Obrasci PBN, PBN 1, PBN 2 i PBN 3 - Poreski bilans - nedobitne organizacije

Na osnovu člana 44. stav 6. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 - aut. tum., 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 118/21), ministar finansija je doneo Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije - obveznike poreza na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 60/14, 41/15, 53/15), kojim su, u članu 2. tač. 1), 2), 3) i 4) propisani sledeći obrasci:
 
Obrazac: PBN
Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni plan za budžetski sistem za period od ______ do ______ 201__. godine
[07.06.2014]
Prijava o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade
Obrazac: PBN 1
Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni okvir za druga pravna lica za period od ______ do ______ 201__. godine
[16.05.2015]
Prijava o uplati doprinosa za više lica
Obrazac: PBN 2 Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke za period od ______ do ______ 201__. godine
[16.05.2015]
Prijava o uplati doprinosa za više lica
Obrazac: PBN 3 Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za NBS za period od ______ do ______ 201__. godine
[07.06.2014]
Prijava o uplati doprinosa za više lica
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".