Informator broj 05/06 od 01.02.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Usklađivanje organizacije javnih preduzeća sa Zakonom o privrednim društvima
  • Godišnji porez na dohodak građana za 2005. godinu
  • Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31.12.2005. godine

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31.12.2005. godine

Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa pri isplatama od 1. februara 2006. godine i iznosi osnovica za plaćanje doprinosa za PIO za lica uključena u (tzv. dobrovoljno) obavezno osiguranje

Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada za vreme praznika i pravo na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan praznika koji su se praznovali u januaru 2006. godine

Godišnji porez na dohodak građana za 2005. godinu

  • Primer popunjene poreske prijave PPDG-5

Radno vreme zaposlenih

Usklađivanje organizacije javnih preduzeća sa Zakonom o privrednim društvima

  • Primer Odluke o usklađivanju osnivačkog akta javnog preduzeća sa Zakonom o privrednim društvima