Kamata van dohvata ruke za 2023. godinu

Ministar finansija je na osnovu člana 61. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 - autentično tumačenje,  112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20 i 118/21), doneo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2023. godinu koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 24/2023 - na snazi od 6. aprila 2023. godine.

Prema članu 2. ovog pravilnika:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) 1,48% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 4,47 na dugoročne kredite u RSD;

(3) 3,25% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 4,43% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(5) 2,63% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 3,70% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK;

(7) 1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP;

(8) 1,91% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB;

(9) 4,01% na kredite u CNY i dinarske kredite indeksirane u CNY;

2) za druga privredna društva:

(1) 3,88% na kratkoročne kredite u RSD;

(2) 4,74% na dugoročne kredite u RSD;

(3) 2,98% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(4) 3,22% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR;

(5) 7,84% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF;

(6) 3,18% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD;

(7) 4,28% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD.

Kamatne stope  primenjuju se i na zajmove.

 

Napomena "Cekos in"-a: Skrećemo pažnju na to da se za utvrđivanje kamate "van dohvata ruke" koja se utvrđuje u poreskom bilansu za 2022. godinu, a koji se sastavlja u 2023. godini, primenjuju kamatne stope propisane Pravilnikom o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2022. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 139/22).


 

 

SERVISI ZA OBRAČUNE KAMATA NA WWW.KAMATA.RS

Na Cekos in - ovom sajtu www.kamata.rs možete da, između ostalih servisa, koristite i servis:

Obračun kamate po stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke”

Detaljnije o ovom servisu