Informator broj 1/2018 od 04.01.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Osnovice, utvrđene zaključcima Vlade, za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno sredstava RFZO u skladu sa povećanjem propisanim Zakonom o budžetskom sistemu, počev od plate za decembar 2017.
 • Počev od zarade (plate) za januar 2018. godine u primeni je neoporeziv iznos zarade od 15.000 dinara
 • Isplata minimalne zarade u 2018. godini se vrši prema novoj minimalnoj ceni rada od 143 dinara (neto)

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI

 • Industrijska proizvodnja u RS u novembru 2017. godine (po područjima)
 • Obaveze javnih službi koje u 2018. godini proizlaze iz usvojenog Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Objavljen je Spisak korisnika javnih sredstava
 • Izmena Odluke o visini stope poreza na imovinu (na teritoriji grada Beograda)
 • Izmene i dopune Odluke o naknadi za zaštite i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Beograda
 • Od 25.12.2017. omogućena je prijava na obavezno socijalno osiguranje preko portala CROSO pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad

OSNOVICE, UTVRĐENE ZAKLJUČCIMA VLADE, ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO SREDSTAVA RFZO U SKLADU SA POVEĆANJEM PROPISANIM ZAKONOM O BUDŽETSKOM SISTEMU, POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2017.

 • Osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
 • Osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO)
 • Osnovice za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima i službama lokalne vlasti
 • Osnovice za obračun i isplatu plata izabranih lica iz člana 7. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama
 • Osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u MUP-u
 • Osnovica za obračun i isplatu plata pripadnika BIA
 • Osnovica za obračun i isplatu plata profesionalnih pripadnika Vojske Srbije

NAČIN POVEĆANJA PLATA POČEV OD PLATE ZA DECEMBAR 2017. GODINE KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO SREDSTAVA RFZO

ELEMENTI ZA ISPLATU ZARADE ODNOSNO PLATE ZA DECEMBAR 2017. GODINE I RANIJE MESECE – U 2018. GODINI

PRIMENA NAJNIŽE I NAJVIŠE MESEČNE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA ZARADA (PLATA) OD JANUARA 2018. GODINE

POČEV OD ZARADE (PLATE) ZA JANUAR 2018. GODINE U PRIMENI JE NEOPOREZIV IZNOS ZARADE OD 15.000 DINARA

 • Osnovica za obračun poreza na zarade
 • Korišćenje poreskog oslobođenja pri isplati zarada za mesec u celini i isplati zarade u delovima
 • Utvrđivanje poreske osnovice za zaposlene sa punim radnim vremenom
 • Utvrđivanje poreske olakšice za zaposlene koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE (PLATE), POČEV OD ISPLATE ZA JANUAR 2018. GODINE I OBRASCI ZA PRERAČUN

ISPLATA MINIMALNE ZARADE U 2018. GODINI SE VRŠI PREMA NOVOJ MINIMALNOJ CENI RADA OD 143 DINARA (NETO)

 • Utvrđivanje minimalne zarade
 • Visina minimalne neto zarade u 2018. godini
 • Visina minimalne bruto zarade u 2018. godini
 • Pravo na uvećanje minimalne zarade
 • Odluka o uvođenju minimalne zarade na nivou poslodavca

MAKSIMALNA ZARADA U JAVNOM SEKTORU U 2018. GODINI

 • Maksimalna zarada u javnom sektoru počev od zarade za decembar 2017. godine
 • Najveće zarade zaposlenih koji obavljaju prateće i pomoćno-tehničke poslove
 • Obaveze isplatilaca zarada u javnom sektoru po Zakonu

POREZI NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA – iznosi poreza u 2018.

 • Porez na upotrebu motornih vozila
 • Porez na upotrebu plovila
 • Porez na upotrebu vazduhoplova
 • Porez na registrovano oružje

PORESKI TRETMAN OTPISA POTRAŽIVANJA BANKE OD DUŽNIKA FIZIČKOG LICA

PRAVO NA NOVČANO DAVANJE ZA PORODILJE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2018. GODINU

OBAVEZA IZDAVANJA POTVRDE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU ZA 2017. GODINU NA OBRASCU PPP-PO – NAJKASNIJE DO 31.01.2018.

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA U 2018. /u elektronskom obliku, najkasnije do 31.01.2018./

PODNOŠENJE PRIJAVE I UTVRĐIVANJE DOPRINOSA ZA SAMOSTALNE UMETNIKE

SPISAK VAŽEĆIH KOLEKTIVNIH UGOVORA (POSEBNIH I POJEDINAČNIH)  KOJI SU OBJAVLJENI U SLUŽBENIM GLASILIMA

SPISAK DRŽAVA SA KOJIMA JE SRBIJA ZAKLJUČILA UGOVOR O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I PREGLED STOPA POREZA PO ODBITKU NA AUTORSKE NAKNADE, DIVIDENDE I KAMATE – važeći na dan 1.01.2018. godine –

SPISAK DRŽAVA SA KOJIMA JE SRBIJA ZAKLJUČILA SPORAZUME O SOCIJALNOM OSIGURANJU – važeći na dan 1.01.2018. godine –