Informator broj 1/2019 od 03.01.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Primena najniže i najviše mesečne osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama zarada (plata) od januara 2019. godine
 • Minimalna neto zarada za 2019. godinu i način obračuna pri isplatama u januaru 2019. godine
 • Umanjenje plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja i uplata razlike u budžet počev od plate, odnosno zarade za januar 2019. godine kod korisnika javnih sredstava
 • Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara – iznosi poreza u 2019. godini

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 • Industrijska proizvodnja u RS u novembru 2018. godine (po područjima)
 • Objavljen je Spisak korisnika javnih sredstava
 • Ovlašćenje za upotrebu svih elektronskih servisa Poreske uprave smatra se i ovlašćenjem za upotrebu elektronskih servisa jedinica lokalnih samouprava
 • San Marino od 1. januara 2019. godine više nije na Listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom
 • Zaključak Vlade RS u vezi sa isplatom poklona deci zaposlenih za Novu godinu
 • Izmene i dopune Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu

II. PRIMENA NAJNIŽE I NAJVIŠE MESEČNE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJEPRI ISPLATAMA ZARADA (PLATA) OD JANUARA 2019. GODINE

 • Najniža mesečna osnovica doprinosa
 • Najviša mesečna osnovica doprinosa
 • Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje

III. PORESKA OLAKŠICA ZA ISPLATE ZARADA OD 1.01.2019. GODINE DO 31.01.2019. GODINE JE 15.000 DINARA

IV. ELEMENTI ZA ISPLATU ZARADE, ODNOSNO PLATE U JANUARU 2019. GODINE (granične vrednosti)

V. MINIMALNA NETO ZARADA ZA 2019. GODINU I NAČIN OBRAČUNA PRI ISPLATAMA U JANUARU 2019. GODINE

 • Elementi koji određuje visinu minimalne neto zarade
 • Visina minimalne neto zarade u 2019. godini
 • Minimalna bruto zarada pri isplati u januaru 2019. godine
 • Pravo na uvećanje minimalne zarade
 • Odluka o uvođenju minimalne zarade na nivou poslodavca

VI. MAKSIMALNA ZARADA I NAJVIŠE PLATE, ODNOSNO ZARADE KOD RADA NA PRATEĆIM I POMOĆNO-TEHNIČKIM POSLOVIMA U JAVNOM SEKTORU U 2019. GODINI

VII. UMANJENJE PLATA, ODNOSNO ZARADA I DRUGIH STALNIH PRIMANJA I UPLATA RAZLIKE U BUDŽET POČEV OD PLATE, ODNOSNO ZARADE ZA JANUAR 2019. GODINE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

 • Umanjenje plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja
  • Od plate za januar 2019. godine kod određenih korisnika javnih sredstava umanjivaće se plate, odnosno zarade za 5%
  • Umanjenje plata, odnosno zarada kod ostalih korisnika javnih sredstava vrši se i dalje za 10%
  • Umanjenje drugih stalnih primanja se i dalje vrši za 10%
  • Na koga se Zakon ne odnosi i koja primanja se ne umanjuju?
  • Pravila umanjenja plate, odnosno zarade i drugih stalnih primanja
  • Pravila umanjenja drugih stalnih primanja
  • Primena umanjenja plata, odnosno zarada od 5%
 • Obaveza uplate razlike u budžet Republike Srbije

VIII. I DALJE JE U PRIMENI OBRAZAC ZIP-1 KOJI JAVNA PREDUZEĆA DOSTAVLJAJU NADLEŽNIM ORGANIMA PRILIKOM ISPLATA ZARADA I PRE PODNOŠENJA PPP-PD PRIJAVE

IX. IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU I KATALOGA VRSTE PRIHODA

X. IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

XI. POREZI NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA – iznosi poreza u 2019. godini –

XII. PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE NA OBRASCU PPDG-1R ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA U 2018. GODINI /isključivo u elektronskom obliku, najkasnije do 31.01.2019. godine/

XIII. OBAVEZA IZDAVANJA POTVRDE O PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU ZA 2018. GODINU NA OBRASCU PPP-PO – najkasnije do 31. januara 2019. godine

XIV. PODNOŠENJE PRIJAVE I UTVRĐIVANJE DOPRINOSA ZA SAMOSTALNE UMETNIKE

XV. UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA PREGLEDOM STOPA POREZA PO ODBITKU NA AUTORSKE NAKNADE, DIVIDENDE I KAMATE – važeći na dan 1.01.2019. godine –

XVI. SPISAK DRŽAVA SA KOJIMA JE SRBIJA ZAKLJUČILA SPORAZUME O SOCIJALNOM OSIGURANJU – važeći na dan 1.01.2019. godine –

XVII. SPISAK VAŽEĆIH KOLEKTIVNIH UGOVORA (POSEBNIH I POJEDINAČNIH) KOJI SU OBJAVLJENI U SLUŽBENIM GLASILIMA