Informator broj 1/2016 od 04.01.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
 • Izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Uređeno je podnošenje poreskih prijava za obračun poreza na dobit po odbitku i poreza na dobit po rešenju u prelaznom periodu od 1. januara do 29. februara 2016. godine
 • Minimalna zarada za 2016. godinu se utvrđuje prema minimalnoj ceni rada koja je ista kao i u 2015. godini
 

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER  ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ZASEDANJU OD 21.12.2015. GODINE

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

OPOREZIVANJE POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA U 2016. GODINI

 • Porez na upotrebu motornih vozila
 • Porez na upotrebu plovila
 • Porez na upotrebu vazduhoplova
 • Porez na registrovano oružje
 • Novčane kazne za neplaćanje poreza

OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U JAVNIM SLUŽBAMA, MUP-u I VOJSCI SRBIJE, POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2015. GODINE

IZMENE I DOPUNE ODLUKE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA 2015. i 2016. GODINU

UREĐENO JE PODNOŠENJE PORESKIH PRIJAVA ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO ODBITKU I POREZA NA DOBIT PO REŠENJU U PRELAZNOM PERIODU OD 1. JANUARA DO 29. FEBRUARA 2016. GODINE

USVOJEN JE NOVI ZAKON O PRIVREDNIM KOMORAMA

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PRIVATIZACIJI

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE

OD 1. JANUARA 2016. GODINE VIŠE SE NEĆE IZDAVATI RADNA KNJIŽICA

MINIMALNA ZARADA ZA 2016. GODINU SE UTVRĐUJE PREMA MINIMALNOJ CENI RADA KOJA JE ISTA KAO I U 2015. GODINI

OBAVEZA IZDAVANJA POTVRDE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU ZA 2015. GODINU NA OBRASCU PPP-PO – NAJKASNIJE DO 31. JANUARA 2016. GODINE

PODNOŠENJE PRIJAVE I UTVRĐIVANJE DOPRINOSA ZA SAMOSTALNE UMETNIKE

PODNOŠENJE AKONTACIONE PORESKE PRIJAVE PAUŠALNO OPOREZOVANIH PREDUZETNIKA ZA 2016. GODINU

SPISAK DRŽAVA SA KOJIMA JE SRBIJA ZAKLJUČILA UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I PREGLED STOPA POREZA PO ODBITKU NA AUTORSKE NAKNADE, DIVIDENDE I KAMATE – važeći na dan 1.01.2016. godine –

SPISAK DRŽAVA SA KOJIMA JE SRBIJA ZAKLJUČILA SPORAZUME O SOCIJALNOM OSIGURANJU – važeći na dan 1.01.2016. godine –