Zakon o javnom beležništvu, Javnobeležnički poslovnik, Javnobeležnička tarifa, Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, Zakon o prometu nepokretnosti

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o javnom beležništvu, Javnobeležnički poslovnik, Javnobeležnička tarifa, Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, Zakon o prometu nepokretnosti

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis „Informator“ i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis. (Detaljnije o časopisu „Informator“).

U ovoj knjizi se nalaze:

 • Zakon o javnom beležništvu,
 • Javnobeležnički poslovnik
 • Javnobeležnička tarifa
 • Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa
 • Zakon o prometu nepokretnosti

SADRŽAJ:


ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU
(„Sl. glasnik RS“ br. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14 – dr. zakon, 93/14 – dr. zakon)


Deo prvi
POLOŽAJ I DELATNOST (čl. 1. do čl. 117.)

 • Osnovne odredbe (čl. 1. do čl. 13.)
 • Organizacija javnog beležništva (čl. 14. do čl. 24.)
 • Subjekti javnobeležničke delatnosti (čl. 25. do čl. 51.)
 • Javnobeležnička delatnost (čl. 52. do čl. 99.)
 • Javnobeležničke knjige i spisi (čl. 100. do čl. 117.)

Deo drugi
UDRUŽIVANJE JAVNIH BELEŽNIKA I ODNOS PREMA DRŽAVNIM ORGANIMA (čl. 118. do čl. 164.)

 • Komora i njeni organi (čl. 118. do čl. 133.)
 • Nagrada za rad i naknada troškova (čl. 134. do čl. 142.)
 • Organizovanje javnobeležničkog ispita (čl. 143. do čl. 148.)
 • Disciplinska odgovornost (čl. 149. do čl. 164.)

Deo treći
JAVNOBELEŽNIČKI DEPOZIT (čl. 165. do čl. 175.)

 • Predmeti i stavljanje u depozit (čl. 165. do čl. 169.)
 • Čuvanje i izdavanje predmeta (čl. 170. do čl. 175.)

Deo četvrti
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 176. do čl. 182.)

 

 


 

Javnobeležnički poslovnik
(„Sl. glasnik RS“, broj 88/14)


 • Način pisanja javnobeležničke isprave (čl. 1. do čl. 3.)
 • Oblik javnobeležničkog zapisa (čl. 4. do čl. 10.)
 • Utvrđivanje identiteta učesnika (čl. 11. do čl. 21.)
 • Tumači i prevodioci (čl. 22. do čl. 25.)
 • Zakonski zastupnici (čl. 26. do čl. 31.)
 • Učešće ovlšćenog lica organa starateljstva (čl. 32. do čl. 35.)
 • Učešće zastupnika pravnog lica (čl. 36. do čl. 40.)
 • Pravila o javnobeležničkim overama (čl. 41. do čl. 57.)
 • Oblik i sadržina pečata i prijemnog štambilja (čl. 58. i čl. 59.)
 • Vođenje knjiga (čl. 60. do čl. 90.)
 • Javnobeležnički spis (čl. 91. do čl. 99.)
 • Sprovođenje poslovnika (čl. 100. i čl. 101.)
 • Završna odredba (član 102.)

 


Javnobeležnička tarifa
(„Sl. glasnik RS“, broj 91/14)


 • Opšte odredbe (čl. 1. do čl. 3.)
 • Određivanje nagrade (čl. 4. do čl. 13.)
 • Naknada troškova (čl. 14. do čl. 20.)
 • Tarifni brojevi – Tar. br. 1 – 19 (član 21.)
 • Završna odredba (član 22.)

 


ZAKON O OVERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA
(„Sl. glasnik RS“, broj 93/14)


 • Uvodne odredbe (čl. 1. do čl. 4.)
 • Overavanje potpisa (čl. 5. do čl. 18.)
 • Overavanje rukopisa (čl. 19. i čl. 20.)
 • Overavanje prepisa i kopija (čl. 21. do čl. 28.)
 • Prelazne i završne odredbe (čl. 29. do čl. 31.)

 


ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI
(„Sl. glasnik RS“ broj 93/14)


 • Osnovne odredbe (čl. 1. do čl. 4.)
 • Pravo preče kupovine (čl. 5. do čl. 10.)
 • Posebne odredbe (čl. 11. do čl. 14.)
 • Kaznene odredbe (član 15.)
 • Prelazne i završne odredbe (čl. 16. do čl. 18.)