Stope poreza na dodatu vrednost u 2013

STOPE POREZA NA DODATU VREDNOST U 2013. GODINI

Shodno članu 23. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07,  93/12 i 108/13):

OPIS
STOPA PDV-a
Propisana
Preračunata
1
2
3
Opšta stopa PDV-a za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara
(od 1. oktobra 2012. godine)
20%
16,6667%
Posebna stopa PDV-a za promet dobara i usluga ili uvoz dobara
koji su nabrojani u čl. 23. stav 2. Zakona o PDV-u DO 31.12.2013.
8%
7,4074%
Prečišćen tekst Zakona o PDV-u možete naći u „EKSPERT„-u.
U časopisu „PDV“ detaljno obrađujemo teme vezane za primenu Zakona o PDV-u.