski tehničar za vakcinaciju
3240.03 Veterinarski tehničar za veštačko osemenjivanje
325 Ostali zdravstveni tehničari
3251 Stomatološke sestre – tehničari
3251.01 Zubarski tehničar – profilaktičar
3251.02 Zubni terapeut
3251.03 Zubni tehničar – laborant
3251.04 Zubni higijeničar
3251.05 Stomatološka sestra
3252 Medicinski tehničari za zdravstvene informacije i kartoteku
3252.01 Medicinski kartotekar
3253 Patronažne sestre – tehničari
3253.01 Zdravstveni medijator
3253.02 Patronažna babica
3253.03 Patronažna sestra – tehničar
3254 Optičari
3254.01 Operater za optičke elemente
3254.02 Optičar
3254.03 Optičar za kontaktna sočiva
3254.04 Tehničar obrade optičkih elemenata
3255 Fizioterapeutski tehničari i saradnici
3255.01 Balneoterapeut
3255.02 Elektroterapeut
3255.03 Maser
3255.04 Sportski maser
3255.05 Tehničar akupresure
3255.06 Tehničar fizikalne rehabilitacije
3255.07 Fizioterapeutska sestra – tehničar
3255.08 Hidroterapeut
3256 Medicinski pomoćnici
3257 Inspektori i saradnici za zaštitu životne sredine i zdravlje na radu
3257.01 Inspektor za bezbednost i zdravlje na radu
3257.02 Inspektor za bezbednost proizvoda
3257.03 Inspektor za bezbednost hrane
3257.04 Inspektor za kontrolu zagađenja životne sredine
3257.05 Sanitarni inspektor
3257.06 Sanitarni tehničar
3257.07 Tehničar za zaštitu životne sredine
3258 Tehničari u hitnoj pomoći i srodni radnici
3258.01 Medicinska sestra – tehničar u hitnoj pomoći
3259 Zdravstveni tehničari i saradnici nerazvrstani na drugom mestu
3259.01 Anesteziološki tehničar
3259.02 Kozmetički tehničar
3259.03 Medicinski gipsar
3259.04 Operater audiometrijske opreme
3259.05 Operater elektroencefalografske opreme
3259.06 Operater elektrokardiografske opreme
3259.07 Tehničar za respiratornu terapiju
33 Saradnici poslovnih usluga i administracije
331 Saradnici u oblasti finansija i matematike
3311 Finansijski dileri i brokeri
3311.01 Broker za akcije
3311.02 Broker za strane valute
3311.03 Broker za hartije od vrednosti
3311.04 Diler za strane valute
3311.05 Referent kastodi poslova
3311.06 Finansijski referent
3312 Saradnici za kreditne poslove i zajmove
3312.01 Kreditni službenik
3312.02 Referent štednje i kreditiranja
3312.03 Službenik za hipotekarne kredite
3313 Saradnici računovodstva i knjigovodstva
3313.01 Knjigovodstveni referent
3313.02 Knjigovođa
3313.03 Knjigovođa analitičar
3313.04 Knjigovođa bilansista
3313.05 Knjigovođa glavne knjige
3313.06 Knjigovođa kontista
3313.07 Knjigovođa likvidator
3313.08 Kontista
3313.09 Obračunski referent
3313.10 Preuzimač rizika osiguranja
3313.11 Računovodstveni referent
3314 Saradnici u statistici, matematici i aktuarstvu
3315 Procenitelji vrednosti i procenitelji štete
3315.01 Kontrolor potraživanja
3315.02 Procenitelj vrednosti
3315.03 Procenitelj vrednosti nekretnina
3315.04 Procenitelj osiguranja
3315.05 Procenitelj potraživanja
3315.06 Procenitelj štete
3315.07 Referent potraživanja
332 Posrednici u trgovini i osiguranju
3321 Zastupnici osiguranja
3321.01 Agent osiguranja
3322 Komercijalni i trgovinski zastupnici
3322.01 Agent komercijalne prodaje
3322.02 Komercijalista
3322.03 Referent prodaje
3322.04 Savetnik za usluge servisa nakon prodaje
3322.05 Trgovinski zastupnik
3322.06 Trgovinski predstavnik
3323 Nabavljači
3323.01 Ekonom
3323.02 Nabavljač na veliko/malo
3323.03 Referent nabavke
3323.04 Referent snabdevanja
3323.05 Snabdevač robom na veliko/malo
3324 Trgovinski posrednici
3324.01 Posrednik za trgovinu robom
3324.02 Posrednik za špeditersku trgovinu
333 Agenti poslovnih usluga
3331 Špediteri i agenti za kliring
3331.01 Agent za kliring
3331.02 Agent za špediciju
3331.03 Carinski agent
3332 Organizatori konferencija i događaja
3332.01 Organizator venčanja
3332.02 Organizator događaja (event planner)
3332.03 Organizator konferencija
3333 Posrednici u zapošljavanju
3333.01 Posrednik u zapošljavanju
3334 Agenti za nekretnine
3334.01 Agent za nekretnine
3339 Agenti poslovnih usluga, nerazvrstani na drugom mestu
3339.01 Agent za estradne umetnike
3339.02 Agent za patente i standarde
3339.03 Agent prodaje propagandnog prostora – reklama
3339.04 Voditelj aukcije
3339.05 Pozorišni posrednik – agent
3339.06 Sportski agent
334 Administrativni i specijalizovani sekretari
3341 Šefovi administrativnih poslova
3341.01 Kontrolor unosa podataka
3341.02 Šef administrativnog osoblja
3341.04 Šef službenika za unos i obradu podataka
3342 Sekretari za pravne poslove
3342.01 Upravni tehničar
3343 Administrativni i izvršni sekretari
3343.01 Administrativni sekretar
3343.02 Asistent za korespodenciju
3343.03 Zapisničar
3343.04 Poslovni sekretar
3343.05 Projektni asistent
3343.06 Tehnički sekretar
3344 Sekretari za medicinske poslove
335 Carinski, poreski inspektori i srodni referenti
3351 Carinici i pogranični inspektori
3351.01 Pogranični inspektor
3351.02 Referent za kontrolu pasoša
3351.03 Službenik za imigraciona pitanja
3351.04 Carinik
3351.05 Carinski inspektor
3351.06 Carinski referent
3352 Službenici za poreze i akcize
3352.01 Poreski izvršitelj
3352.02 Poreski inspektor
3352.03 Poreski kontrolor
3352.04 Poreski službenik
3352.05 Referent za akcize
3353 Referenti socijalnog osiguranja
3353.01 Referent za socijalno osiguranje
3354 Referenti za izdavanje dozvola i isprava
3354.01 Katastarski referent
3354.02 Matičar
3354.03 Referent za izdavanje građevinskih dozvola
3354.04 Referent za izdavanje licenci
3354.05 Referent za izdavanje pasoša
3354.06 Referent za izdavanje poslovnih dozvola
3354.07 Referent za patente i standarde
3354.08 Referent za registraciju vozila
3355 Policijski inspektori i detektivi
3355.01 Detektiv
3355.02 Islednik u policiji
3355.03 Kriminalistički inspektor
3355.04 Policijski inspektor
3355.05 Policijski istražitelj
3359 Carinski, poreski i srodni službenici nerazvrstani na drugom mestu
3359.01 Diplomatski kurir
3359.02 Inspektor za kontrolu zarada
3359.03 Inspektor za kontrolu težine i mere
3359.04 Inspektor za kontrolu cena
3359.05 Inspektor za ribarstvo
3359.06 Inspektor za šumarstvo
3359.07 Komunalni inspektor
3359.08 Lovni inspektor
3359.09 Otpravnik poslova u ambasadi
3359.10 Poljoprivredni inspektor
3359.11 Referent za evidenciju vojnih obveznika
3359.12 Referent za takse
3359.13 Tržišni inspektor
3359.14 Trogovinski kontrolor
3359.15 Turistički inspektor
34 Saradnici u oblasti prava, socijalnog rada, sporta, kulture i vera
341 Saradnici u oblasti prava, socijalnog rada i vera
3411 Saradnici u oblasti prava i srodni
3411.01 Pomoćnik javnog izvršitelja
3411.02 Referent za normativno-pravne poslove
3411.03 Referent za prenos vlasništva
3411.04 Sudski referent
3412 Saradnici u oblasti socijalnog rada
3412.01 Instruktor za životne veštine
3412.02 Koordinator sigurne ženske kuće
3412.03 Omladinski radnik
3412.04 Personalni asistent za osobe sa invaliditetom
3413 Bogoslovi i srodni
3413.01 Bogoslov
3413.02 Kaluđer
3413.03 Monah
3413.04 Propovednik
3413.05 Redovnik
3413.06 Fratar
3413.07 Časna sestra
342 Sportski i fitnes radnici
3421 Sportisti
3421.01 Atletičar
3421.02 Biciklista
3421.03 Bokser
3421.04 Vazduhoplovni sportista
3421.05 Vaterpolista
3421.06 Veslač
3421.07 Gimnastičar
3421.08 Kajakaš – Kanuista
3421.09 Karatista
3421.10 Kik-bokser
3421.11 Košarkaš
3421.12 Kuglaš
3421.13 Odbojkaš
3421.14 Planinar
3421.15 Plivač
3421.16 Profesionalni sportista
3421.17 Rvač
3421.18 Rukometaš
3421.19 Stonoteniser
3421.20 Strelac
3421.21 Tekvondista
3421.22 Teniser
3421.23 Fudbaler
3421.24 Džudista
3421.25 Šahista
3422 Sportski treneri, instruktori, sudije i srodni
3422.01 Instruktor u sportu
3422.02 Organizator sportskog poslovanja
3422.03 Saradnik novinara u sportu
3422.04 Sportski posrednik
3422.05 Sportski propagandista
3422.06 Sudija u sportu
3422.07 Trener za atletiku
3422.08 Trener za vaterpolo
3422.09 Trener za veslanje
3422.10 Trener za kajak – kanu
3422.11 Trener za košarku
3422.12 Trener za odbojku
3422.13 Trener za plivanje
3422.14 Trener za rvanje
3422.15 Trener za rukomet
3422.16 Trener za streljaštvo
3422.17 Trener za tekvondo
3422.18 Trener za tenis
3422.19 Trener za fudbal
3422.20 Trener rekreativaca
3422.21 Trener u sportu
3423 Instruktori fitnesa i rekreacije i voditelji sportskih aktivnosti
3423.01 Alpinistički sportski vodič
3423.02 Instruktor aerobika
3423.03 Instruktor alpinizma
3423.04 Instruktor jahanja
3423.05 Instruktor jedrenja
3423.06 Instruktor jedriličarstva
3423.07 Instruktor joge
3423.08 Instruktor klizanja
3423.09 Instruktor lova
3423.10 Instruktor mauntibajkinga
3423.11 Instruktor orijentiringa
3423.12 Instruktor padobranstva
3423.13 Instruktor paraglajdinga
3423.14 Instruktor plesa
3423.15 Instruktor plivanja
3423.16 Instruktor raftinga
3423.17 Instruktor rekreacije
3423.18 Instruktor ribolova
3423.19 Instruktor ronjenja
3423.20 Instruktor skijanja
3423.21 Instruktor slobodnog padanja
3423.22 Instruktor speleologije
3423.23 Organizator rekreacije u sportu
3423.24 Planinarski sportski vodič
3423.25 Rekreativni sportski vodič
3423.26 Sportski spasilac
3423.27 Trener rekreativaca
3423.28 Fitnes instruktor
343 Saradnici u oblasti umetnosti, kulture i kulinarstva
3431 Fotografi
3431.01 Aero-fotograf
3431.02 Industrijski fotograf
3431.03 Komercijalni fotograf
3431.04 Mikrofotograf
3431.05 Reprofotograf
3431.06 Fotograf
3431.07 Fotograf za naučne časopise i istraživanja
3431.08 Fotograf ilustrator
3431.09 Foto-reporter
3432 Dizajneri enterijera i dekorateri
3432.01 Dekorater enterijera
3432.02 Dekorater izloga
3432.03 Dekorater – aranžer
3432.04 Scenski dekorater
3432.05 Tehnički dizajner ambalaže
3432.06 Tehnički dizajner grafike
3432.07 Tehnički dizajner enterijera
3432.08 Tehnički dizajner industrijskih proizvoda
3432.09 Tehnički dizajner tekstila
3432.10 Trgovinski aranžer
3432.11 Filmski dekorater
3433 Galerijski, bibliotečki, arhivski i muzejski tehničari
3433.01 Arhivarski tehničar
3433.02 Bibliotekarski tehničar
3433.03 Galerijski tehničar
3433.04 Knjižničar
3433.05 Muzejski tehničar
3433.06 Preparator životinja
3433.07 Preparator kulturnih dobara
3433.08 Reparator
3434 Glavni kuvari
3434.01 Glavni kuvar
3434.02 Glavni kuvar za pripremu kolača i slatkih peciva
3434.03 Glavni kuvar za pripremu soseva
3434.04 Šef kuhinje
3435 Scenski saradnici, izvođači i ostali nerazvrstani na drugom mestu
3435.01 Inspicijent pozornice
3435.02 Kaskader/dubler
3435.03 Koordinator radio-televizijskog programa
3435.04 Majstor za tetoviranje
3435.05 Menadžer radiodifuzne produkcije
3435.06 Modelar scenskih kostima
3435.07 Modelar scenskih obuće
3435.08 Piker
3435.09 Pozorišni kostimograf
3435.10 Pozorišni tehničar
3435.11 Pozorišni šaptač – sufler
3435.12 Rekviziter
3435.13 Rukovalac uređajima pokretne pozornice
3435.14 Statista
3435.15 Studijski masker
3435.16 Scenski masker – vlasuljar
3435.17 Scenski rasvetljivač
3435.18 Tehničar za specijalne efekte
3435.19 Tehničar rasvete
3435.20 Tehnički organizator orkestra
3435.21 Tehnički pomoćnik majstora svetla
3435.22 Tehnički pomoćnik režisera
3435.23 Tehnički pomoćnik scenografa
3435.24 Tehnički producent estradno revijalnog programa
3435.25 Tehnički producent prenosa i snimanja javnih koncerata
3435.26 Tehnički scenarista opere i baleta
3435.27 Šminker pozorišni/scenski
35 Tehničari za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) i korisničku podršku
351 Tehničari za informaciono-komunikacione tehnologije (IKT)
3511 Operateri IKT
3511.01 Instalater softvera
3511.02 Operater periferne računarske opreme
3511.03 Operater printera
3511.04 Računarski operater
3512 Tehničari IKT za korisničku podršku
3512.01 Asistent za analizu računarskog sistema
3512.02 Asistent za komunikacione sisteme
3512.03 Asistent za korisničku podršku
3512.04 Asistent za računarske baze podataka
3512.05 Asistent za računarsko programiranje
3512.06 Produkcioni tehničar IT sistema
3512.07 Tehničar za održavanje softvera
3512.08 Tehničar za programiranje
3512.09 Help desk tehničar
3513 Tehničari za računarske mreže i sisteme
3513.01 Tehničar za računarske komunikacije
3513.02 Tehničar za računarske mreže
3514 Veb-tehničari
3514.01 Administrator sajta
3514.02 Veb-tehničar
3514.03 Veb-master
352 Tehničari telekomunikacija i emitovanja
3521 Tehničari emitovanja i audio-vizuelne tehnike
3521.01 Audiovizuelni operater
3521.02 Kamerman
3521.03 Operater terenske radio-emisione opreme
3521.04 Pomoćnik medijske produkcije
3521.05 Prikazivač filmova/kinooperater
3521.06 Radio-montažer
3521.07 Radio-operater
3521.08 TV montažer
3521.09 Tehničar emitovanja RTV programa
3521.10 Tehničar za zvučne efekte
3521.11 Tehnički pomoćnik snimatelja radio-emisija
3521.12 Tehnički pomoćnik snimatelja tona
3521.13 Tehnički pomoćnik filmskog i televizijskog montažera
3521.14 Tehnički pomoćnik filmskog i televizijskog snimatelja
3521.15 Tehnički realizator muzičkog programa
3521.16 Tonski snimatelj
3521.17 Tonski tehničar – mikroman
3521.18 Trik snimatelj
3521.19 Filmski kamerman
3522 Tehničari za telekomunikacije
3522.01 Operater brodskih telekomunikacija
3522.02 Operater vazduhoplovnih telekomunikacija
3522.03 Operater železničkih telekomunikacija
3522.04 Operater radarske opreme
3522.05 Operater radiogoniometrista
3522.06 Tehničar za informacioni inženjering
3522.07 Tehničar za softver mobilnih telefona
3522.08 Tehničar montaže telekomunikacionih mreža
3522.09 Tehničar održavanja telekomunikacione opreme
3522.10 Tehničar telekomunikacija
4 ADMINISTRATIVNI SLUŽBENICI
41 Službenici za opšte administrativne poslove i operateri na tastaturi
411 Službenici za opšte administrativne poslove
4110 Službenici za opšte administrativne poslove
4110.01 Administrativni operater
4110.02 Administrativni službenik
4110.03 Administrator pisarnice
4110.04 Birotehničar
4110.05 Delovodničar
4110.06 Službenik registra
412 Sekretari za opšte administrativne poslove
4120 Sekretari za opšte administrativne poslove
4120.01 Sekretarica
413 Operateri na tastaturi
4131 Daktilografi i operateri za obradu teksta
4131.01 Audiodaktilograf
4131.02 Daktilograf
4131.03 Debatni stenograf
4131.04 Inodaktilograf
4131.05 Operater za obradu teksta
4131.06 Operater na birotehničkim mašinama
4131.07 Stenodaktilograf
4131.08 Sudski zapisničar
4131.09 Telegrafista
4131.10 Titler
4132 Službenici za unos podataka
4132.01 Operater mašinom za fakturisanje/obračunavanje
4132.02 Operater na optičkom čitaču
4132.03 Operater unosa podataka
4132.04 Rukovalac računskom mašinom
42 Službenici za rad sa strankama
421 Blagajnici, inkasanti i srodni
4211 Bankarski i srodni šalterski službenici
4211.01 Bankarski službenik
4211.02 Blagajnik
4211.03 Menjač novca
4212 Kladioničari, krupijei i srodni
4212.01 Kladioničar
4212.02 Krupije
4213 Zalagaoničari
4213.01 Zalagaoničar
4214 Naplaćivači dugova i srodni
4214.01 Inkasant
4214.02 Inkasant dobrovoljnih priloga
422 Službenici na informisanju stranaka i srodni
4221 Službenici turističkih agencija i srodni
4221.01 Agent za prodaju avionskih karata
4221.02 Organizator putovanja
4221.03 Predstavnik turističke agencije
4221.04 Službenik za prodaju putnih karata
4221.05 Službenik za prodaju turističkih aranžmana
4221.06 Službenik na info pultu
4221.07 Službenik u turističkoj agenciji
4221.08 Turistički savetnik
4222 Službenici u informativnim centrima
4222.01 Službenik u pozivnom centru
4223 Telefonisti
4223.01 Telefonista
4224 Hotelski recepcioneri
4224.01 Hotelski recepcioner
4225 Službenici za zahteve i reklamacije
4225.01 Službenik za prijem zahteva
4225.02 Službenik za reklamacije
4226 Recepcioneri na prijavnicama
4226.01 Medicinski recepcioner
4226.02 Recepcioner/službenik na prijavnici
4227 Anketari
4227.01 Anketar
4227.02 Anketar istraživač
4229 Službenici na informisanju stranaka i srodni, nerazvrstani na drugom mestu
4229.01 Službenik za proveru dokumentacije
43 Službenici za evidentiranje i obradu numeričkih podataka
431 Knjigovodstveni, finansijski, statistički i obračunski službenici
4311 Računovodstveni i knjigovodstveni službenici
4311.01 Knjigovodstveni službenik
4311.02 Računovodstveni službenik
4311.03 Fakturista
4312 Statistički, finansijski i službenici osiguranja
4312.01 Brokerski službenik
4312.02 Kalkulant
4312.03 Službenik za aktuarske usluge
4312.04 Službenik za statističku obradu podataka
4312.05 Službenik za hipoteke
4312.06 Službenik osiguranja
4312.07 Službenik sredstava obezbeđenja
4312.08 Finansijski službenik
4313 Službenici za obračun zarada
4313.01 Službenik za obračun zarada
432 Službenici za evidentiranje proizvodnje, skladištenja i transporta
4321 Skladištari
4321.01 Izdavalac alata i opreme
4321.02 Inventarista
4321.03 Magacioner
4321.04 Skladištar
4321.05 Službenik za merenje robe
4321.06 Službenik za otpremu robe
4322 Službenici za planiranje i evidentiranje u proizvodnji i srodni
4322.01 Distributer materijala
4322.02 Evidentičar nabavke
4322.03 Evidentičar prijema i otpreme robe
4322.04 Evidentičar proizvodnje
4322.05 Evidentičar utrošaka
4322.06 Merilac vremena (normirac)
4322.07 Službenik za plan trebovanja materijala
4323 Službenici koordiniranja i evidentiranja transporta
4323.01 Dispečer saobraćaja
4323.02 Kontrolor saobraćaja
4323.03 Nadzornik doka (lučki disponent)
4323.04 Nadzornik u saobraćaju
4323.05 Otpravnik vozova
4323.06 Službenik kontrole transporta
4323.07 Upravnik saobraćajnog terminala
4323.08 Šef autobuske stanice
4323.09 Šef železničke stanice
44 Ostali administrativni službenici
441 Ostali administrativni službenici
4411 Bibliotečki službenici
4411.01 Bibliotekarski arhivar
4411.02 Bibliotekarski službenik
4411.03 Datotekar
4411.04 Kinotekar
4411.05 Mikrotekar
4411.06 Notni arhivar
4411.07 Filmotekar/videotekar
4411.08 Fonotekar
4412 Poštari – službenici na obavljanju poštanskih usluga
4412.01 Kartista PTT-a
4412.02 Kontrolor poštanskih usluga
4412.03 Operater za otpremu pošte
4412.04 Operater za sortiranje/razvrstavanje pošte
4412.05 Poštanski službenik
4412.06 Poštar
4413 Šifranti, korektori i srodni
4413.01 Korektor
4413.02 Službenik za recenziju
4413.03 Službenik za šifriranje
4413.04 Statistički šifrant
4414 Pisari i srodni
4415 Službenici za razvrstavanje, arhiviranje i kopiranje dokumenata
4415.01 Arhivar
4415.02 Službenik za kopiranje dokumenata
4415.03 Službenik za razvrstavanje dokumenata
4416 Službenici za kadrovske poslove
4416.01 Službenik za kadrovske poslove
4416.02 Službenik za radne odnose
4419 Administrativni službenici, nerazvrstani na drugom mestu
4419.01 Operater na mašini za adresiranje
4419.02 Operater na frankir mašini
4419.03 Službenik za izdavanje novina
4419.04 Službenik za izdavanje publikacija
4419.05 Službenik za korespondenciju
4419.06 Službenik za pres-kliping
4419.07 Službenik za reklame
5 USLUŽNA I TRGOVAČKA ZANIMANJA
51 Zanimanja ličnih usluga
511 Turistički pratioci i vodiči, stjuardi i kondukteri
5111 Zemaljski, avio i brodski stjuardi
5111.01 Avio-stjuard
5111.02 Brodski stjuard
5111.03 Zemaljski stjuard
5111.04 Stjuard u vozu
5112 Kondukteri i kontrolori voznih isprava
5112.01 Kondukter u drumskom saobraćaju
5112.02 Kondukter u železničkom saobraćaju
5112.03 Kontrolor karata u javnom saobraćaju
5113 Turistički vodiči i pratioci na putovanjima
5113.01 Vodič u kulturnoj i umetničkoj ustanovi
5113.02 Turistički animator
5113.03 Turistički vodič
512 Kuvari
5120 Kuvari
5120.01 Brodski kuvar
5120.02 Dijetetski kuvar
5120.03 Kuvar
5120.04 Kuvar poslastica
5120.05 Kuvar sosova i začina za konzerviranje
5120.06 Kuvar specijalnih jela
5120.07 Pomoćnik kuvara
5120.08 Roštilj-majstor
5120.09 Hotelski poslastičar
513 Konobari i barmeni
5131 Konobari
5131.01 Glavni konobar
5131.02 Konobar
5131.03 Poslužitelj u kantini
5131.04 Servir
5131.05 Somelier
5131.06 Šef sale
5132 Barmeni
5132.01 Barista
5132.02 Barmen
514 Zanimanja za negu lepote
5141 Frizeri i srodni
5141.01 Berberin
5141.02 Frizer
5141.03 Frizer specijalista za negu kose
5141.04 Frizer stilist
5142 Kozmetičari i srodni
5142.01 Kozmetičar
5142.02 Majstor tetovaže
5142.03 Majstor trajne šminke
5142.04 Manikir
5142.05 Manikir-pedikir
5142.06 Pedikir
5142.07 Pirsing majstor
5142.08 Šminker
515 Kućepazitelji i nadzornici
5151 Nadzornici održavanja čistoće u poslovnim prostorima
5151.01 Nadzornik održavanja čistoće
5151.02 Nadzornik održavanja čistoće u kampu
5151.03 Nadzornik održavanja čistoće u poslovnom prostoru
5151.04 Nadzornik održavanja čistoće u hotelu
5152 Kućepazitelji u domaćinstvima
5152.01 Batler
5152.02 Domaćin zgrade
5152.03 Kućepazitelj u domaćinstvima za smeštaj gostiju
5152.04 Kućepazitelj u domaćinstvu
5152.05 Šef posluge u domaćinstvu
5153 Kućepazitelji u stambenim i poslovnim zgradama
5153.01 Domar
5153.02 Kućepazitelj u verskim objektima
5153.03 Kućepazitelj u stambenim i poslovnim zgradama
5153.04 Upravnik zgrade
516 Ostala zanimanja ličnih usluga
5161 Astrolozi i srodni
5161.01 Astrolog
5161.02 Numerolog
5161.03 Hiromant
5162 Lični pratioci i lični sobari
5162.01 Lični sobar
5162.02 Pratilac/telohranitelj
5163 Pogrebnici i srodni
5163.01 Balsamer
5163.02 Organizator pogreba
5163.03 Pogrebni aranžer
5163.04 Pogrebnik
5163.05 Radnik na kremiranju
5164 Zanimanja za negu i čuvanje životinja
5164.01 Veterinarski pomoćnik za negu životinja
5164.02 Dreser konja
5164.03 Dreser pasa
5164.04 Krotitelj konja
5164.05 Frizer za pse (groomer)
5164.06 Čuvar životinja u ZOO vrtu
5165 Instruktori vožnje drumskih motornih vozila
5165.01 Instruktor vožnje
5169 Zanimanja ličnih usluga, nerazvrstana na drugom mestu
5169.01 Domaćin kluba
5169.02 Hostesa
52 Trgovačka i srodna zanimanja
521 Ulični i pijačni prodavci
5211 Prodavci na tezgama i pijacama
5211.01 Prodavac na pijaci/vašaru
5211.02 Prodavac na tezgi
5211.03 Prodavac u kiosku
5212 Prodavci hrane na ulici i drugim javnim mestima
5212.01 Piljar
5212.02 Prodavac brze hrane
5212.03 Prodavac osvežavajućih pića na javnom mestu
5212.04 Ulični prodavac hrane/pića
522 Prodavci i trgovci u prodavnicama
5221 Prodavci u kiosku i trgovci na malo
5221.01 Prodavac u kiosku
5221.02 Prodavac u trgovinskoj radnji
5222 Poslovođe prodavnica
5222.01 Nadzornik u supermarketu
5222.02 Poslovođa prodavnice
5223 Prodavci u prodavnicama
5223.01 Prodavac mešovite robe
5223.02 Prodavac sportske opreme, oružja i municije
5223.03 Prodavac u veleprodaji
5223.04 Prodavac u maloprodaji
5223.05 Prodavac u maloprodaji autodelova
5223.06 Prodavac u maloprodaji boja, lakova i hemikalija
5223.07 Prodavac u maloprodaji gvožđarske, metalne i tehničke robe
5223.08 Prodavac u maloprodaji građevinskog i ogrevnog materijala
5223.09 Prodavac u maloprodaji knjižarsko-kancelarijske robe
5223.10 Prodavac u maloprodaji kože, gume i obuće
5223.11 Prodavac u maloprodaji metalne i elektrotehničke robe
5223.12 Prodavac u maloprodaji mešovite robe
5223.13 Prodavac u maloprodaji muzičkih instrumenata
5223.14 Prodavac u maloprodaji nameštaja
5223.15 Prodavac u maloprodaji parfimerije, bižuterije i igračaka
5223.16 Prodavac u maloprodaji prehrambene robe
5223.17 Prodavac u maloprodaji semenske robe, sadnog materijala i opreme za poljoprivredu (osim hemikalija)
5223.18 Prodavac u maloprodaji sportske opreme i oružja
5223.19 Prodavac u maloprodaji tekstila
5223.20 Prodavac u maloprodaji foto i optičke opreme
5223.21 Prodavac u maloprodaji hemijskih sredstava za poljoprivredu
5223.22 Prodavac foto i optičke opreme
5223.23 Prodavac školskog i kancelarijskog materijala, pribora i knjiga
5223.24 Trgovački pomoćnik
523 Kasiri i biletari
5230 Kasiri i biletari
5230.01 Biletar
5230.02 Blagajnik na benzinskoj pumpi
5230.03 Blagajnik u prodavnici
5230.04 Kasir
5230.05 Kasir u trgovinskom/ugostiteljskom objektu
5230.06 Naplaćivač putarine
524 Ostala trgovačka i srodna zanimanja
5241 Manekeni i modeli
5241.01 Maneken
5241.02 Reklamni model
5241.03 Umetnički model
5241.04 Foto-model
5242 Demonstratori proizvoda
5242.01 Demonstrator proizvoda
5243 Trgovački putnici
5243.01 Akviziter
5243.02 Prodavac – od vrata do vrata
5243.03 Trgovački putnik
5244 Prodavci kataloške prodaje
5244.01 Internet prodavac
5244.02 Prodavac kataloške prodaje
5244.03 Prodavac u pozivnom centru
5245 Točioci goriva
5245.01 Točilac goriva na benzinskoj pumpi
5245.02 Točilac goriva u marini
5246 Poslužitelji hrane u kafeterijama i srodni
5246.01 Poslužitelj brze hrane
5246.02 Poslužitelj hrane u kafeterijama
5246.03 Poslužitelj hrane u salata baru
5249 Trgovačka i srodna zanimanja, nerazvrstana na drugom mestu
5249.01 Iznajmljivač bicikala i rolera
5249.02 Iznajmljivač motornih vozila
5249.03 Iznajmljivač opreme za zimske sportove
5249.04 Iznajmljivač rekvizita na plaži
5249.05 Trgovac otpadom
53 Zanimanja za ličnu negu i pomoć
531 Zanimanja za negu i čuvanje dece i pedagoški asistenti
5311 Zanimanja za negu i čuvanje dece
5311.01 Dadilja/bebisiter
5312 Pedagoški asistenti
5312.01 Andragoški asistent
5312.02 Pedagoški asistent
5312.03 Školski demonstrator
532 Zanimanja za ličnu zdravstvenu negu i pomoć
5321 Zanimanja za ličnu zdravstvenu negu i pomoć u zdravstvenim i srodnim ustanovama
5321.01 Bolničar – negovatelj
5321.02 Maser – kupeljar
5322 Zanimanja za ličnu zdravstvenu negu i pomoć u kući
5322.01 Gerontodomaćica
5322.02 Kućna negovateljica
5322.03 Personalni asistent
5322.04 Relaksacioni maser
5329 Zanimanja za ličnu zdravstvenu negu i pomoć, nerazvrstana na drugom mestu
54 Zanimanja obezbeđenja i zaštite
541 Zanimanja obezbeđenja i zaštite
5411 Vatrogasci
5411.01 Vatrogasac
5411.02 Vatrogasac – spasilac
5411.03 Radnik protivpožarne zaštite
5411.04 Šumski vatrogasac
5412 Policajci
5412.01 Policajac
5412.02 Saobraćajni policajac
5413 Stražari
5413.01 Zatvorski stražar
5413.02 Pravosudni stražar
5414 Radnici fizičko-tehničkog obezbeđenja
5414.01 Portir
5414.02 Radnik obezbeđenja
5414.03 Redar
5414.04 Telohranitelj
5414.05 Čuvar
5419 Zanimanja obezbeđenja i zaštite, nerazvrstana na drugom mestu
5419.01 Gorski spasilac
5419.02 Komunalni policajac
5419.03 Lovočuvar
5419.04 Ribočuvar
5419.05 Spasilac na plaži
5419.06 Čuvar zaštićenog privrednog dobra
5419.07 Čuvar plaže
5419.08 Čuvar ribnjaka
5419.09 Čuvar u marini
6 POLJOPRIVREDNICI, ŠUMARI, RIBARI I SRODNI
61 Tržišno orijentisani poljoprivrednici
611 Tržišno orijentisani zemljoradnici
6111 Uzgajivači ratarskih kultura i povrća
6111.01 Povrtar
6111.02 Ratar
6111.03 Uzgajivač gljiva
6111.04 Uzgajivač duvana
6111.05 Uzgajivač žitarica
6111.06 Uzgajivač konoplje/lana/pamuka
6111.07 Uzgajivač krompira
6111.08 Uzgajivač kupusa
6111.09 Uzgajivač soje
6111.10 Uzgajivač hmelja
6111.11 Uzgajivač čaja
6111.12 Uzgajivač šećerne repe
6112 Voćari, vinogradari i srodni
6112.01 Vinogradar
6112.02 Voćar
6112.03 Kalemar voća
6112.04 Potkresivač voćaka
6112.05 Uzgajivač bobičastog voća
6112.06 Uzgajivač malina
6113 Baštovani, rasadničari i zanimanja hortikulture
6113.01 Baštovan
6113.02 Radnik u stakleniku/plasteniku
6113.03 Radnik hortikulture
6113.04 Rasadničar
6113.05 Uzgajivač drveća
6113.06 Uzgajivač žbunastih kultura
6113.07 Uzgajivač začina u rasadniku
6113.08 Cvećar
6114 Uzgajivači mešovitih biljnih kultura
6114.01 Poljoprivredni radnik za mešovite kulture
612 Tržišno orijentisani uzgajivači životinja i srodni
6121 Uzgajivači stoke i proizvođači mleka
6121.01 Mlekar
6121.02 Pastir
6121.03 Stočar
6121.04 Strižač stoke
6121.05 Tovilac stoke
6121.06 Trgovac stokom
6121.07 Uzgajivač pasa
6121.08 Uzgajivač goveda
6121.09 Uzgajivač divljači u lovištu
6121.10 Uzgajivač koza
6121.11 Uzgajivač konja
6121.12 Uzgajivač ovaca
6121.13 Uzgajivač svinja
6122 Uzgajivači živine
6122.01 Živinar – rukovalac inkubatorima
6122.02 Proizvođač jaja
6122.03 Uzgajivač živine
6123 Uzgajivači pčela i svilenih buba
6123.01 Pčelar
6123.02 Uzgajivač svilene bube
6129 Tržišno orijentisani uzgajivači životinja, nerazvrstani na drugom mestu
6129.01 Uzgajivač krznaša
6129.02 Uzgajivač malih i egzotičnih životinja
6129.03 Uzgajivač ptica
6129.04 Uzgajivač puževa
613 Tržišno orijentisani ratarsko-stočarski proizvođači
6130 Tržišno orijentisani ratarsko-stočarski proizvođači
6130.01 Poljoprivredni proizvođač
62 Tržišno orijentisana šumarska i ribarska zanimanja, lovci i ribolovci
621 Šumari i srodni
6210 Šumari i srodni
6210.01 Katrandžija
6210.02 Krečar
6210.03 Merač trupaca
6210.04 Obeležavač stabala/drvene građe
6210.05 Pošumljivač
6210.06 Proizvođač drvenog uglja
6210.07 Smolar
6210.08 Trgovac šumskom građom
6210.09 Šumar
6210.10 Šumski potkresivač
6210.11 Šumski sekač
622 Uzgajivači riba, ribolovci, lovci i zamkari
6221 Uzgajivači riba i vodenih kultura
6221.01 Uzgajivač riba
6222 Ribari na rekama i jezerima
6222.01 Alas/ribar
6222.02 Ribar na jezerima
6223 Ribari na moru
6224 Lovci i zamkari
6224.01 Lovac
6224.02 Hajkač
63 Poljoprivredna i ribarska zanimanja za sopstvene potrebe
631 Zemljoradnici za sopstvene potrebe
6310 Zemljoradnici za sopstvene potrebe
6310.01 Uzgajivač povrtlarskih kultura
6310.02 Uzgajivač ratarskih kultura
632 Uzgajivači stoke za sopstvene potrebe
6320 Uzgajivači stoke za sopstvene potrebe
6320.01 Uzgajivač stoke
633 Ratarsko-stočarski proizvođači za sopstvene potrebe
6330 Ratarsko-stočarski proizvođači za sopstvene potrebe
6330.01 Ratarsko-stočarski poljoprivredni proizvođač za sopstvene potrebe
634 Ribari, lovci, zamkari i sakupljači šumskih plodova za sopstvene potrebe
6340 Ribari, lovci, zamkari i sakupljači šumskih plodova za sopstvene potrebe
7 ZANATLIJE I SRODNI
71 Građevinska i srodna zanatska zanimanja (osim električara)
711 Izvođači osnovnih građevinskih radova
7111 Graditelji manjih i montažnih objekata
7111.01 Graditelj kuća
7111.02 Montažer – utezač
7111.03 Montažer građevinskih prefabrikovanih konstrukcija
7111.04 Montažer kuće
7112 Zidari
7112.01 Vatrostalni zidar
7112.02 Zidar
7112.03 Zidar ingot pločama
7112.04 Zidar kamenom
7112.05 Zidar specijalista za dimnjake
7112.06 Zidar ciglom/opekom
7112.07 Pomoćnik zidara
7113 Obrađivači kamena i kamenoresci
7113.01 Brusač kamena
7113.02 Bušač kamena
7113.03 Gaterista kamena
7113.04 Kamenopisac
7113.05 Kamenorezac
7113.06 Obrađivač granita
7113.07 Polirer kamena/škriljaca/granita/mermera
7113.08 Pomoćnik kamenoresca
7114 Armirači, betonirci i finišeri betona
7114.01 Armirač
7114.02 Asfalter
7114.03 Betonirac
7114.04 Betonirac – finišer betona
7114.05 Pomoćnik armirača
7114.06 Pomoćnik betonirca
7114.07 Teracer
7115 Tesari i građevinski stolari
7115.01 Brodograditelj drvene konstrukcije
7115.02 Brodski tesar
7115.03 Građevinski stolar
7115.04 Građevinski tesar
7115.05 Izgrađivač drvenih čamaca/dereglija/jarbola/greda
7115.06 Pozorišni tesar
7115.07 Pomoćnik tesara
7115.08 Stolar specijalista za završnu obradu
7115.09 Tesar
7115.10 Tesar kalupar
7119 Izvođači osnovnih građevinskih radova, nerazvrstani na drugom mestu
7119.01 Monter skela
7119.02 Pomoćnik hidrograđevinara
7119.03 Radnik na rušenju zgrada
7119.04 Hidrograđevinar
712 Izvođači završnih građevinskih radova
7121 Krovopokrivači
7121.01 Krovopokrivač
7121.02 Krovopokrivač specijalista za krovove od drveta
7121.03 Krovopokrivač specijalista za krovove od lima
7121.04 Krovopokrivač specijalista za krovove od crepa
7121.05 Pomoćnik krovopokrivača
7122 Podopolagači i keramičari
7122.01 Keramičar
7122.02 Keramičar specijalista za mermer
7122.03 Parketar
7122.04 Podopolagač
7122.05 Pomoćnik keramičara
7122.06 Pomoćnik podopolagača
7123 Gipsari i fasaderi
7123.01 Gipsar
7123.02 Gipsar izrađivač ornamenata
7123.03 Pomoćnik gipsara
7123.04 Pomoćnik fasadera
7123.05 Fasader
7123.06 Fasader specijalista za ukrasne fasade
7124 Izolateri
7124.01 Brodoizolater
7124.02 Izolater
7124.03 Izolater specijalista za zvučnu izolaciju
7124.04 Izolater specijalista za klimatizaciju
7124.05 Izolater specijalista za kotlove i cevi
7124.06 Pomoćnik izolatera
7124.07 Termoizolater
7124.08 Hidroizolater
7125 Staklar
7125.01 Staklar
7125.02 Staklar specijalista za autostakla
7126 Vodoinstalateri i monteri cevovoda
7126.01 Vodoinstalater
7126.02 Instalater grejanja
7126.03 Instalater grejanja specijalista za gasne instalacije
7126.04 Monter ventilacionih cevi
7126.05 Monter gasoenergetskih i pneumoenergetskih postrojenja
7126.06 Monter termoenergetskih postrojenja
7126.07 Monter cevovoda
7126.08 Pomoćnik vodoinstalatera
7126.09 Pomoćnik instalatera grejanja
7126.10 Pomoćnik montera cevovoda
7127 Instalateri i mehaničari sistema za klimatizaciju
7127.01 Instalater klimatizacije
7127.02 Mehaničar za rashladne uređaje
713 Izvođači završnih zanatskih radova u građevinarstvu i srodni
7131 Moleri i srodni
7131.01 Moler
7131.02 Moler – farbar
7131.03 Pomoćnik molera – farbara
7132 Farbari i lakireri
7132.01 Avio-farbar
7132.02 Auto-lakirer
7132.03 Brodofarbar
7132.04 Građevinski farbar
7132.05 Izvođač površinske zaštite metala/drveta
7132.06 Lakirer drveta
7132.07 Lakirer industrijskih proizvoda
7132.08 Metalofarbar-lakirer
7132.09 Pomoćnik metalofarbara-lakirera
7132.10 Farbar
7132.11 Farbar industrijskih proizvoda
7133 Čistači fasada i dimovoda
7133.01 Dimničar
7133.02 Pomoćnik dimničara
7133.03 Čistač industrijskih dimnjaka
7133.04 Čistač fasada peskarenjem
72 Metalska, mašinska i srodna zanatska zanimanja
721 Kalupari, livci, zavarivači, limari, monteri metalnih konstrukcija i srodni
7211 Kalupari, jezgrari i livci
7211.01 Livac
7211.02 Livac lakih i obojenih metala
7211.03 Livac preciznog liva
7211.04 Livački jezgrar – kalupar
7212 Zavarivači i rezači plamenom
7212.01 Elektrozavarivač
7212.02 Zavarivač-bravar
7212.03 Zavarivač-rezač gasom
7212.04 Lemilac
7212.05 Pomoćnik zavarivača
7212.06 Univerzalni zavarivač
7213 Limari
7213.01 Avio-limar
7213.02 Auto-limar
7213.03 Brodolimar
7213.04 Industrijski limar
7213.05 Kotlar-kazandžija
7213.06 Limar
7213.07 Pomoćnik limara
7214 Monteri metalnih konstrukcija
7214.01 Brodomonter
7214.02 Brodocevar
7214.03 Zakivač metalnih konstrukcija
7214.04 Zakivač pneumatikom
7214.05 Izrađivač metalnih konstrukcija
7214.06 Izrađivač metalnih konstrukcija brodova/aviona/mostova
7214.07 Monter metalnih/čeličnih konstrukcija
7214.08 Monter reklamnih panoa
7214.09 Pomoćnik brodomontera
7214.10 Pomoćnik montera metalnih/čeličnih konstrukcija
7214.11 Savijač metalnih ploča
7215 Monteri čelične užadi i kablova
7215.01 Monter železničkih kablova
7215.02 Monter kablova na bušotinama nafte i plina
7215.03 Monter kablova na dizalicama
7215.04 Monter kablova na mostovima
7215.05 Monter liftova i žičara
722 Kovači, alatničari i srodni
7221 Kovači i preseri metala
7221.01 Kovač
7221.02 Kovač – izvlačilac žice
7221.03 Kovač – potkivač
7221.04 Kovač – preser metala
7221.05 Metalopreser
7221.06 Pomoćnik kovača
7221.07 Pomoćnik metalopresera
7222 Alatničari i srodni
7222.01 Alatničar
7222.02 Alatničar dijamantskog alata
7222.03 Alatničar za alate u obradi deformisanjem, odvajanjem i livenjem
7222.04 Alatničar za izradu šablona
7222.05 Alatničar za rezne alate
7222.06 Bravar
7222.07 Brodobravar
7222.08 Izrađivač mernih alata
7222.09 Mašinbravar
7222.10 Modelar
7222.11 Oružar
7222.12 Pomoćnik bravara/mašinbravara
7222.13 Strelac vatrenim oružjem
7222.14 Strelac na ispitivanju otpornosti oružja
7223 Podešavači i upravljači alatnim mašinama
7223.01 Izrađivač žičanih mreža i tkanina
7223.02 Izrađivač metalnih zanatskih proizvoda
7223.03 Izrađivač sitne metalne galanterije
7223.04 Metalobušač
7223.05 Metaloglodač
7223.06 Metalostrugar
7223.07 Operater obrade metala na mašinama sa numeričkim upravljanjem
7223.08 Podešavač mašina za obradu metala deformisanjem i odvajanjem
7223.09 Podešavač mašina za obradu metala rezanjem
7223.10 Poslužilac podešenih brusilica/bušilica/glodalica/strugova
7223.11 Rukovalac alatnim mašinama
7223.12 Rukovalac električnim makazama za metal
7223.13 Rukovalac mašina za zavarivanje
7223.14 Rukovalac mašina za izradu reznog alata
7223.15 Rukovalac mašinom za bušenje metala
7223.16 Rukovalac mašinom za graviranje metala
7223.17 Rukovalac mašinom za ecovanje metala
7223.18 Rukovalac mašinom za zakivanje
7223.19 Rukovalac mašinom za izradu armatura
7223.20 Rukovalac mašinom za izradu metalnih proizvoda
7223.21 Rukovalac mašinom za izradu sportske opreme od metala
7223.22 Rukovalac mašinom za kovanje metala
7223.23 Rukovalac mašinom za mlevenje metala
7223.24 Rukovalac mašinom za modeliranje metala
7223.25 Rukovalac mašinom za predenje metala
7223.26 Rukovalac mašinom za savijanje metala
7223.27 Rukovalac mašinom za sečenje metala
7223.28 Rukovalac mašinom za štancovanje metala
7223.29 Rukovalac postrojenja za kovanje i presovanje čelika
7223.30 Rukovalac strugom za metal
7224 Brusači, polireri i oštrači alata
7224.01 Metalobrusač
7224.02 Oštrač alata
7224.03 Polirer metala
723 Mehaničari mašina i serviseri
7231 Auto-mehaničari
7231.01 Auto-mehaničar
7231.02 Auto-mehaničar specijalista za privredna vozila
7231.03 Auto-mehaničar specijalista za putnička vozila
7231.04 Mehaničar za motore šinskih vozila
7231.05 Mehaničar za motocikle
7231.06 Mehaničar za hidrauliku na vozilima
7231.07 Mehaničar za štelovanje motora
7231.08 Pomoćnik automehaničara
7232 Avio-mehaničari
7232.01 Avio-mehaničar
7232.02 Vazduhoplovni mehaničar za elektrosisteme
7232.03 Vazduhoplovni mehaničar za motorne sisteme
7232.04 Vazduhoplovni mehaničar za sistem konstrukcije
7232.05 Vazduhoplovni mehaničar za hidraulični sistem
7232.06 Nadzornik održavanja vazduhoplova
7233 Mehaničari poljoprivrednih i industrijskih mašina
7233.01 Brodomehaničar
7233.02 Mašinski mehaničar
7233.03 Mehaničar za alatne mašine
7233.04 Mehaničar za građevinske mašine
7233.05 Mehaničar za grafičke mašine
7233.06 Mehaničar za gumarske i plastičarske mašine
7233.07 Mehaničar za drvoprerađivačke mašine
7233.08 Mehaničar za kožarske i obućarske mašine
7233.09 Mehaničar za ložišne i dimovodne uređaje
7233.10 Mehaničar za lučku i pretovarnu mehanizaciju
7233.11 Mehaničar za mašine duvanske proizvodnje
7233.12 Mehaničar za mašine za šivenje
7233.13 Mehaničar za mašine prehrambene proizvodnje
7233.14 Mehaničar za mašinske uređaje nuklearnih postrojenja
7233.15 Mehaničar za metalurška postrojenja
7233.16 Mehaničar za poljoprivredne mašine
7233.17 Mehaničar za rudarske mašine
7233.18 Mehaničar za tekstilne mašine
7233.19 Mehaničar za uređaje na šinskim vozilima
7233.20 Mehaničar za uređaje hidraulike i pneumatike
7233.21 Mehaničar za štamparske mašine
7233.22 Mehaničar industrijskih mašina
7233.23 Mehaničar procesnih mašina i postrojenja
7234 Mehaničari za popravku bicikala i srodni
7234.01 Mehaničar za bicikle i motocikle
7234.02 Serviser dečijih kolica
7234.03 Serviser invalidskih kolica
73 Umetničke zanatlije ručnim alatima i štampari
731 Umetničke zanatlije ručnim alatima
7311 Izrađivači preciznih instrumenata i serviseri
7311.01 Balanser vaga
7311.02 Izrađivač meteoroloških instrumenata
7311.03 Izrađivač hirurških instrumenata
7311.04 Kalibrator preciznih instrumenata
7311.05 Mehaničar za uređaje za merenje i regulaciju
7311.06 Precizni mehaničar
7311.07 Precizni mehaničar za biroopremu
7311.08 Precizni mehaničar za industrijsku opremu
7311.09 Precizni mehaničar za medicinske instrumente i aparate
7311.10 Precizni mehaničar za optičke instrumente
7311.11 Precizni mehaničar za ortopedska pomagala
7311.12 Precizni mehaničar za stomatološke instrumente i opremu
7311.13 Serviser fotografske opreme
7311.14 Časovničar
7312 Izrađivači i štimeri muzičkih instrumenata
7312.01 Izrađivač gudačkih muzičkih instrumenata
7312.02 Izrađivač duvačkih muzičkih instrumenata
7312.03 Izrađivač žičanih muzičkih instrumenata
7312.04 Izrađivač muzičkih instrumenata udaraljki
7312.05 Izrađivač muzičkih klavirskih instrumenata
7312.06 Klavirštimer
7312.07 Majstor za popravku žičanih muzičkih instrumenata
7312.08 Majstor za popravku muzičkih instrumenata udaraljki
7312.09 Majstor za popravku muzičkih klavirskih instrumenata
7312.10 Serviser limenih duvačkih instrumenata
7312.11 Štimer muzičkih instrumenata
7313 Juveliri i izrađivači nakita
7313.01 Bižuter
7313.02 Brusač dragog kamena
7313.03 Brusač plemenitih metala
7313.04 Glačalac nakita
7313.05 Graver draguljar
7313.06 Zlatar
7313.07 Zlatar – draguljar
7313.08 Izrađivač nakita
7313.09 Kujundžija
7313.10 Livac kalupa za nakit
7313.11 Pletač plemenitih metala
7313.12 Pomoćnik zlatara
7313.13 Popravljač nakita
7313.14 Rezač dragog kamenja i nakita
7313.15 Srebrnar
7313.16 Filigranista
7314 Grnčari i srodni
7314.01 Brusač grnčarije
7314.02 Gipsomodelar
7314.03 Glačalac keramike
7314.04 Grnčar
7314.05 Izrađivač kalupa za grnčariju i porcelan
7314.06 Izrađivač sanitarne keramike
7314.07 Livac grnčarije i porcelana
7314.08 Modelar grnčarije i porcelana
7314.09 Modelar keramike
7314.10 Preser gline/grnčarije/porcelana
7315 Izrađivači i obrađivači stakla
7315.01 Bušač stakla
7315.02 Mešač staklene mase
7315.03 Obrađivač stakla
7315.04 Polirer stakla
7315.05 Pripremač – mlinar staklene mase
7315.06 Savijač stakla
7315.07 Staklar za optička stakla
7315.08 Staklobrusač
7315.09 Stakloduvač
7315.10 Staklolivac
7315.11 Staklorezac
7316 Firmopisci, dekorateri i graveri
7316.01 Bakrojetkač
7316.02 Bakrorezac
7316.03 Bojadiser dekorativnog stakla
7316.04 Bojadiser keramike/grnčarije
7316.05 Graver
7316.06 Graver klišea
7316.07 Dekorater
7316.08 Dekorater keramike/grnčarije
7316.09 Jetkač stakla/ecer
7316.10 Kaligraf
7316.11 Korektor foto-gravire
7316.12 Litograf
7316.13 Matirer-peskirer stakla
7316.14 Metalograf
7316.15 Monter u foto-graviri
7316.16 Pečatorezac
7316.17 Posrebrivač stakla/ogledala
7316.18 Retušer keramike
7316.19 Staklograver
7316.20 Firmopisac
7316.21 Foto-graver
7316.22 Fotolitografski crtač
7316.23 Hemigraf
7316.24 Cinkograf
7316.25 Cinkojetkač
7317 Izrađivači predmeta od drveta i drugih prirodnih materijala ručnim alatom
7317.01 Zanatlija za izradu predmeta od drveta
7317.02 Zanatlija za izradu predmeta od kamena
7317.03 Zanatlija za izradu predmeta od papira
7317.04 Zanatlija za izradu predmeta od plute
7317.05 Izrađivač drvene obuće
7317.06 Izrađivač drvenih igračaka
7317.07 Izrađivač korpi od pruća
7317.08 Izrađivač nameštaja od pruća/trske
7317.09 Roletnar
7317.10 Četkar – metlar
7318 Izrađivači i obrađivači tekstila, kože i srodnih materijala ručnim alatom
7318.01 Bojadžija
7318.02 Vunovlačar
7318.03 Impregnator tekstila
7318.04 Ručni izrađivač predmeta od kože
7318.05 Ručni izrađivač predmeta od tekstila
7318.06 Ručni pletač
7318.07 Sarač/sedlar
7318.08 Tkač na razboju – izrada tepiha
7318.09 Tkač na razboju – izrada tkanina
7318.10 Tkač predmeta od vune ili svile (ručno)
7318.11 Tkač tepiha (ručno)
7318.12 Umetnički štoper tekstila
7318.13 Čipkar
7319 Umetničke zanatlije ručnim alatom, nerazvrstane na drugom mestu
7319.01 Izrađivač metalnih igračaka
7319.02 Ručni izrađivač predmeta od kamena
7319.03 Svećar – voskar
732 Štampari i srodni
7321 Zanimanja pripreme za štampu
7321.01 Grafički montažer
7321.02 Grafičko-tehnički urednik
7321.03 Radnik na elektronskoj pripremi za štampu
7321.04 Foto-litograf
7321.05 Foto-slagač
7321.06 Štamparski monter – kopista
7322 Štampari
7322.01 Mašinista ravne štampe
7322.02 Poslovođa u štampariji
7322.03 Poslužilac grafičkih mašina
7322.04 Sitoštampar
7322.05 Štampar visoke štampe
7322.06 Štampar duboke štampe
7322.07 Štampar propusne štampe
7322.08 Štampar ravne štampe – ofset
7323 Dorađivači štampe i knjigovesci
7323.01 Biger
7323.02 Grafički radnik za doradu i preradu
7323.03 Knjigovezac
7323.04 Knjigovezac dekorater korica
7323.05 Knjigovezac prošivač
7323.06 Pomoćnik knjigovesca
7323.07 Pomoćnik mašiniste grafičke obrade i prerade
7323.08 Radnik na izradi ading i termo rolne
7323.09 Radnik na izradi registratora
7323.10 Radnik na koričenju knjiga
7323.11 Radnik na spiralnom povezu
7323.12 Rezač papira
74 Električari i elektroničari
741 Instalateri i serviseri električne opreme
7411 Električari i elektroinstalateri u poslovnim objektima
7411.01 Građevinski elektroinstalater
7411.02 Električar
7411.03 Elektroinstalater
7412 Elektromehaničari i elektromonteri
7412.01 Auto-električar
7412.02 Brodoelektričar
7412.03 Električar u proizvodnom pogonu
7412.04 Elektromehaničar
7412.05 Elektromehaničar za razvodne uređaje
7412.06 Elektromehaničar za hlađenje i klimatizaciju
7412.07 Elektromehaničar liftova
7412.08 Elektromehaničar pogona
7412.09 Elektromehaničar-oružar
7412.10 Elektromonter energetskih mašina i uređaja
7412.11 Železnički elektroenergetičar
7412.12 Mehaničar električne signalne opreme/električnih transformatora/elektroinstrumenata
7412.13 Mehaničar elektromotora/generatora
7412.14 Mehaničar za remont energetskih postrojenja
7412.15 Mehaničar šinskih vozila
7412.16 Monter elektrogeneratora
7412.17 Pomoćnik elektromontera energetskih mašina i uređaja
7412.18 Poslovođa servisa aparata za domaćinstvo
7412.19 Serviser električnih liftova i srodne opreme
7412.20 Serviser elektroopreme
7412.21 Serviser opreme proizvodnih mašina i pogona
7413 Instalateri i serviseri električnih instalacija i mreža
7413.01 Elektromonter instalacija i mreža
7413.02 Pomoćnik elektromontera instalacija i mreža
7413.03 Radnik na dalekovodima
7413.04 Serviser elektromreže
742 Instalateri i serviseri elektronskih i telekomunikacionih instalacija i uređaja
7421 Mehaničari i serviseri elektronskih mašina, instrumenata i opreme
7421.01 Avio-elektroničar
7421.02 Mehaničar elektronske industrijske opreme
7421.03 Mehaničar elektronske meteorološke opreme
7421.04 Mehaničar elektronskih signalnih sistema (radija i radara)
7421.05 Mehaničar za bankomate
7421.06 Mehaničar za birotehničke mašine
7421.07 Mehaničar za medicinsku i laboratorijsku opremu
7421.08 Serviser gasnih peći
7421.09 Serviser elektronske opreme
7422 Instalateri i serviseri informaciono-komunikacionih uređaja
7422.01 Instalater računarske opreme
7422.02 Instalater hardvera
7422.03 Monter telekomunikacionih kablova
7422.04 Serviser audio i video tehnike
7422.05 Serviser mobilnih telefona
7422.06 Serviser računara i računarske opreme
7422.07 Serviser sigurnosnih uređaja
75 Prerađivači prehrambenih proizvoda, drveta, tekstila i druga zanatska zanimanja
751 Prerađivači prehrambenih proizvoda i srodni
7511 Mesari i srodni
7511.01 Derač kože ručnim alatima
7511.02 Klaničar
7511.03 Klaser mesa
7511.04 Kobasičar
7511.05 Mesar
7511.06 Radnik na mariniranju mesa/ribe
7511.07 Radnik na preradi iznutrica
7511.08 Salamurer mesa/ribe
7511.09 Sekač mesa/ribe
7511.10 Sušilac mesa/ribe
7511.11 Čistač ribe
7512 Pekari, poslastičari i srodni
7512.01 Bombondžija
7512.02 Buregdžija
7512.03 Izrađivač biskvita/kolača
7512.04 Izrađivač kora
7512.05 Izrađivač sladoleda
7512.06 Izrađivač čokolade
7512.07 Pekar
7512.08 Pica majstor
7512.09 Pomoćnik poslastičara
7512.10 Poslastičar
7512.11 Preser testenina
7512.12 Preser čokolade
7512.13 Testeninar
7513 Proizvođači mlečnih proizvoda
7513.01 Proivođač sira
7513.02 Proizvođač maslaca
7513.03 Proizvođač mlečnih proizvoda
7514 Prerađivači voća i povrća i srodni
7514.01 Pasirer voća/povrća
7514.02 Pripremač voća/povrća za konzerviranje
7514.03 Proizvođač ajvara
7514.04 Proizvođač alkoholnih pića tradicionalnim metodama
7514.05 Proizvođač voćnih sokova tradicionalnim metodama
7514.06 Proizvođač maslinovog ulja
7514.07 Proizvođač turšije
7514.08 Proizvođač džema
7514.09 Sortirer voća/povrća
7515 Degustatori i ocenjivači hrane i pića
7515.01 Degustator vina
7515.02 Degustator piva
7515.03 Degustator pića
7515.04 Degustator hrane
7516 Prerađivači duvana i proizvođači duvanskih proizvoda
7516.01 Ocenjivač duvana
7516.02 Rezač duvana
7516.03 Sortirer duvana
7516.04 Sušilac duvana
752 Obrađivači drveta, stolari i srodni
7521 Zanimanja primarne obrade drveta
7521.01 Gaterista drveta
7521.02 Impregnator drveta
7521.03 Paraličar drveta
7521.04 Hidrotermičar drveta
7522 Stolari i srodni
7522.01 Bačvar
7522.02 Brodostolar
7522.03 Graditelj drvenih šasija/ramova vozila
7522.04 Drvomodelar
7522.05 Drvorezbar
7522.06 Izrađivač drvene galanterije
7522.07 Izrađivač drvenih muzičkih instrumenata
7522.08 Izrađivač elemenata montažnih kuća
7522.09 Izrađivač sportske opreme od drveta
7522.10 Intarzista
7522.11 Kolar
7522.12 Livački drvomodelar
7522.13 Pomoćnik stolara
7522.14 Savijač drveta
7522.15 Stolar
7522.16 Stolar za dekor i umetničke predmete od drveta
7522.17 Stolar za izradu nameštaja
7522.18 Stolar za izradu šablona i prototipova
7522.19 Stolar za montažu, opravke i održavanje
7522.20 Finalizer drvenog nameštaja
7522.21 Furnirač
7523 Operateri i podešavači mašina za obradu drveta
7523.01 Drvobrusač
7523.02 Operater na mašini za površinsku obradu drveta
7523.03 Operater na mašini za preciznu obradu drveta
7523.04 Operater na mašini za rezbarenje drveta
7523.05 Rukovalac mašinom za glačanje drveta
7523.06 Rukovalac mašinom za savijanje drveta
7523.07 Rukovalac rendetom za drvo
7523.08 Rukovalac testerom/cirkularom za drvo
753 Proizvođači odeće i srodni
7531 Krojači, krznari i šeširdžije
7531.01 Vlasuljar
7531.02 Izrađivač narodne nošnje
7531.03 Izrađivač odeće
7531.04 Izrađivač pozorišnih kostima
7531.05 Izrađivač rublja/korseta
7531.06 Krznar
7531.07 Krznarski pomoćnik
7531.08 Krojač
7531.09 Krojač krzna
7531.10 Krojač po meri
7531.11 Krojač popravljač
7531.12 Pomoćni krojač
7531.13 Ćurčija
7531.14 Šeširdžija
7532 Modelari, šabloneri i rezači odeće i srodni
7532.01 Modelar odeće
7532.02 Modelar proizvoda od krzna
7532.03 Rezač krzna
7532.04 Rezač proizvoda od tekstila/kože
7532.05 Tapetarski šabloner
7532.06 Tekstilski crtač
7532.07 Šabloner tekstila/kože
7533 Šivači, vezilje i srodni
7533.01 Vezilja
7533.02 Izrađivač kišobrana
7533.03 Izrađivač mekih (punjenih) igračaka
7533.04 Tapetarski šivač
7533.05 Šivač
7533.06 Šivač kože/krzna
7533.07 Šivač odeće
7533.08 Šivač šatora/jedara/posteljine
7534 Tapetari i srodni
7534.01 Izrađivač dušeka
7534.02 Pomoćnik tapetara
7534.03 Tapetar
7534.04 Tapetar – dekorater
7534.05 Tapetar za vozila
7534.06 Tapetar za nameštaj
7534.07 Tapetar ortopedskih pomagala
7535 Štavljači i obrađivači kože i krzna
7535.01 Belilac kože
7535.02 Bojilac kože/krzna
7535.03 Impregnator kože
7535.04 Klaser kože
7535.05 Kožar
7535.06 Polirer kože
7535.07 Prerađivač kože/krzna
7535.08 Ravnač krzna
7535.09 Rastezač kože
7535.10 Šišač krzna
7535.11 Štavilac kože
7536 Obućari, kožni galanteristi i srodni
7536.01 Izrađivač amova/bičeva/konjskih oglava
7536.02 Izrađivač kožne galanterije
7536.03 Kalupar obuće
7536.04 Kožarski galanterista
7536.05 Krojač delova obuće
7536.06 Lepilac delova obuće
7536.07 Modelar kožne galanterije
7536.08 Modelar obuće
7536.09 Obućar
7536.10 Obućar – izrađivač obuće po meri
7536.11 Obućar za ortopedsku obuću
7536.12 Obućar za popravke
7536.13 Obućar za sportsku obuću
7536.14 Opančar
7536.15 Pomoćnik izrađivača kožne galanterije
7536.16 Pomoćnik obućara
7536.17 Preser/zaobljivač đonova
7536.18 Remenar
7536.19 Rukavičar
7536.20 Tašner
7536.21 Šabloner obuće
7536.22 Šivač delova obuće
754 Zanimanja srodna zanatskim
7541 Ronioci
7541.01 Kesonac
7541.02 Monter ronilac
7541.03 Ronilac
7541.04 Ronilac – spasilac
7542 Mineri
7542.01 Građevinski miner
7542.02 Miner
7542.03 Pomoćnik minera
7542.04 Rudarski miner
7543 Ispitivači kvaliteta i ocenjivači proizvoda, osim hrane i pića
7543.01 Inspektor za kontrolu kvaliteta proizvoda
7543.02 Klaser vune
7543.03 Klaser kože/krzna
7543.04 Klaser obuće
7543.05 Klaser tekstilnih vlakana
7543.06 Kontrolor kvaliteta neprehrambenih proizvoda
7543.07 Ocenjivač krzna
7543.08 Ocenjivač proizvoda
7543.09 Sortirer obuće
7544 Zaprašivači i suzbijači štetočina i korova
7544.01 Dezinsektor
7544.02 Dezinfektor
7544.03 Deratizer
7544.04 Zaprašivač korova
7544.05 Suzbijač štetočina
7549 Zanimanja srodna zanatskim, nerazvrstana na drugom mestu
7549.01 Aranžer cveća
7549.02 Izrađivač mreža (ribarskih/zaštitnih i sl.)
7549.03 Izrađivač traka
7549.04 Kalupar optičkih sočiva
7549.05 Kukičar
7549.06 Optički modelar
8 RUKOVAOCI MAŠINA I POSTROJENJA, MONTERI I VOZAČI
81 Rukovaoci stabilnim mašinama i postrojenjima
811 Rukovaoci rudarskim i postrojenjima za preradu minerala
8111 Rudari i rukovaoci postrojenjima u rudnicima i kamenolomima
8111.01 Bušač na površinskom kopu
8111.02 Jamski bušač
8111.03 Jamski kopač
8111.04 Jamski podgrađivač
8111.05 Podgrađivač u kamenolomu
8111.06 Pomoćnik rudara u površinskoj eksploataciji
8111.07 Pomoćnik rudara u podzemnoj eksploataciji
8111.08 Poslužilac postrojenja površinske eksploatacije
8111.09 Poslužilac postrojenja podzemne eksploatacije
8111.10 Pripremač uzoraka ruda i koncentrata
8111.11 Radnik u kamenolomu
8111.12 Rudar površinske eksploatacije
8111.13 Rudar podzemne eksploatacije
8111.14 Rukovalac bagera cikličnog delovanja
8111.15 Rukovalac grejderom
8111.16 Rukovalac jamske utovarne mehanizacije
8111.17 Rukovalac jednostavne rudarske mehanizacije
8111.18 Rukovalac odlagačem
8111.19 Rukovalac postrojenja u kamenolomu
8111.20 Rukovalac rudarskim konvejerom
8111.21 Rukovalac rudarskih transportnih postrojenja
8111.22 Rukovalac rudarskom pumpnom stanicom
8111.23 Trasant
8112 Rukovaoci postrojenjima za preradu minerala i kamena
8112.01 Poslužilac trijažera rude
8112.02 Pržioničar rude
8112.03 Rukovalac mašinama za proizvodnju građevinskog materijala
8112.04 Rukovalac mašinom za ispiranje zlata
8112.05 Rukovalac mašinom za ispiranje uglja
8112.06 Rukovalac mašinom za preradu nemetala
8112.07 Rukovalac mašinom za usitnjavanje mineralnih sirovina
8112.08 Rukovalac uređaja za pripremu i oplemenjivanje mineralnih sirovina
8112.09 Separater rude/srebra/zlata
8112.10 Sušioničar rude
8112.11 Floter rude
8113 Rukovaoci opremom za dubinsko bušenje i srodni
8113.01 Geobušač
8113.02 Operater geobušenja
8113.03 Pomoćnik geobušača
8113.04 Rukovalac garniturom za bušenje bunara
8113.05 Rukovalac opreme za dubinsko bušenje (nafte i gasa)
8113.06 Rukovalac opreme za eksploataciono bušenje na površinskim kopovima i jami
8114 Rukovaoci mašinama u proizvodnji i obradi cementa, kamena i drugih nemetala
8114.01 Pekač klinkera
8114.02 Poslužilac postrojenja za proizvodnju nemetalnih minerala
8114.03 Rukovalac mašinom za oblikovanje kamena
8114.04 Rukovalac mašinom za obradu betona
8114.05 Rukovalac mašinom za poliranje kamena
8114.06 Rukovalac mašinom za proizvodnju betona
8114.07 Rukovalac mašinom za proizvodnju betonskih prefabrikata
8114.08 Rukovalac mašinom za proizvodnju građevinskih elemenata
812 Rukovaoci metalurškim pećima i mašinama i uređajima za doradu metala
8121 Rukovaoci metalurškim pećima i srodni
8121.01 Kalioničar
8121.02 Livac aluminijumskog liva
8121.03 Livac sivog liva
8121.04 Livac čeličnog liva
8121.05 Mašinski kalupar
8121.06 Poslužilac mašinom za obradu metala peskiranjem
8121.07 Poslužilac postrojenja za kalupovanje
8121.08 Poslužilac postrojenja za kokilni i kalupni liv
8121.09 Poslužilac postrojenja za livenje obojenih metala
8121.10 Poslužilac postrojenja za livenje preciznog liva
8121.11 Poslužilac postrojenja za obradu odlivaka
8121.12 Poslužilac postrojenja za preradu olova
8121.13 Poslužilac postrojenja za termičku obradu metala
8121.14 Poslužilac postrojenja za topljenje sivog i čeličnog liva
8121.15 Poslužilac postrojenja za centrifugalni liv
8121.16 Preser metala na ekstruderu
8121.17 Pripremač metalurških uzoraka
8121.18 Rafiner metala
8121.19 Rukovalac postrojenja za preradu bakra i aluminijuma valjanjem i kovanjem
8121.20 Rukovalac postrojenja za preradu bakra i aluminijuma presovanjem i izvlačenjem
8121.21 Rukovalac postrojenja za preradu bakra i aluminijuma topljenjem i livenjem
8121.22 Rukovalac postrojenja za proizvodnju čelika
8121.23 Rukovalac postrojenja za proizvodnju čeličnih cevi
8121.24 Rukovalac postrojenja za toplo valjanje čelika
8121.25 Rukovalac postrojenja za hladno valjanje i vučenje čelika
8121.26 Termoobrađivač metala
8121.27 Topioničar za sivi liv
8121.28 Topioničar za čelični liv
8122 Rukovaoci mašinama i uređajima za doradu metala
8122.01 Galvanizer
8122.02 Elektrolizer – anodaš
8122.03 Emajlirac
8122.04 Izrađivač akumulatora
8122.05 Izrađivač baterija
8122.06 Izrađivač kablovskog pribora i priključaka
8122.07 Metalizer
8122.08 Operater – čistilac metalne opreme peščanim mlazom
8122.09 Pomoćnik galvanizera
8122.10 Pocinkovač – šerardirer
8122.11 Rukovalac mašinom za završnu obradu metala
8122.12 Rukovalac mašinom za oblaganje metala/žice
8122.13 Rukovalac mašinom za odmašćivanje metala
8122.14 Rukovalac mašinom za poliranje metala
8122.15 Rukovalac mašinom za premazivanje metala
8122.16 Rukovalac mašinom za rasprskivanje metala
8122.17 Rukovalac postrojenja za doradu čeličnih proizvoda
8122.18 Rukovalac postrojenja za elektrolizu bakra
8122.19 Rukovalac postrojenja za proizvodnju kablova i provodnika
813 Rukovaoci mašinama i uređajima za proizvodnju hemijskih proizvoda i fotomaterijala
8131 Rukovaoci mašinama i uređajima za proizvodnju hemijskih proizvoda
8131.01 Operater granulacije farmaceutskih toaletnih proizvoda
8131.02 Operater destilacije parfema
8131.03 Operater elektrolitskim ćelijama u proizvodnji hemikalija
8131.04 Operater na prosejavanju hemikalija
8131.05 Operater uređaja za destilaciju
8131.06 Pirotehničar
8131.07 Rukovalac autoklavom u hemijskoj proizvodnji
8131.08 Rukovalac vakuum loncima u hemijskoj proizvodnji (osim nafte i prirodnog gasa)
8131.09 Rukovalac dehidratorom u hemijskoj proizvodnji
8131.10 Rukovalac ekstraktorom u hemijskoj proizvodnji
8131.11 Rukovalac kalcinatorom u hemijskoj proizvodnji
8131.12 Rukovalac konvertorom u hemijskoj proizvodnji (osim nafte i prirodnog gasa)
8131.13 Rukovalac kotlovima/kazanima u hemijskoj proizvodnji
8131.14 Rukovalac mašina i uređaja za proizvodnju šibica
8131.15 Rukovalac mašinom za brušenje stakala
8131.16 Rukovalac mašinom za graviranje stakla
8131.17 Rukovalac mašinom za izradu eksploziva
8131.18 Rukovalac mašinom za izradu municije
8131.19 Rukovalac mašinom za mešanje hemikalija
8131.20 Rukovalac mašinom za proizvodnju deterdženata
8131.21 Rukovalac mašinom za proizvodnju linoleuma i sličnih materijala
8131.22 Rukovalac mašinom za proizvodnju olovaka
8131.23 Rukovalac mašinom za proizvodnju sintetičkih vlakana
8131.24 Rukovalac mašinom za proizvodnju sredstava za higijenu
8131.25 Rukovalac mašinom za proizvodnju toaletnih/kozmetičkih proizvoda
8131.26 Rukovalac mašinom za proizvodnju farmaceutskih proizvoda
8131.27 Rukovalac mašinom za proizvodnju halogen/hidrogen/hlornog gasa
8131.28 Rukovalac mašinom za proizvodnju hemikalija za higijenu
8131.29 Rukovalac mašinom za sintezu hemikalija
8131.30 Rukovalac mašinom za usitnjavanje/drobljenje/mlevenje/pulverzaciju hemikalija
8131.31 Rukovalac mašinom u proizvodnji ćumura
8131.32 Rukovalac mašinom u hemijskoj proizvodnji
8131.33 Rukovalac otparivačem u hemijskoj proizvodnji (osim nafte i prirodnog gasa)
8131.34 Rukovalac peći u proizvodnji koksa
8131.35 Rukovalac reaktorom u hemijskoj proizvodnji (osim nafte i prirodnog gasa)
8131.36 Rukovalac retortom za dobijanje ugljenog gasa
8131.37 Rukovalac retortom u hemijskoj proizvodnji
8131.38 Rukovalac separatorom u hemijskoj proizvodnji
8131.39 Rukovalac filter presom u hemijskoj proizvodnji
8131.40 Rukovalac mašinom za proizvodnju sveća
8132 Rukovaoci mašinama i uređajima za proizvodnju fotomaterijala i izradu fotografija
8132.01 Razvijač fotografskih filmova
8132.02 Rukovalac mašinom za izradu fotografija
8132.03 Rukovalac mašinom za proizvodnju fotografskih ploča
8132.04 Rukovalac mašinom za proizvodnju foto-filmova
8132.05 Rukovalac mašinom za uvećanje fotografija
8132.06 Rukovalac mašinom za štampanje fotografija
8132.07 Rukovalac mašinom za proizvodnju fotografskog papira
8132.08 Foto-laborant
814 Rukovaoci mašinama za proizvodnju i preradu gume, plastike i papira
8141 Rukovaoci mašinama za proizvodnju i preradu gume
8141.01 Vulkanizer
8141.02 Gumarski modelar
8141.03 Konfekcionar gumarskih proizvoda
8141.04 Operater – gumar kalandrista
8141.05 Pomoćnik vulkanizera
8141.06 Pripremač gumarskih poluproizvoda i proizvoda
8141.07 Rukovalac glodalice za gumu
8141.08 Rukovalac mašinom za istiskivanje gume
8141.09 Rukovalac mašinom za oblaganje gumom
8141.10 Rukovalac mašinom za presovanje gume
8141.11 Rukovalac mašinom za proizvodnju gume
8141.12 Rukovalac mašinom za proizvodnju gumenih kablova
8141.13 Rukovalac mašinom za proizvodnju pečata od gume
8141.14 Rukovalac mašinom za proizvodnju pneumatika
8141.15 Rukovalac mašinom za reljefiranje gume
8142 Rukovaoci mašinama za proizvodnju i preradu plastike
8142.01 Izrađivač plastičnih čamaca
8142.02 Modelar plastike
8142.03 Operater na mašini za naduvavanje plastičnih boca
8142.04 Rukovalac mašinom za bušenje plastike
8142.05 Rukovalac mašinom za valjanje plastike
8142.06 Rukovalac mašinom za ecovanje plastike
8142.07 Rukovalac mašinom za istiskivanje plastike
8142.08 Rukovalac mašinom za kalupljenje plastike
8142.09 Rukovalac mašinom za livenje plastičnih masa brizganjem
8142.10 Rukovalac mašinom za mlevenje plastike
8142.11 Rukovalac mašinom za oblaganje plastikom
8142.12 Rukovalac mašinom za preradu polimera
8142.13 Rukovalac mašinom za proizvodnju plastike
8142.14 Rukovalac mašinom za sabijanje/presovanje plastičnih masa
8142.15 Rukovalac mašinom za sečenje plastike
8142.16 Rukovalac mašinom za finalno oblikovanje plastike
8142.17 Rukovalac mašinom i uređajem za proizvodnju optičkih vlakana
8142.18 Rukovalac prese za plastični laminat
8143 Rukovaoci mašinama za proizvodnju predmeta od papira
8143.01 Kartonažer
8143.02 Modelar predmeta od papirne kaše
8143.03 Operater mašinom za lepljenje u proizvodnji papira
8143.04 Operater mašinom za reljefno ukrašavanje papira
8143.05 Operater mašinom za savijanje papirnih proizvoda
8143.06 Operater mašinom za sečenje papirnih proizvoda
8143.07 Pomoćnik kartonažera
8143.08 Rukovalac mašinom za proizvode od papira
8143.09 Rukovalac mašinom za proizvodnju papirnih koverata i kesa
8143.10 Rukovalac mašinom za proizvodnju papirnih kutija
815 Rukovaoci mašinama za proizvodnju tekstila, obradu kože i krzna i srodni
8151 Rukovaoci mašinama za pripremu vlakana, predenje i namotavanje
8151.01 Mašinski prelac
8151.02 Operater mašinom za mešanje tekstilnih vlakana
8151.03 Operater mašinom za obradu sintetičkih vlakana
8151.04 Operater mašinom za sortiranje tekstilnih vlakana
8151.05 Operater mašinom za udvajanje tekstilnih prediva
8151.06 Operater mašinom za češljanje tekstilnih vlakana
8151.07 Rukovalac mašinom za namotavanje vlakana
8151.08 Rukovalac mašinom za predenje vlakana
8151.09 Rukovalac mašinom za pripremu vlakana
8151.10 Skidač tkačkog kalema
8152 Rukovaoci industrijskih mašina za tkanje i pletenje
8152.01 Bušač žakard kartica
8152.02 Operater pletenja
8152.03 Operater tkanja
8152.04 Pomoćnik rukovaoca industrijskih mašina za tkanje i pletenje
8152.05 Poslužilac razboja
8152.06 Rukovalac žakard razbojem
8152.07 Rukovalac mašinom za vezenje
8152.08 Rukovalac mašinom za kukičanje
8152.09 Rukovalac mašinom za motanje prediva sa kalema
8152.10 Rukovalac mašinom za pletenje čarapa/odeće
8152.11 Rukovalac mašinom za proizvodnju mreža
8152.12 Rukovalac mašinom za tkanje tepiha
8152.13 Rukovalac mašinom za tkanje čipke
8152.14 Snovač
8152.15 Užar
8153 Rukovaoci mašinama za šivenje u industriji
8153.01 Rukovalac mašinom za proizvodnju šešira i kapa
8153.02 Rukovalac mašinom za šivenje mebla
8153.03 Šivač kožne odeće (industrijski)
8153.04 Šivač konfekcije
8153.05 Šivač tekstila
8154 Rukovaoci mašinama za doradu prediva i tekstila
8154.01 Bojadiser tekstila
8154.02 Oplemenjivač tekstila
8154.03 Pomoćnik rukovaoca mašina za doradu prediva i tekstila
8154.04 Rukovalac valjkom za tekstil
8154.05 Rukovalac mašina za dekatiranje tkanina
8154.06 Rukovalac mašinom za beljenje tekstila
8154.07 Rukovalac mašinom za valjanje tekstila
8154.08 Rukovalac mašinom za degumiranje svile
8154.09 Rukovalac mašinom za impregniranje tekstila
8154.10 Rukovalac mašinom za oplemenjivanje svile
8155 Rukovaoci mašinama za pripremu i obradu kože i krzna
8155.01 Rukovalac mašinom za bojenje kože
8155.02 Rukovalac mašinom za doradu kože/krzna
8155.03 Rukovalac mašinom za izvlačenje krzna
8155.04 Rukovalac mašinom za preradu kože/krzna
8155.05 Rukovalac mašinom za proizvodnju filca
8155.06 Rukovalac mašinom za sečenje kože
8155.07 Rukovalac mašinom za štavljenje kože
8156 Rukovaoci mašinama za proizvodnju obuće i kožne galanterije
8156.01 Izrađivač gornjih delova obuće
8156.02 Izrađivač donjih delova obuće
8156.03 Operater za kompjutersko krojenje obuće
8156.04 Rukovalac mašinom za krojenje obuće
8156.05 Rukovalac mašinom za proizvodnju obuće
8156.06 Rukovalac mašinom za proizvodnju ortopedske obuće
8156.07 Rukovalac mašinom za proizvodnju sportske obuće
8156.08 Rukovalac mašinom za šivenje obuće
8156.09 Rukovalac mašinom za proizvodnju kožne galanterije
8157 Rukovaoci mašinama za uslužno pranje i peglanje veša
8157.01 Pegler
8157.02 Rukovalac mašinom za pranje i hemijsko čišćenje
8157.03 Rukovalac mašinom za hemijsko čišćenje
8159 Rukovaoci mašinama za proizvodnju tekstila, obradu kože i krzna i srodna zanimanja, nerazvrstana na drugom mestu
8159.01 Konfekcijski krojač
8159.02 Konfekcionar kožne i krznene odeće
8159.03 Konfekcionar tekstila
8159.04 Modelar konfekcije
8159.05 Pomoćnik konfekcionara
8159.06 Rukovalac mašinom za izradu crteža i šablona za tekstil/kožu/krzno
8159.07 Rukovalac mašinom za pozamanteriju
8159.08 Rukovalac mašinom za proizvodnju šatora
8159.09 Rukovalac mašinom za rezanje tekstila/kože
816 Rukovaoci mašinama za proizvodnju prehrambenih i srodnih proizvoda
8160 Rukovaoci mašinama za proizvodnju prehrambenih i srodnih proizvoda
8160.01 Konditor
8160.02 Kuvar industrijskih jela
8160.03 Mlinar žitarica
8160.04 Mlinar začina
8160.05 Rukovalac autoklavom za ulje i masnoće
8160.06 Rukovalac presom za uljarice
8160.07 Rukovalac separatorom u prehrambenoj proizvodnji
8160.08 Rukovalac sušarom za žitarice
8160.09 Rukovalac uređajem za destilaciju alkoholnih pića
8160.10 Rukovalac uređajem za dehidriranje prehrambenih proizvoda
8160.11 Rukovalac uređajem za difuziju u preradi šećerne repe
8160.12 Rukovalac uređajem za ekstrakciju namirnica
8160.13 Rukovalac uređajem za zamrzavanje namirnica i proizvoda
8160.14 Rukovalac uređajem za izradu mlečnih proizvoda
8160.15 Rukovalac uređajem za izradu pekarskih proizvoda
8160.16 Rukovalac uređajem za konzerviranje namirnica i proizvoda
8160.17 Rukovalac uređajem za kristalizaciju šećera
8160.18 Rukovalac uređajem za kuvanje slada za proizvodnju alkoholnih pića
8160.19 Rukovalac uređajem za natapanje/klijanje slada
8160.20 Rukovalac uređajem za pasterizovanje mlečnih proizvoda
8160.21 Rukovalac uređajem za pranje namirnica (voće, povrće, iznutrice)
8160.22 Rukovalac uređajem za preradu voća i povrća
8160.23 Rukovalac uređajem za preradu duvana
8160.24 Rukovalac uređajem za preradu mesa
8160.25 Rukovalac uređajem za preradu mleka
8160.26 Rukovalac uređajem za preradu ribe
8160.27 Rukovalac uređajem za preradu soli
8160.28 Rukovalac uređajem za prženje kafe/kakaoa
8160.29 Rukovalac uređajem za proizvodnju alkohola, kvasca i kiselina
8160.30 Rukovalac uređajem za proizvodnju alkoholnih pića
8160.31 Rukovalac uređajem za proizvodnju bezalkoholnih pića
8160.32 Rukovalac uređajem za proizvodnju vina
8160.33 Rukovalac uređajem za proizvodnju vode
8160.34 Rukovalac uređajem za proizvodnju i preradu aditiva, začina, čaja, kafe i kavovina
8160.35 Rukovalac uređajem za proizvodnju i preradu skroba
8160.36 Rukovalac uređajem za proizvodnju jestivog ulja i masnoća (uljar)
8160.37 Rukovalac uređajem za proizvodnju koncentrovane stočne hrane
8160.38 Rukovalac uređajem za proizvodnju margarina
8160.39 Rukovalac uređajem za proizvodnju piva (Pivar)
8160.40 Rukovalac uređajem za proizvodnju sirćeta
8160.41 Rukovalac uređajem za proizvodnju slatkiša
8160.42 Rukovalac uređajem za proizvodnju sode
8160.43 Rukovalac uređajem za proizvodnju sokova od voća/povrća
8160.44 Rukovalac uređajem za proizvodnju testenina
8160.45 Rukovalac uređajem za proizvodnju cigareta
8160.46 Rukovalac uređajem za proizvodnju čokolade
8160.47 Rukovalac uređajem za proizvodnju šećera[2]
8160.48 Rukovalac uređajem za proizvodnju šećera[2]
8160.49 Rukovalac uređajem za sterilisanje namirnica
8160.50 Rukovalac uređajem za sušenje prehrambenih proizvoda
8160.51 Rukovalac uređajem za trebljenje/ljušćenje žita
8160.52 Rukovalac uređajem za usoljavanje mesa/ribe
8160.53 Rukovalac uređajem za fermentaciju alkoholnih pića
8160.54 Rukovalac uređajem za hidrogenizaciju ulja i masnoća
817 Rukovaoci mašinama i uređajima u procesu obrade i prerade drveta i proizvodnje papirne mase i papira
8171 Rukovaoci mašinama i uređajima u procesu proizvodnje papirne mase i papira
8171.01 Operater beljenja papira
8171.02 Operater na supervaljku u proizvodnji papira
8171.03 Operater presovanja papira
8171.04 Operater rafinisanja papirne kaše
8171.05 Operater spajanja papira
8171.06 Operater uređaja za pripremu papirne mase – pulpe
8171.07 Rukovalac mašinom za apretiranje hartije
8171.08 Rukovalac mašinom za drvenu kašu
8171.09 Rukovalac mašinom za proizvodnju papira/kartona
8171.10 Rukovalac mašinom za proizvodnju celuloze
8172 Rukovaoci mašinama i uređajima za obradu i preradu drveta
8172.01 Drvostrugar (mašinski)
8172.02 Mašinski obrađivač za impregnaciju drveta
8172.03 Oblagač drvenih ploča
8172.04 Operater na mašinama za izradu lake ambalaže
8172.05 Operater na mašini za izradu parketa
8172.06 Operater u preradi drveta
8172.07 Operater u strugari/pilani
8172.08 Oplemenjivač drveta
8172.09 Peskirer drveta
8172.10 Pomoćnik rukovaoca mašinama i uređajima za obradu i preradu drveta
8172.11 Rukovalac mašinom za bušenje drveta
8172.12 Rukovalac mašinom za krojenje rezane građe, elemenata i ploča
8172.13 Rukovalac mašinom za lepljenje drveta
8172.14 Rukovalac mašinom za oblikovanje drveta
8172.15 Rukovalac mašinom za oblikovanje furnira
8172.16 Rukovalac mašinom za postavljanje jezgra iverica
8172.17 Rukovalac mašinom za pripremu oblovine za obradu
8172.18 Rukovalac mašinom za rendisanje drveta
8172.19 Rukovalac mašinom za sečenje drveta
8172.20 Rukovalac mašinom za sušenje drveta
8172.21 Rukovalac mašinom za usitnjavanje drveta
8172.22 Rukovalac mašinom za hidrotermičku obradu drveta
8172.23 Rukovalac mašinskom testerom za drvo (gater/cirkular/tračna pila/strug)
8172.24 Rukovalac presom za furnir
8172.25 Rukovalac strugom za furnir
8172.26 Rukovalac sušarom za drvo
8172.27 Sortirer elemenata i gotovih proizvoda
818 Rukovaoci ostalim stabilnim mašinama i postrojenjima
8181 Rukovaoci mašinama i uređajima u procesu proizvodnje stakla i keramike
8181.01 Žarilac stakla
8181.02 Kalilac stakla
8181.03 Livac stakla (mašinski)
8181.04 Operater glaziranja u ciglani
8181.05 Operater mašinske linije obrade stakla
8181.06 Operater sušenja/pečenja opeke i crepa
8181.07 Operater – potapač stakla
8181.08 Rukovalac kalupom za opeku i porcelan
8181.09 Rukovalac mašinom za bojenje stakla/keramike
8181.10 Rukovalac mašinom za bušenje stakla/opeke
8181.11 Rukovalac mašinom za glačanje ravnog stakla
8181.12 Rukovalac mašinom za graviranje stakla/opeke
8181.13 Rukovalac mašinom za doradu stakla
8181.14 Rukovalac mašinom za izradu glazure za keramiku
8181.15 Rukovalac mašinom za izradu staklenih boca
8181.16 Rukovalac mašinom za izradu staklenih cevi/šipki
8181.17 Rukovalac mašinom za istanjivanje stakla
8181.18 Rukovalac mašinom za kalupljenje u proizvodnji stakla
8181.19 Rukovalac mašinom za livenje opeke i porcelana
8181.20 Rukovalac mašinom za mešanje glinene mase
8181.21 Rukovalac mašinom za mešanje staklene mase
8181.22 Rukovalac mašinom za naduvavanje stakla
8181.23 Rukovalac mašinom za poliranje stakla/staklenih sočiva
8181.24 Rukovalac mašinom za presovanje stakla
8181.25 Rukovalac mašinom za proizvodnju opeke
8181.26 Rukovalac mašinom za proizvodnju sanitarne keramike
8181.27 Rukovalac mašinom za proizvodnju stakla
8181.28 Rukovalac mašinom za rezanje stakla
8181.29 Rukovalac mašinom za savijanje stakla
8181.30 Rukovalac mašinom u valjaonici ravnog stakla
8181.31 Rukovalac opremom za peskarenje stakla
8181.32 Rukovalac peći za sušenje/pečenje grnčarije i porcelana
8181.33 Rukovalac pećima za proizvodnju keramike
8181.34 Rukovalac pećima za proizvodnju stakla
8181.35 Rukovalac presom za istiskivanje gline
8181.36 Rukovalac presom za opeku i porcelan
8181.37 Temperirer stakla/keramike
8181.38 Topilac stakla
8182 Rukovaoci parnim mašinama – kotlovima i mehaničari
8182.01 Mašinista gasne stanice
8182.02 Mašinista za parne kotlove
8182.03 Mašinista kompresorske stanice
8182.04 Mašinista termoenergetskih postrojenja
8182.05 Mehaničar za gasoenergetska i pneumoenergetska postrojenja
8182.06 Mehaničar za termoenergetska postrojenja
8182.07 Mehaničar za termotehnička postrojenja
8182.08 Mehaničar za turbine
8182.09 Mehaničar za hidroenergetska postrojenja
8182.10 Operater generatorske podstanice
8182.11 Operater toplane
8182.12 Pomoćnik mašiniste kompresorske stanice
8182.13 Rukovalac mazutnom stanicom
8182.14 Rukovalac parnih kotlova
8182.15 Rukovalac parnih turbina
8182.16 Rukovalac termoregulacionim uređajem
8183 Rukovaoci mašinama za pakovanje, flaširanje i etiketiranje
8183.01 Rukovalac mašinom za etiketiranje
8183.02 Rukovalac mašinom za pakovanje
8183.03 Rukovalac mašinom za paletizaciju
8183.04 Rukovalac mašinom za pečaćenje
8183.05 Rukovalac mašinom za punjenje boca pod pritiskom – plinskih
8183.06 Rukovalac mašinom za punjenje konzervi
8183.07 Rukovalac mašinom za flaširanje
8189 Rukovaoci ostalim stabilnim mašinama i postrojenjima, nerazvrstani na drugom mestu
8189.01 Operater automatske inspekcije elektronskih sklopova X-zracima
8189.02 Operater automatske optičke inspekcije elektronskih sklopova
8189.03 Operater površinske montaže elektronskih proizvoda/sklopova
8189.04 Operater proizvodnje elektronskih sklopova mašinskim lemljenjem
8189.05 Operater proizvodnje elektronskih sklopova ručnim umetanjem i lemljenjem
8189.06 Operater proizvodnje elektrotehničkih proizvoda
8189.07 Operater ručnog ulaganja i lemljenja elektronskih proizvoda
8189.08 Rukovalac mašinom za proizvodnju komponenti za integrisana elektronska kola
8189.09 Rukovalac mašinom za proizvodnju silikonskih čipova
8189.10 Rukovalac mašinom za spajanje kablova i užadi
8189.11 Hidrauličar brodske prevodnice
82 Monteri proizvoda
821 Monteri proizvoda
8211 Monteri mehaničkih mašina
8211.01 Mašinski instalater
8211.02 Mašinski monter
8211.03 Monter avionskih motora
8211.04 Monter alatnih mašina
8211.05 Monter brodskih motora
8211.06 Monter građevinskih i rudarskih mašina
8211.07 Monter mašina za obradu drveta
8211.08 Monter mašinskih delova za automobile i kamione
8211.09 Monter metalnih proizvoda široke potrošnje
8211.10 Monter motora motornih vozila
8211.11 Monter poljoprivrednih mašina
8211.12 Monter trupa aviona
8211.13 Monter turbina
8211.14 Monter uređaja hidraulike i pneumatike
8211.15 Monter hidrotehničkih postrojenja
8211.16 Monter šasija vozila
8211.17 Pomoćnik mašinskog instalatera
8211.18 Pomoćnik mašinskog montera
8211.19 Sastavljač kotrljajućih ležaja
8212 Monteri električne i elektronske opreme
8212.01 Elektromotač
8212.02 Monter električne opreme za automobile i kamione
8212.03 Monter električnih aparata za domaćinstvo
8212.04 Monter električnih mašina i opreme
8212.05 Monter električnih mernih instrumenata i sklopova
8212.06 Monter elektromehaničke opreme
8212.07 Monter elektronskih sklopova
8212.08 Monter elektronskih štampanih kola
8212.09 Monter opreme za merenje i kontrolu
8212.10 Monter računarske opreme
8212.11 Monter televizora i radio aparata
8212.12 Monter telekomunikacione opreme
8212.13 Monter telekomunikacionih vodova
8212.14 Monter telefonskih aparata
8212.15 Monter časovnika
8212.16 Operater za montažu telekomunikacionih mreža
8212.17 Pomoćnik montera električne opreme
8212.18 Pomoćnik montera elektronske opere
8212.19 Spajač elektrotehničkih elemenata
8219 Monteri proizvoda, nerazvrstani na drugom mestu
8219.01 Monter bicikala
8219.02 Monter vrata i prozora
8219.03 Monter klima uređaja
8219.04 Monter metalnih proizvoda u serijskoj proizvodnji
8219.05 Monter predmeta od gume/plastike u serijskoj proizvodnji
8219.06 Monter roletni
8219.07 Monter suve gradnje
8219.08 Monter u industriji nameštaja
83 Vozači i rukovaoci pokretnom mehanizacijom
831 Mašinovođe i srodni
8311 Mašinovođe
8311.01 Mašinovođa
8311.02 Mašinovođa dizel-vuče
8311.03 Mašinovođa elektro-vuče
8311.04 Mašinovođa manevarke
8311.05 Mašinovođa u rudniku/kamenolomu
8311.06 Suvozač mašinovođe vučnih vozila
8312 Železnički kočničari, signalisti i skretničari
8312.01 Vozač motornih pružnih vozila
8312.02 Vozač transportnih elektro-kolica
8312.03 Vozovođa – sprovodnik voza
8312.04 Železnički kočničar
8312.05 Železnički skretničar
8312.06 Kočničar voza u rudniku/kamenolomu
8312.07 Manevrista
8312.08 Pregledač železničkih kola
8312.09 Rukovalac drezinom
8312.10 Saobraćajno-transportni pomoćnik
8312.11 Spajač u manevarskim stanicama (Ranžer vagona)
832 Vozači automobila, dostavnih vozila i motocikala
8321 Vozači motocikala i kuriri
8321.01 Kurir – motociklista
8321.02 Motociklista – dostavljač hrane
8322 Vozači automobila, taksija i dostavnih vozila
8322.01 Auto-prevoznik
8322.02 Vozač dostavnih vozila
8322.03 Vozač kola hitne medicinske pomoći
8322.04 Vozač lakih motornih vozila
8322.05 Vozač pogrebnog vozila
8322.06 Vozač putničkog automobila
8322.07 Vozač sanitetskog vozila
8322.08 Vozač službenog vozila pod pratnjom
8322.09 Taksista
833 Vozači teških teretnih vozila i autobusa
8331 Vozači autobusa, trolejbusa i tramvaja
8331.01 Vozač autobusa
8331.02 Vozač autobusa u međunarodnom saobraćaju
8331.03 Vozač tramvaja
8331.04 Vozač trolejbusa
8332 Vozači teških teretnih vozila i kamiona
8332.01 Vozač automešalice za beton
8332.02 Vozač vatrogasnih kola
8332.03 Vozač vozila za prevoz asfaltne mase
8332.04 Vozač kamiona
8332.05 Vozač kamiona sa prikolicom
8332.06 Vozač kipera
8332.07 Vozač komunalnih vozila
8332.08 Vozač teških teretnih vozila
8332.09 Vozač cisterne
8332.10 Rukovalac jamskim kamionom
8332.11 Rukovalac teškim kamionom na površinskom kopu
834 Rukovaoci pokretnom mehanizacijom
8341 Rukovaoci poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom
8341.01 Vozač kamiona za šumsku građu
8341.02 Pomoćnik rukovaoca mehanizacije u poljoprivredi i šumarstvu
8341.03 Rukovalac vršilicom
8341.04 Rukovalac žetelicom
8341.05 Rukovalac kombajna
8341.06 Rukovalac mehanizacije za seču šume
8341.07 Rukovalac poljoprivrednih mašina
8341.08 Rukovalac šumskom mehanizacijom
8341.09 Traktorista
8341.10 Hidromeliorator
8342 Rukovaoci mehanizacijom za zemljane radove i srodni
8342.01 Pomoćni rukovalac jednostavnih građevinskih mašina
8342.02 Rukovalac bagerom
8342.03 Rukovalac buldožerom
8342.04 Rukovalac valjkom za sabijanje tla
8342.05 Rukovalac građevinskom mehanizacijom
8342.06 Rukovalac jednostavnih građevinskih mašina
8342.07 Rukovalac mašinom za katranisanje
8342.08 Rukovalac mašinom za kopanje tunela
8342.09 Rukovalac mašinom za pobijanje šipova
8342.10 Rukovalac mašinom za polaganje kablova
8342.11 Rukovalac mašinom za rasipanje rizle/soli
8342.12 Rukovalac mašinom za čišćenje snega
8342.13 Rukovalac mehanizacijom za asfaltiranje
8342.14 Rukovalac rovokopačem
8342.15 Rukovalac skreperom i ravnalicom
8342.16 Rukovalac cevopolagačem
8343 Rukovaoci dizalicama, kranovima i srodni
8343.01 Kranista
8343.02 Operater mehanizacije visokogradnje
8343.03 Rukovalac auto dizalice
8343.04 Rukovalac branama/prevodnicama/ustavama
8343.05 Rukovalac brodskom pokretnom dizalicom
8343.06 Rukovalac građevinskom dizalicom
8343.07 Rukovalac železničkom kranskom dizalicom
8343.08 Rukovalac žičarom/uspinjačom
8343.09 Rukovalac mostnom dizalicom
8343.10 Rukovalac pokretnim mostom
8343.11 Rukovalac portalnom kranskom dizalicom
8343.12 Rukovalac rudarskim liftom
8343.13 Rukovalac stabilnom kranskom dizalicom
8343.14 Rukovalac transporterom
8343.15 Rukovalac čekrkom/vitlom
8343.16 Rukovalac šumskom žičarom
8344 Rukovaoci pretovarnom mehanizacijom
8344.01 Viljuškarista
8344.02 Rukovalac pretovarne mehanizacije
8344.03 Rukovalac utovarivača
835 Brodska posada i srodni
8350 Brodska posada i srodni
8350.01 Brodovođa unutrašnje plovidbe
8350.02 Brodski mašinista
8350.03 Brodski signalist
8350.04 Brodski užar
8350.05 Kormilar tegljenice/tegljača/šlepa/barže
8350.06 Kormilar unutrašnje plovidbe
8350.07 Mornar
8350.08 Rukovalac plovne naprave
8350.09 Rukovalac šlepom
8350.10 Skelar – splavar
8350.11 Čamdžija
8350.12 Čistač brodske mašine
9 JEDNOSTAVNA ZANIMANJA
91 Čistači i pomoćno osoblje
911 Čistači i pomoćno osoblje u domaćinstvima i poslovnim prostorima
9111 Kućne pomoćnice i čistači u domaćinstvima
9111.01 Kućna pomoćnica
9111.02 Čistač prostorija u domaćinstvu
9112 Čistači i pomoćno osoblje u hotelima, preduzećima i drugim zatvorenim prostorima
9112.01 Pomoćni radnik u laboratoriji
9112.02 Sobarica/spremačica
9112.03 Čistač prostorija (hotela, kancelarija, toaleta)
912 Zanimanja za ručno pranje i čišćenje vozila, prozora, veša i srodna zanimanja
9121 Perači i pegleri rublja, ručno
9122 Čistači i perači vozila
9122.01 Perač vozila
9122.02 Perač prozora na automobilima
9123 Perači prozora
9123.01 Perač prozora
9129 Ostali čistači i pomoćno osoblje
9129.01 Čistač bazena za kupanje
9129.02 Čistač grafita
9129.03 Čistač industrijskog tornja za kondenzaciju vodene pare
9129.04 Čistač tepiha
92 Jednostavna zanimanja u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu
921 Jednostavna zanimanja u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu
9211 Jednostavna zanimanja u ratarstvu
9211.01 Berač voća/povrća
9211.02 Manuelni radnik na plantažama
9212 Jednostavna zanimanja u stočarstvu
9212.01 Konjušar
9212.02 Manuelni radnik na farmi za uzgajanje stoke
9213 Jednostavna zanimanja u ratarsko-stočarskoj proizvodnji
9213.01 Manuelni radnik na farmi za ratarske kulture
9214 Jednostavna zanimanja u vrtlarstvu i hortikulturi
9214.01 Baštenski radnik
9214.02 Manuelni radnik na poslovima ozelenjivanja
9214.03 Manuelni radnik u rasadniku
9215 Jednostavna zanimanja u šumarstvu
9215.01 Manuelni radnik u šumarstvu
9215.02 Radnik na seči i vuči drva
9215.03 Šumski putar
9216 Jednostavna zanimanja u ribarstvu
9216.01 Manuelni radnik u ribarstvu
93 Jednostavna zanimanja u rudarstvu, građevinarstvu, prerađivačkoj industriji i transportu
931 Jednostavna zanimanja u rudarstvu i građevinarstvu
9311 Jednostavna zanimanja u rudnicima i kamenolomima
9311.01 Manuelni radnik u kamenolomu
9311.02 Manuelni radnik u rudniku
9312 Jednostavna zanimanja u niskogradnji
9312.01 Manuelni radnik za niskogradnju
9312.02 Manuelni radnik na održavanju brane
9312.03 Putar
9313 Jednostavna zanimanja na gradilištima visokogradnje
9313.01 Manuelni radnik za visokogradnju
9313.02 Manuelni radnik za rušenje objekata
932 Jednostavna zanimanja u prerađivačkoj industriji
9321 Pakeri, ručno
9321.01 Paker nameštaja i parketa
9321.02 Radnik na etiketiranju robe
9321.03 Ručni paker ambalažirane robe
9329 Ostala jednostavna zanimanja u prerađivačkoj industriji
9329.01 Manuelni radnik u grafičarstvu
9329.02 Manuelni radnik u elektroenergetici
9329.03 Manuelni radnik u mašinstvu
9329.04 Manuelni radnik u metalurgiji
9329.05 Manuelni radnik u preradi drveta
9329.06 Manuelni radnik u prehrambenoj industriji
9329.07 Manuelni radnik u tekstilnoj industriji
9329.08 Manuelni radnik u hemijskoj industriji
9329.09 Merač – vagar u proizvodnom pogonu
9329.10 Namotač vlakana/kalema (ručno)
933 Jednostavna zanimanja u transportu i skladištenju
9331 Rukovaoci vozilima na mehanički pogon
9331.01 Vozač vozila na nožni pogon
9332 Upravljači zaprežnim vozilima
9332.01 Vozač zaprežnog vozila
9332.02 Rukovalac poljoprivrednom mašinom bez motornog pogona
9332.03 Fijakerista
9333 Manipulanti teretom
9333.01 Lučki radnik
9333.02 Manipulant arhivskom građom
9333.03 Manuelni radnik u ptt saobraćaju
9333.04 Radnik na pretovaru robe
9333.05 Radnik na utovaru/istovaru
9333.06 Utovarač rude
9334 Manipulanti robom u trgovini
9334.01 Manuelni radnik u trgovini
9334.02 Radnik na punjenju rafova
94 Jednostavna zanimanja u pripremi hrane
941 Jednostavna zanimanja u pripremi hrane
9411 Pripremači brze hrane
9411.01 Pripremač brze hrane (pice, salata, sendviča)
9411.02 Roštiljdžija
9412 Kuhinjski pomoćnici
9412.01 Kafe-kuvar
9412.02 Perač sudova
9412.03 Pomoćni radnik u kuhinji
95 Jednostavna trgovačka i uslužna zanimanja koja se obavljaju na ulici
951 Jednostavna uslužna zanimanja koja se obavljaju na ulici
9510 Jednostavna uslužna zanimanja, koja se obavljaju na ulici
9510.01 Postavljač plakata i reklama
9510.02 Ulični distributer letaka
9510.03 Čistač cipela
952 Ulični prodavci neprehrambenih proizvoda
9520 Ulični prodavci neprehrambenih proizvoda
9520.01 Prodavac robe na uličnoj tezgi
9520.02 Ulični prodavac novina
96 Zanimanja na uklanjanju otpada i ostala jednostavna zanimanja
961 Zanimanja na uklanjanju otpada i čišćenju javnih površina
9611 Zanimanja na sakupljanju i odvoženju otpada
9611.01 Komunalni radnik na odnošenju smeća
9611.02 Fekalist
9611.03 Šinter
9612 Sakupljači sekundarnih sirovina
9612.01 Manuelni radnik za sortiranje otpada
9612.02 Sakljupač sekundarnih sirovina
9613 Čistači ulica i srodni
9613.01 Čistač ulica/parkova/plaže
962 Ostala jednostavna zanimanja
9621 Kuriri, dostavljači i srodna zanimanja
9621.01 Dostavljač novina
9621.02 Dostavljač robe
9621.03 Kurir
9621.04 Liftboj
9621.05 Nosač prtljaga
9621.06 Sudski dostavljač/pozivar
9621.07 Hotelski vratar
9622 Jednostavna zanimanja za sporedne poslove
9622.01 Zvonar
9623 Čitači brojila i opsluživači automata
9623.01 Opslužilac automata za prodaju pića/slatkiša/cigareta
9623.02 Sakupljač novca/žetona iz automata
9623.03 Čitač brojila
9624 Vodonoše i sakupljači ogrevnog drveta
9629 Jednostavna zanimanja, nerazvrstana na drugom mestu
9629.01 Veterinarski higijeničar
9629.02 Garderober
9629.03 Grobar (inhumator)
9629.04 Domaćica
9629.05 Nadničar
9629.06 Radnik na parkingu/u garaži
9629.07 Razvodnik u bioskopu/pozorištu
0 VOJNA ZANIMANJA
01 Oficiri vojske
011 Oficiri vojske
0110 Oficiri vojske
0110.01 Vojni pilot
0110.02 Vojni predstavnik
0110.03 Vojni referent za logistiku
0110.04 Vojni referent za mobilizaciju
0110.05 Vojni referent za obaveštajno izviđačke poslove
0110.06 Vojni referent za obuku
0110.07 Vojni referent za operativne poslove
0110.08 Vojni referent za telekomunikacije i informatiku
0110.09 Vojni referent za civilno vojnu saradnju
0110.10 Izaslanik odbrane
0110.11 Komandant združenog taktičkog/operativnog sastava
0110.12 Komandant/komandir u inžinjerijskim jedinicama
0110.13 Komandant/komandir u jedinicama za borbene operacije
0110.14 Komandant/komandir u jedinicama logistike
0110.15 Komandant/komandir u specijalnim jedinicama
0110.16 Načelnik OJ za logistiku
0110.17 Načelnik OJ za mobilizaciju
0110.18 Načelnik OJ za obaveštajno izviđačke poslove
0110.19 Načelnik OJ za obuku
0110.20 Načelnik OJ za operativne poslove
0110.21 Načelnik OJ za telekomunikacije i informatiku
0110.22 Načelnik OJ za civilno vojnu saradnju
0110.23 Načelnik uprave u generalštabu
0110.24 Pomoćnik komandanta za operacije
0110.25 Pomoćnik komandanta za podršku
02 Podoficiri vojske
021 Podoficiri vojske
0210 Podoficiri vojske
0210.01 Vodič službenih pasa
0210.02 Glavni – prvi podoficir
0210.03 Komandir u inžinjerijskim jedinicama
0210.04 Komandir u jedinicama za borbene operacije
0210.05 Komandir u jedinicama logistike
0210.06 Komandir u specijalnim jedinicama
0210.07 Operater u jedinicama za vazdušno osmatranje i javljanje
0210.08 Pirotehničar
0210.09 Radarski tehničar
0210.10 Radio-prisluškivač
0210.11 Radio-goniometrist
0210.12 Specijalac u jedinicama pešadije
0210.13 Tehničar za avion i motor
0210.14 Tehničar za vazduhoplovno naoružanje
0210.15 Tehničar za elektro opremu
0210.16 Tehničar za kriptozaštitne uređaje
0210.17 Tehničar za municiju i raketnu tehniku
0210.18 Tehničar za raketno naoružanje
0210.19 Upravnik strelišta
0210.20 Šifrer/dešifrer
03 Ostala vojna zanimanja
031 Ostala vojna zanimanja
0310 Ostala vojna zanimanja
0310.01 Vojnik vozač oklopnih borbenih vozila
0310.02 Vojnik diverzant
0310.03 Vojnik izviđač
0310.04 Vojnik operater artiljerijskih i raketnih sredstava PVO
0310.05 Vojnik operater inžinjerskih sredstava
0310.06 Vojnik operater na artiljerijskim sredstvima
0310.07 Vojnik operater na elektronskim sredstvima za prisluškivanje, goniometrisanje i ometanje
0310.08 Vojnik operater sredstava veze
0310.09 Vojnik operater u OMJ
0310.10 Vojnik osmatrač
0310.11 Vojnik padobranac
0310.12 Vojnik pionir
0310.13 Vojnik pomorski i rečni diverzant
0310.14 Vojnik protivminski ronilac
0310.15 Vojnik protivterorista
0310.16 Vojnik računač
0310.17 Vojnik strelac operater
0310.18 Vojnik šifrer

 

U šifarniku zanimanja, za šifre 8160.47 i 8160.48, naziv radnog mesta je istovetan.