Informator broj 10/2024 od 25.04.2024.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Poreski tretman primanja ostvarenog po osnovu naknade za rad lica u organima za sprovođenje lokalnih izbora (izborna komisija i birački odbori) koji su raspisani za 2.06.2024. godine
 • Mogućnost plaćanja, naplaćivanja, prenosa, uplate i isplate u devizama i u efektivnom stranom novcu u Republici Srbiji
 • Postupak u slučajevima potrebe za premeštajem i privremenim premeštajem zaposlenog na drugi posao kod istog poslodavca, shodno Zakonu o radu

SADRŽAJ broja 10/2024:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. PORESKI TRETMAN PRIMANJA OSTVARENOG PO OSNOVU NAKNADE ZA RAD LICA U ORGANIMA ZA SPROVOĐENJE LOKALNIH IZBORA (izborna komisija i birački odbori) KOJI SU RASPISANI ZA 2.06.2024. GODINE

 • Organi za sprovođenje lokalnih izbora (izborna komisija i birački odbori)
  • Izborna komisija
  • Birački odbori
  • Koordinirano sprovođenje izbora
  • Birački odbor u stalnom sastavu
  • Organi za sprovođenje izbora u proširenom sastavu
  • Sredstva za sprovođenje izbora
 • Obračunavanje i plaćanje poreza i doprinosa na naknade za rad članovima izbornih komisija (osim članova RIK-a), kao i naknada za rad biračkih i glasačkih odbora za sprovođenje neposrednih izbora
  •  Primer 1: (naknada za rad na pripremama za sprovođenje lokalnih izbora)
  •  Primer 2: (naknada za rad na samom sprovođenju izbora)
 • Prilog: Tabelarni pregled osnovica, stopa i oznake vrste prihoda (OVP) za primanja ostvarena po osnovu naknade za rad članovima izbornih komisija (osim članova RIK-a) preko 7.247 dinara

IV. MOGUĆNOST PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, PRENOSA, UPLATE I ISPLATE U DEVIZAMA I U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU U REPUBLICI SRBIJI

 • Strana sredstava plaćanja (devize i efektivni strani novac)
 • Rezidenti
 • Nerezidenti
 • Slučajevi kada se plaćanje, naplaćivanje i prenos mogu vršiti u devizama /shodno Zakonu o deviznom poslovanju/
  • Valutna klauzula
 • Slučajevi kada se plaćanje, naplaćivanje, uplata i isplata mogu vršiti u efektivnom stranom novcu /shodno Odluci o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu/
  • Vrste efektivnog stranog novca kojima se može vršiti plaćanje, naplaćivanje, uplata i isplata u RS (tačka 2. Odluke)
  • Mogućnost naplate u efektivnom stranom novcu (tačka 3. Odluke)
  • Uplata naplaćenog efektivnog stranog novca na devizni račun (tačka 4. Odluke)
  • Držanje deviza u blagajni (tačka 5. Odluke)
  • Naplata za usluge međunarodnog robnog i putničkog prevoza (tačka 6. Odluke)
  • Naplata od strane diplomatsko-konzularnog predstavništva (tačka 7. Odluke)
  • Uplata i isplata efektivnog stranog novca kod korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora (tačka 8. Odluke)
  • Uplate efektivnog stranog novca po sudskoj odluci (tačka 9. Odluke)
  • Uplate i isplate efektivnog stranog novca u svim drugim slučajevima propisanim zakonom (član 9a Odluke)
  • Uplate efektivnog stranog novca u slučaju više sile (tačka 10. Odluke)
  • Donacija u humanitarne, naučne i kulturne svrhe (tačka 11. Odluke)
  • Uplate i isplate efektivnog stranog novca po osnovu službenih putovanja (tačka 12. Odluke)
  • Uplate efektivnog stranog novca radi pružanja platnih usluga fizičkim licima (tačka 13. Odluke)
  • Ko može vršiti uplate efektivnog stranog novca na račune fizičkih lica (tačka 14. Odluke)?
  • Uplate i isplate efektivnog stranog novca po međunarodnim uputnicama (tačka 15. Odluke)
  • Uplate i isplate efektivnog stranog novca po osnovu menjačkih poslova (tačka 16. Odluke)
  • Obaveza pridržavanja propisa o sprečavanju pranja novca (tačka 17. Odluke)
 • Isticanje cena robe u stranoj valuti u skladu sa Zakonom o trgovini
 • Plaćanje, naplaćivanje i prenos u devizama /shodno Odluci o obavljanju plaćanja u devizama u vezi s transakcijama s digitalnom imovinom/
 • Pitanja i odgovori Uprave za sprečavanje pranja novca u vezi sa plaćanjem, naplaćivanjem, uplatama i isplatama u stranim sredstvima plaćanja i u dinarima

V. POJAM I DUŽINA PUNOG, NEPUNOG I SKRAĆENOG RADNOG VREMENA

 • Pojam radnog vremena
 • Puno radno vreme i nepuno radno vreme
  • Puno radno vreme
  • Nepuno radno vreme po članu 51. Zakona o radu
  • Zasnivanje radnog odnosa sa nepunim radnim vremenom po čl. 39-41. Zakona o radu
  • Obaveštenje o dostupnosti poslova sa punim i nepunim radnim vremenom zaposlenima
  • Prelazak radnog odnosa sa nepunim na puno radno vreme i obrnuto
  • Prava zaposlenih koji rade nepuno radno vreme
 • Skraćeno radno vreme
  • Uslovi koje treba da ispunjava zaposleni koji radi na poslovima sa posebnim uslovima rada
  • Dužina skraćenog radnog vremena
  • Skraćeno radno vreme i beneficirani staž
  • Prava zaposlenog koji radi skraćeno radno vreme
   • Skraćeno radno vreme i godišnji odmor
 • Prilog 1: Kolektivni ugovori koji sadrže odredbe o uvećanju minimalnog trajanja godišnjeg odmora, po osnovu rada sa skraćenim radnim vremenom
 • Prilog 2: Model Sporazuma o rasporedu radnog vremena
 • Prilog 3: Pregled mogućeg trajanja nedeljnog radnog vremena i prava iz radnog odnosa po tom osnovu

VI. RASPORED RADNOG VREMENA

 • Raspored radnog vremena, shodno Zakonu o radu
  • Klizno radno vreme
  • Obaveza poslodavca da zaposlene obavesti o rasporedu radnog vremena
  • Poseban raspored radnog vremena
 • Raspored radnog vremena, shodno drugih propisima
  • Raspored radnog vremena u državnim organima
  • Raspored radnog vremena u trgovini
  • Raspored radnog vremena u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi
  • Raspored radnog vremena za zaposlene u medijima

VII. PRAVO ZAPOSLENIH NA ODMOR U TOKU RADA, NA DNEVNI I NEDELJNI ODMOR PO ZAKONU O RADU

 •  Odmor u toku dnevnog rada
  • Organizovanje odmora u toku dnevnog rada
  • Raspored korišćenja odmora u toku dnevnog rada
 • Dnevni odmor
 • Nedeljni odmor

VIII. DUŽINA RADNOG VREMENA, RASPORED RADNIH DANA, DNEVNI I NEDELJNI ODMOR ZA LICA ANGAŽOVANA PO UGOVORIMA VAN RADNOG ODNOSA

 • Odnos ugovora van radnog odnosa i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova
 • Dužina radnog vremena, raspored radnih dana, dnevni i nedeljni odmor lica angažovanih po ugovorima van radnog odnosa

IX. POSTUPAK U SLUČAJEVIMA POTREBE ZA PREMEŠTAJEM I PRIVREMENIM PREMEŠTAJEM ZAPOSLENOG NA DRUGI POSAO KOD ISTOG POSLODAVCA, SHODNO ZAKONU O RADU

 • Premeštaj zaposlenog na drugi odgovarajući posao zbog potreba procesa i organizacije rada (član 171. stav 1. tačka 1) Zakona o radu)
  • Odgovarajući posao
  • Pravo na zaradu zaposlenog na poslu na koji je premešten
  • Postupak izmene ugovora o radu – aneks ugovora o radu u slučaju premeštaja zaposlenog
 • Privremeni premeštaj zaposlenog zbog potrebe izvršavanja određenih poslova bez odlaganja (član 172a Zakona o radu)
  • Zarada privremeno premeštenog zaposlenog
  • Sadržina Rešenja o privremenom premeštaju
  • Period za koji se zaposleni premešta
  • Pravne posledice odbijanja zaposlenog da privremeno obavlja druge poslove
 • Premeštaj u drugo mesto rada gde poslodavac ima svoj organizacioni deo (član 171. stav 1. tačka 2) i član 173. Zakona o radu)
 • Premeštaj zaposlenog na drugi posao zbog zdravstvenih smetnji (član 81. stav 2. Zakona o radu)
 • Neprihvatanje izmena ugovora o radu u delu kojim se uređuje zarada zaposlenog (član 171. stav 1. tačka 5) i član 33. stav 1. tačka 11) Zakona o radu)
 • Novčane kazne za prekršaj poslodavca/preduzetnika/odgovornog lica u slučaju da zaposlenom ponudi aneks ugovora o radu suprotno odredbama čl. 171-174. Zakona o radu

X. PITANJA I ODGOVORI